Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Asesiad aeddfedrwydd data 2023

Rydyn ni’n cynnal ymchwil i aeddfedrwydd data gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Beth yw aeddfedrwydd data?

Mae ‘aeddfedrwydd data’ yn cyfeirio at barodrwydd sefydliad i wneud y defnydd gorau o’r data sydd ganddo.

Pam ydyn ni’n cynnal asesiad aeddfedrwydd data?

Ein nod yw cefnogi awdurdodau lleol i ddeall sut y gallant wneud y defnydd gorau o’r data sy’n cael ei gasglu, ei brosesu a’i rannu fel rhan o’u darpariaeth gofal cymdeithasol.

Mae deall aeddfedrwydd data eich sefydliad yn eich galluogi i wybod ble i ganolbwyntio'ch adnoddau i wneud y defnydd gorau o'r data rydych chi'n ei gasglu.

Mae dod yn fwy medrus yn y modd yr ydym yn defnyddio'r data a gasglwn yn y pen draw yn arwain at well gwasanaethau. Mae'n gwneud hyn drwy roi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud penderfyniadau mwy gwybodus sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Mae bod yn well gyda data hefyd yn arwain at amgylchedd gwaith gwell i'ch staff wrth iddynt ddod yn fwy hyderus a grymus i ddefnyddio'r wybodaeth sydd gennych yn eu gweithgareddau o ddydd i ddydd.

Nid yw hyn yn ymwneud â chasglu data newydd, ond gwneud gwell defnydd o’r data rydyn ni eisoes yn ei gasglu.

Sut bydd yn gweithio?

Rydyn ni wedi comisiynu Alma Economics i’n helpu i wneud y gwaith hwn.

Mae gan Alma Economics brofiad helaeth o gefnogi sefydliadau i gael y gorau o’u data, a byddant yn ein helpu i ddatblygu pecyn cymorth. Bydd y pecyn cymorth yn edrych ar:

  • y mathau o ddata gofal cymdeithasol sy'n cael eu casglu
  • sut mae data'n cael ei gasglu a'i reoli ar hyn o bryd
  • sut mae data gofal cymdeithasol yn cael ei rannu a gyda phwy
  • sut mae’ch sefydliad yn defnyddio'r data gofal cymdeithasol y mae'n ei gasglu
  • diwylliant data eich sefydliad.

Yn ystod yr asesiad, byddwn yn gweithio gyda chi i ddeall aeddfedrwydd data cyfredol eich sefydliad.

Rydyn ni am i hon fod yn broses ddefnyddiol. Nid yw’n ffordd o fesur perfformiad swyddogaeth gwasanaethau cymdeithasol eich sefydliad, neu eich cydymffurfiaeth ag elfennau technegol prosesu data.

Beth sydd angen arnom gan eich sefydliad?

Byddwn yn ceisio sicrhau bod y broses yn cyd-fynd â’ch gwaith cymaint â phosibl.

Byddwn yn gofyn i chi lenwi arolwg sy’n cynnwys cwestiynau am ddata yn eich sefydliad. Bydd angen rhywun o'ch sefydliad i reoli'r broses hon a chasglu eich ymatebion. Gallai hwn fod yn rheolwr data neu rywun mewn rôl debyg.

Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i’ch staff sy’n ymwneud â data gael eu cyfweld, yn unigol neu fel grŵp.

Byddwn hefyd yn cynnal sesiynau y gallwch gymryd rhan ynddynt ar ddyluniad y pecyn cymorth, adborth, a datblygiad pellach y broses.

Byddwn yn gweithio gyda chi i gytuno pryd y byddwn yn cynnal pob rhan o’r asesiad, yn seiliedig ar argaeledd eich staff. Byddwn yn darparu ar gyfer eich anghenion cymaint ag y gallwn.

Beth sy’n digwydd ar ôl yr asesiad?

Ar ddiwedd y prosiect, byddwn yn anfon adroddiad cryno atoch, ac adborth ar y camau y gall eich awdurdod lleol eu cymryd i wella ei aeddfedrwydd data. Ni fydd hwn yn cael ei rannu y tu allan i’ch sefydliad.

Unwaith y bydd pob un o’r 22 awdurdod lleol wedi’u hasesu, bydd adroddiad trosfwaol yn cael ei ysgrifennu a’i rannu drwy ein gwefan. Bydd yr adroddiad hwn yn rhoi trosolwg i ni o dirwedd data gofal cymdeithasol Cymru. Bydd awdurdodau lleol yn aros yn ddienw yn yr adroddiad hwn.

Rydyn ni am i'r prosiect hwn ddarparu buddion parhaol i'ch sefydliad. Bydd fersiwn terfynol y pecyn cymorth a chanllawiau ar sut i'w ddefnyddio yn cael eu trosglwyddo ar ddiwedd y prosiect i'r awdurdod eu hailddefnyddio ar unrhyw adeg, gydag unrhyw ran o'r sefydliad.

Cysylltiadau â phrosiectau eraill

Mae’r prosiect aeddfedrwydd data yn ganolog i’n nod o ddatblygu tirwedd data iechyd a gofal cymdeithasol cydgysylltiedig sy’n darparu data defnyddiol a chyson i sefydliadau allweddol ym maes iechyd a gofal.

Rydyn ni am ddefnyddio’r prosiect hwn i gyflwyno cyfleoedd eraill a fydd yn ein helpu ar y cyd i wella’r ffordd yr ydym yn defnyddio data gofal cymdeithasol, gan gynnwys siarad am sut yr ydym yn rhannu data gyda chydweithwyr iechyd.

Rydyn ni am allu ymuno yn natblygiad yr Adnodd Data Cenedlaethol (NDR) a gwneud yn siŵr bod lleisiau ac anghenion gweithwyr gofal cymdeithasol yn cael eu hymgorffori yn ei ddyluniad. Mae’r NDR yn blatfform newydd sy’n dod â data am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol o bob rhan o Gymru ynghyd.

Rydyn ni hefyd am wneud yn siŵr y gallwn wneud defnydd o bob cyfle i ddefnyddio’r data gofal cymdeithasol sydd ar gael i ni, gan gynnwys mewn prosiectau ymchwil.

Rydyn ni am i ofal cymdeithasol arwain y ffordd o ran darparu data i Fanc Data SAIL ym Mhrifysgol Abertawe, fel y gallwn annog mwy o ymchwil yng Nghymru, gan ddefnyddio data Cymreig. Ein blaenoriaeth yw annog ymchwil data mwy cysylltiedig ar ofal cymdeithasol.

Digwyddiad rhithwir

Fe wnaethon ni cynnal digwyddiad rhithwir ar 12 Medi 2023 i roi mwy o wybodaeth am y prosiect asesu aeddfedrwydd data a’r NDR.

Ymhlith y bobl a roddodd gyflwyniadau yn y digwyddiad roedd:

  • Rob Dutfield, Uwch Economegydd yn Alma Economics
  • Mike Emery, Prif Swyddog Digidol ac Arloesi (Iechyd a gofal cymdeithasol)
  • Dr John Peters, Uwch Swyddog Cyfrifol ar gyfer y rhaglen NDR.

Cysylltwch â jeni.meyrick@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech gael gwybodaeth am y cyflwyniadau neu'r hyn a drafodwyd yn ystod y digwyddiad.

Angen mwy o wybodaeth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y prosiect, cysylltwch â Jeni Meyrick, ein Harweinydd Llywodraethu Gwybodaeth, ar jeni.meyrick@gofalcymdeithasol.cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf: 18 Awst 2023
Diweddariad olaf: 15 Medi 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (38.2 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch