Jump to content
Gweithdrefnau diogelu - deunyddiau hyfforddi (Plant)

Adran 1 - Egwyddorion diogelu ac arfer effeithiol

Yn yr adran hon, gweler ymarferwyr fanylion yr egwyddorion ymarfer diogelu sy’n sail i ddeddfwriaeth, canllawiau a’r gweithdrefnau; mae’n pwysleisio bod diogelu ac amddiffyn yn gyfrifoldeb pawb ac i ddilyn ddull sy’n canolbwyntio ar y plentyn ar bob amser.

Section 1 – app navigation

Bydd y fideo hyn yn helpu chi i ddeall sut i lywio Adran 1 Plant yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Adran 1 - Gweminar

Mae’r webinar hyn wedi ei gynllunio I helpu eich ddealltwriaeth o Adran 1 Plant yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Adran 2 - Y ddyletswydd i adrodd am blentyn mewn perygl o gamdriniaeth, esgeulustod a/neu niwed

O fewn yr adran hon gall ymarferwyr ddod o hyd i weithdrefnau yn esbonio beth sy’n rhaid iddyn nhw ei wneud os oes ganddyn nhw bryderon am blentyn sy’n wynebu risg o niwed, camdriniaeth a/neu esgeulustod gan gynnwys esboniad o’r ddyletswydd statudol i hysbysu, cyfrifoldebau’r ymarferwr i hysbysu a’r dyletswydd i hysbysu am bryderon (yn cynnwys cam-drin ac esgeulustod) am ymarferydd.

Adran 2 - Llywio’r app

Bydd y fideo hyn yn helpu chi i ddeall sut i lywio adran 2 Plant yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Adran 2 - Gweminar

Mae’r webinar hyn wedi ei gynllunio I helpu eich ddealltwriaeth o Adran 2 Plant yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Adran 3 - Ymateb i adroddiad am blentyn sydd mewn perygl o gael ei niweidio, cam-drin a/neu ei esgeuluso

Mae’r adran hon yn cynnwys gweithdrefnau’n ymwneud â rolau a chyfrifoldebau ymarferydd, yn dilyn hysbysebiad gan y gwasanaethau cymdeithasol. Mae’n hanfodol bod ymarferwyr yn deall yr hyn a olygir gan niwed arwyddocaol wrth asesu ac ymyrryd yn dilyn hysbysebiad am blentyn sy’n wynebu risg o gael ei niweidio, ei gam-drin neu ei esgeuluso.

Adran 3 – Llywio'r app

Bydd y fideo hyn yn helpu chi i ddeall sut i lywio adran 3 Plant yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Adran 3 rhan 1 - Gweminar

Mae’r webinar hyn wedi ei gynllunio I helpu eich ddealltwriaeth o Adran 3 Plant yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Adran 3 rhan 2 - Gweminar

Mae’r webinar hyn wedi ei gynllunio I helpu eich ddealltwriaeth o Adran 3 Plant yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

​ Adran 4: Cynllunio ac ymyrraeth ar gyfer plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant

Mae’r adran hon yn cynnwys gweithdrefnau yn ymwneud â chynlluniau ar gyfer plentyn ar y gofrestr: cynlluniau amddiffyn, gofal a chefnogaeth. Ceir manylion ynghylch a nodau cynllun amddiffyn, gofal a chefnogaeth , cynnwys cynllun a chynllunio sy’n canolbwyntio ar y plentyn.

Adran 5: Honiadau/Pryderon diogelu ynghylch ymarferwyr a’r rhai hynny mewn swyddi o ymddiriedaeth

Mae’r gweithdrefnau hyn yn amlinellu’r trefniadau ar gyfer ymateb i bryderon diogelu ynghylch y rhai hynny y mae eu gwaith, naill ai’n gyflogedig neu’n wirfoddol, yn dod â nhw i gyswllt â phlant neu oedolion sy’n wynebu risg. Mae hefyd yn cynnwys unigolion sydd â chyfrifoldebau gofalu ar gyfer plant neu unigolion y mae angen gofal a chefnogaeth arnynt ac y mae eu gwaith cyflogedig neu eu gwaith gwirfoddol yn dod â nhw i gysylltiad â phlant neu oedolion sy’n wynebu risg.

Section 5 – App navigation

Bydd y fideo hyn yn helpu chi i ddeall sut i lywio Adran 5 yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Adran 5 - Gweminar

Mae’r gweminar hyn wedi ei gynllunio I helpu eich ddealltwriaeth o Adran 5 y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf: 1 Hydref 2020
Diweddariad olaf: 13 Mehefin 2024
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (51.9 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch