Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Beth rydym yn ei wneud

Dyma wybodaeth am yr hyn rydyn ni'n ei wneud a sut rydyn ni'n gweithio. Darganfyddwch sut i gael gwybodaeth gennym ni neu'r hyn sydd angen i chi ei wneud i gwyno am wasanaeth rydyn ni'n ei ddarparu.

Beth rydym yn ei wneud

Rydym am arwain a chefnogi gwelliant yng Nghymru trwy greu amgylchedd o gydweithio a datblygu perthnasau newydd ar draws gwasanaeth cyhoeddus Cymru.

Ein nod yw magu hyder yn y gweithlu ac arwain a chefnogi gwelliannau ym maes gofal cymdeithasol.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn;

 • pennu safonau ar gyfer y gweithlu gofal cymdeithasol, gan eu gwneud yn atebol am eu gwaith
 • datblygu'r gweithlu fel bod ganddynt yr wybodaeth a'r sgiliau i ddiogelu, grymuso a chefnogi pobl sydd angen help arnynt
 • gweithio gydag eraill i wella gwasanaethau ym meysydd sydd wedi'u cytuno'n flaenoriaeth genedlaethol
 • gosod blaenoriaethau ymchwil i gasglu tystiolaeth am yr hyn sy'n gweithio'n dda
 • rhannu arfer da gyda'r gweithlu er mwyn iddyn nhw roi'r ymateb gorau
 • darparu gwybodaeth am ofal a chymorth ar gyfer y cyhoedd, y gweithlu a sefydliadau eraill.

Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal cymdeithasol yng Nghymru

Dyma ein hadroddiad effaith gyntaf fel Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae’r adroddiad yn edrych ar rai o’n prif feysydd gwaith yn 2017-18. Mae’n dangos sut yr ydym wedi gweithio gyda phobl a sefydliadau i gefnogi’r gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru.

Fe welwch ddolenni yn yr adroddiad a fydd yn mynd â chi i adroddiadau manylach ar y gwaith.

Sut rydym yn gweithio

Rydym yn disgwyl i'n staff, aelodau ein Bwrdd ac unrhyw un sy'n gweithio ar ein rhan ymddwyn mewn ffordd sy'n dangos ein gwerthoedd.

Mae ein gwerthoedd yn golygu ein bod:

 • yn parchu pawb – rydym yn gweld pobl fel unigolion ac yn trin pawb ag urddas a pharch.
 • yn mynd ati mewn modd proffesiynol - rydym yn gweithredu'n gyfrifol ac yn y ffordd gywir, gan ddwyn ein gilydd i gyfrif.
 • wastad yn dysgu – rydym yn credu mewn gwella ein hunain a chynorthwyo eraill i fod y gorau y gallwn fod.
 • yn cynnwys pobl – rydym yn annog ac yn galluogi pawb i gydweithio.

Rydym yn ymrwymedig i'r canlynol:

 • bod yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog
 • gwerthfawrogi amrywiaeth a gwella cyfleoedd i bawb
 • cynnwys pobl Cymru yn ein ffordd o weithio
 • gwrando ar eich adborth
 • pennu safonau uchel o ran gwasanaethau cwsmeriaid
 • cyhoeddi gwybodaeth a chael mynediad ati
 • gwella ein perfformiad ni ein hunain.

Yn unol ag adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae'n ofynnol i ni gydymffurfio â Safonau'r Gymraeg.

Sut i gael gwybodaeth

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn caniatáu i chi gael gwybodaeth a gedwir gennym. Mae'r dudalen hon yn egluro pa wybodaeth sydd ar gael a sut i wneud cais rhyddid gwybodaeth.

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth:

 • yn caniatáu i chi weld gwybodaeth a gedwir gennym ni
 • yn ei gwneud yn ofynnol i ni fod â chynllun cyhoeddi.

Mae'r cynllun cyhoeddi'n golygu bod yn rhaid i ni drefnu bod rhai mathau penodol o wybodaeth ar gael. Mae'n rhoi gwybod i chi pa wybodaeth sydd ar gael, ym mha fformat y mae ar gael ac a oes rhaid i chi dalu ffi i'w chael.

Sut i wneud cais rhyddid gwybodaeth

Os ydych chi eisiau gwybodaeth nad yw ar y cynllun cyhoeddi, mae angen i chi wneud y cais yn ysgrifenedig i'r cydlynydd Rhyddid Gwybodaeth ar foi@gofalcymdeithasol.cymru. Nodwch yn glir pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi.

Os oes arnoch angen cymorth ychwanegol cysylltwch â'r cydgysylltydd rhyddid gwybodaeth ar 029 2078 0672.

Diogelu data

Dan Ddeddf Diogelu Data 2018 mae gennych hawl gyffredinol i weld data personol a gedwir amdanoch. Caiff yr hawl hon ei hadnabod fel 'hawl unigolyn i’w wybodaeth'. Yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd mae gennych hefyd yr hawl i gael gwybod a oes unrhyw wybodaeth yn cael ei chadw amdanoch chi ac i gael copi o'r wybodaeth honno.

Os hoffech wneud cais am eich data personol, ysgrifennwch atom gan ddefnyddio ein cyfeiriad e-bost foi@gofalcymdeithasol.cymru a chynnwys y term ‘cais am ddata personol’ i'n helpu i gyfeirio'ch cais yn gyflym. Bydd angen i ni wirio pwy ydych a'ch gwybodaeth cyswllt cyn i ni ystyried eich cais a rhyddhau unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym.

Os oes angen cyngor arnoch ar wneud cais am eich ddata personal, gallwch siarad â'n Cydlynydd Rhyddid Gwybodaeth ar 02920 780672 neu edrych ar ganllawiau'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Y comisiynydd gwybodaeth

Ceir Comisiynydd Gwybodaeth sy'n sicrhau bod yr holl ddeddfau mewn perthynas â rhyddid gwybodaeth a diogelu data yn cael eu dilyn. Rydym ni wedi'n cofrestru gyda'r comisiynydd felly gellir gwirio ein gwaith ni.

Sut ni'n prynu nwyddau a gwasanaethau

Rydym yn prynu ystod eang o nwyddau, gwasanaethau a gwaith adeiladu. Mae'r gwariant yn amrywio o symiau mawr i brosiectau bach iawn. Mae'r dudalen hon yn egluro sut rydym yn gwario ein harian. Gall helpu cyflenwyr i ddysgu mwy am gyfleoedd ac i roi cais am waith.

Rydym yn ceisio cael gwerth am arian. Mae hyn yn golygu cydbwyso ansawdd a chostau dros oes y gwariant.

Hoffwn weithio gyda'n cyflenwyr:

 • mewn awyrgylch agored a gonest
 • gyda disgwyliadau ac amcanion clir
 • gyda safonau clir i bawb.

Ein proses caffael

Mae'r math, gwerth a chymhlethdod cytundeb yn ein helpu i benderfynu ar y broses dendr. Rydym yn rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i gyd ar gyfer y broses pwrcasu. Wedyn rydym yn rhoi digon o amser i'r cyflenwyr baratoi eu cais.

Ar gyfer cytundebau o werth mawr neu rai cymhleth, rydym yn annog cyflenwyr i weithio mewn partneriaeth. Mae ceisiadau ar y cyd yn helpu cyflenwyr i fod yn fwy llwyddiannus wrth ennill gwaith.

Lle'n bosibl, rydym eisiau gweithio gyda chyflenwyr lleol a rhai o Gymru. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn hybu busnes lleol, datblygu sgiliau a dod â buddion cymunedol eraill.

Sut rydym yn prynu

Fel arfer rydym yn dilyn y rheolau cystadlu hyn wrth benderfynu ar gytundebau:

 • Dyfynbrisoedd (o dan £5k) – rydym yn gofyn am o leiaf 2 ddyfynbris ysgrifenedig.
 • Dyfynbrisoedd (£5k i £10k) – rydym yn gofyn am o leiaf 3 dyfynbris ysgrifenedig.
 • Tendrau (dros £10k) – rydym yn defnyddio proses tendro fwy ffurfiol.
 • Cytundebau'r Undeb Ewropeaidd (fel arfer dros £112k) – rydym yn rhoi hysbysebion yng Nghylchgrawn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd drwy GwerthwchiGymru.

Rydym yn hysbysebu'r rhan fwyaf o'n cyfleoedd contract ar GwerthwchiGymru ac yn defnyddio'r y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol i'n helpu i gyrchu nifer o fframweithiau i ddod o hyd i'r bargeinion gorau sydd ar gael.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth neu help i gynnig, cysylltwch â'n Swyddog Caffael bethan.roberts@gofalcymdeithasol.cymru 029 2078 0609.

Cymryd rhan yn ein gwaith

Rydym yn chwarae rhan allweddol yn y broses o ddwyn pobl ynghyd i wella ansawdd gofal a chymorth ledled Cymru. Gallwch gael gwybod mwy am y rhwydweithiau yr ydym yn eu cefnogi yma.

Rydym am dyfu cysylltiadau â'r cyhoedd yn ogystal â sefydliadau preifat a gwirfoddol. Rydym yn gwneud hyn am ei bod yn bwysig ein bod yn gwrando ac yn dysgu o brofiadau pobl ledled Cymru.

Os ydych chi'n meddwl y dylem ymwneud â'ch sefydliad neu eich grŵp chi yna Cysylltwch a ni.

Rydym yn cynnal ymgynghoriadau rheolaidd. Mae'r rhain yn ymwneud â'r cyngor a'r canllawiau yr ydym yn eu rhoi i weithwyr gofal cymdeithasol. Gallwch ddod i wybod mwy am ein ymgynghoriadau er mwyn chwarae rhan.

Cwynion ac adborth

Rydym yn deall bod pobl yn teimlo weithiau nad ydynt yn cael y cymorth cywir. Rydyn ni eisiau gwybod pryd mae hyn yn digwydd fel ein bod yn gwella'r ffordd rydyn ni'n gweithio.

Dylid cwblhau'r ffurflen cwyno isod os ydych yn anhapus gydag unrhyw wasanaeth, byddwn yn edrych ymhellach i'r gŵyn.

Dychwelwch y ffurflen gwyno at jeni.meyrick@gofalcymdeithasol.cymru neu drwy bost i Gofal Cymdeithasol Cymru, Tŷ Southgate, Wood Street, Caerdydd, CF10 1EW.

Pan fyddwn yn cael pethau'n iawn, hoffem wybod. Cysylltu â ni i roi eich adborth.

Os yw'ch cwyn yn ymwneud â gweithiwr gofal cymdeithasol cofrestredig, gweler Codi pryder.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.

Diweddarwyd diwethaf: 08 Tachwedd 2019