Cyfrifoldebau cyflogwyr a sefydliadau addysg uwch
Mae gan gyflogwyr a sefydliadau addysg uwch (SAUau) gyfrifoldebau cofrestru. Mae'r rhain yn cynnwys, dod yn llofnodwyr cydnabyddedig, gwirio a chymeradwyo ceisiadau i gofrestru ac adnewyddu cofrestriad a hyrwyddo y Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol.

​Beth yw llofnodwr?

Mae'n rhaid i gyflogwyr a sefydliadau addysg uwch enwebu pobl briodol i weithredu fel llofnodwyr. Mae llofnodwyr yn cymeradwyo ceisiadau ac yn helpu i gynnal cofrestr gyfoes.

Mae dau fath o lofnodwr:

 • llofnodwyr arweiniol - rhywun mewn rôl uwch sydd â mynediad at gofnodion Adnoddau Dynol
 • llofnodwyr ychwanegol – a enwebir gan y llofnodwr arweiniol, all fod yn unrhyw un syn gallu gywiro gwybodaeth, fel rheolwr tîm.

Beth yw fy nghyfrifoldebau fel llofnodwr?

Mae rôl llofnodwyr ar ran cyflogwyr neu sefydliadau addysg uwch yn cynnwys:

 • gwirio dogfennau adnabod
 • cymeradwyo 
 • cyfnewid gwybodaeth gyda ni
 • ein hysbysu ni ynghylch unrhyw faterion o ran addasrwydd i ymarfer
 • ein hysbysu ni os yw myfyriwr yn gohirio ei astudiaethau neu'n tynnu'n ôl o'r cwrs
 • diweddaru gwybodaeth am gofrestru myfyrwyr a gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gan ddefnyddio eich cyfrif arlein
 • cadarnhau hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL) pobl
 • helpu efo diddymiadau..

​Sut ydw i'n dod yn llofnodwr?

Mae angen i bob llofnodwr newydd gwblhau ffurflen gyda'i fanylion cyswllt a llofnod.

Gofynnwch am ffurflenni llofnodwr trwy anfon neges e-bost i llofnodwyr@gofalcymdeithasol.cymru

​Beth yw gwirio a chymeradwyo?

Gall llofnodwyr arweiniol a llofnodwyr ychwanegol gymeradwyo a gwirio ffurflenni cais a ffurflenni adnewyddu.

Wrth gymeradwyo mae'n rhaid i lofnodwyr sicrhau bod yr holl wybodaeth ar y ffurflen gais yn gywir, yn enwedig:

 • datganiadau disgyblu neu droseddol
 • dyddiad y gwiriad diweddaraf gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol neu'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
 • nad ydynt yn gwybod am unrhyw reswm pam na ddylai person fod wedi'i gofrestru.
Mae'n rhaid i bob cais newydd gael ei gymeradwyo gan gyflogwr yr ymgeisydd

Mae'n rhaid i geisiadau rheolwyr a gweithwyr gofal cymdeithasol, yn gynnwys gweithwyr gofal cartref, i adnewyddu gael eu cymeradwyo.

Nid oes angen i geisiadau gweithwyr cymdeithasol cymwysedig i adnewyddu gael eu cymeradwyo.

Gellir cymeradwyo ffurflenni cais a ffurflenni adnewyddu gan ddefnyddio GCCarlein.

Os yw person yn eich dewis chi i'w gymeradwyo:

 • byddwch yn cael cais trwy'r e-bost
 • gwiriwch ei ffurflen o fewn saith niwrnod gwaith
 • cwblhewch a chyflwynwch eich cymeradwyaeth.

Os nad ydych yn gallu neu'n fodlon cymeradwyo cais anfonwch neges e-bost i cofrestru@gofalcymdeithasol.cymru

Gallwch hysbysu'r tîm addasrwydd i ymarfer os oes gennych bryderon ynghylch ymgeisydd trwy anfon neges e-bost i aiy@gofalcymdeithasol.cymru

Gwirio dogfennau

Er mwyn gwirio dogfen bydd angen i chi weld y ddogfen wreiddiol. Yna rhowch eich enw, llofnod a'r dyddiad ar lungopi i gadarnhau ei fod yn gopi cywir o'r ddogfen wreiddiol.

Dylai'r person cofrestredig lanlwytho'r llungopi wedi'i wirio i mewn i'w gyfrif GCCarlein.

​Beth sy'n digwydd unwaith yr wyf yn llofnodwr?

Pan fyddwch yn dod yn llofnodwr byddwch yn cael neges e-bost. Bydd y neges hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n egluro sut i greu eich cyfrif GCCarlein, bydd llofnodwyr newydd angen creu cyfrif GCCarlein gan ddefnyddio’r e-bost yma, oni bai bod ganddynt gyfrif fel person cofrestredig.

Mae GCCarlein yn helpu llofnodwyr i:

 • weld y rhestr o ymgeiswyr a phobl gofrestredig ar gyfer eu sefydliad
 • anfon dogfennau atom ni
 • cysylltu â ni yn uniongyrchol
 • gofyn am ychwanegu llofnodwyr newydd (llofnodwr arweiniol yn unig)
 • bod y prif gyswllt ar gyfer materion cofrestru
 • rhoi gwybod i ni os yw rhywun yn gadael ei swydd
 • cadarnhau bod enw person cofrestredig sydd wedi bod yn cael ei gyflogi gan eich sefydliad yn y 12 mis diwethaf wedi cael ei ddileu oddi ar y gofrestr
 • gweld gwybodaeth fanylach am gofrestru megis sancsiynau addasrwydd i ymarfer.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 28 Mawrth 2019