Jump to content
Pwy sydd angen cofrestru a pham?

Gwybodaeth am pwy sy'n gorfod cofrestru i weithio yng Nghymru, pam rydyn ni'n cofrestru gweithwyr a manteision cofrestru.

Beth yw cofrestru?

Prif ddiben cofrestru yw diogelu'r cyhoedd gan sicrhau mai dim ond y rhai sy'n gymwys ac yn gymwysedig sy'n gallu darparu gofal a chymorth mewn rolau lle mae angen cofrestru.

Mae cofrestru gyda ni yn golygu eich bod yn rhan o weithlu proffesiynol a gallwch ddangos bod gennych sgiliau a gwybodaeth sy'n hanfodol i ddarparu gofal a chymorth da i bobl Cymru.

Dyma ganllaw fideo cyflym ar gofrestru gyda ni.

Pwy sydd angen cofrestru

Mae’r Gofrestr yn agored i’r grwpiau gweithwyr canlynol:

 • gweithwyr cymdeithasol
 • myfyrwyr gwaith cymdeithasol

Rheolwyr gofal cymdeithasol

 • rheolwyr gwasanaethau mabwysiadu
 • rheolwyr cartrefi gofal i oedolion
 • rheolwyr lleoli oedolion
 • rheolwyr eiriolaeth (gwasanaethau i blant a phobl ifanc)
 • rheolwyr gofal cartref
 • rheolwyr gwasanaethau maethu
 • rheolwyr gofal preswyl i blant (gan gynnwys gofal preswyl diogel)
 • rheolwyr canolfannau preswyl i deuluoedd
 • rheolwyr ysgolion preswyl arbennig (gellir ymgeisio i gofrestru o 1 Ebrill 2024 a bydd angen bod ar y Gofrestr erbyn 1 Ebrill 2025).

Mae’n rhaid i’r holl weithwyr cymdeithasol a rheolwyr gofal cymdeithasol gofrestru ar ôl cwblhau eu cymhwyster neu ddechrau yn y swydd.

Gweithwyr gofal cymdeithasol

 • gweithwyr cartrefi gofal i oedolion
 • gweithwyr gofal cartref
 • gweithwyr gofal preswyl i blant (gan gynnwys gofal preswyl diogel)
 • gweithwyr canolfannau preswyl i deuluoedd.

Mae gan bob gweithiwr gofal cymdeithasol chwe mis o ddyddiad dechrau eu rôl i gofrestru gyda ni.

Mae'n ofyniad cyfreithiol i weithwyr yn y rolau hyn gofrestru gyda ni.

Os ydych chi’n gweithio mewn mwy nag un o’r grwpiau sydd wedi’u rhestru uchod, neu os byddwch yn newid y grŵp rydych chi’n gweithio ynddo, bydd angen i chi newid eich cofrestriad. Gallwch newid eich cofrestriad trwy fewngofnodi i’ch cyfrif GCCarlein.

Os nad ydych chi'n siŵr os ydych chi angen cofrestru gyda ni, neu pryd y dylech chi gofrestru, cysylltwch â'n tîm am help drwy e-bostio ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru.

Manteision o weithlu cofrestredig

Mae manteision bod yn berson cofrestredig yn cynnwys y canlynol:

Meithrin ymddiriedaeth a hyder:

 • mae pobl yn gallu dibynnu ar weithwyr gofal cymdeithasol cofrestredig
 • rhoi hyder i bobl eich bod yn dilyn y Côd

Gwerthfawrogi gweithwyr gofal cymdeithasol:

 • dangos bod ganddoch chi’r sgiliau a’r wybodaeth i fod yn weithiwr gofal cymdeithasol
 • dangos eich bod wedi eich hyfforddi a'ch bod yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer ddatblygu gwybodaeth a sgiliau
 • cyflogwyr yn gallu darparu’r gefnogaeth a datblygiad rydych ei angen
 • bydd gwybod mwy amdanoch chi'n helpu ni drefnu ffyrdd o'ch cefnogi chi.

Sicrhau bod pobl yn ddiogel:

 • amddiffyn hawliau pobl a gwneud yn siŵr eu bod nhw yn cael ei gwrando ar
 • cefnogi pobl i fod yn annibynnol ac amddiffyn eu hunain
 • os nad ydy gweithiwr yn addas i ymarfer gallen nhw gael eu tynnu o'r Gofrestr. Os ydyn nhw'n cael eu tynnu oddi arno, ni fydden nhw yn cael ymarfer yng Nghymru.

Manteision eraill:

 • defnyddio teitl eich proffesiwn yn gyfreithlon
 • cymorth a gwybodaeth o’n dogfennau canllawiau ymarfer a’n cyhoeddiadau eraill.

Darganfyddwch fwy am sut rydyn ni'n gallu rhoi cymorth i chi fel person cofrestredig.

Pam rydyn ni'n cofrestru

Rydyn ni'n cadw cofrestr o bobl sydd wedi dangos eu bod yn addas i weithio ym maes gofal cymdeithasol. Rhaid i bawb ar y Gofrestr ddangos eu bod:

Rydyn ni'n defnyddio Rheolau Gofal Cymdeithasol Cymru (Cofrestru) 2024 i gynnal y Gofrestr. Cymeradwyir y rheolau hyn gan Lywodraeth Cymru, a rhain yw'r fframwaith ar gyfer cofrestru'r gweithlu gofal cymdeithasol.

Data ac adroddiadau cofrestru

Ers Mai 2024, y nifer o bobl gofrestredig yw:

 • 6,763 – gweithwyr cymdeithasol
 • 4 – rheolwr gwasanaeth mabwysiadu
 • 1,325 – rheolwyr cartrefi gofal i oedolion
 • 25,694 – gweithwyr cartrefi gofal i oedolion
 • 17 – rheolwyr lleoli oedolion
 • 6 – rheolwr eirioli i blant a phobl ifanc
 • 1,040 – rheolwyr gofal cartref
 • 21,867 – gweithwyr gofal cartref
 • 22 – rheolwyr gwasanaeth maethu
 • 397 – rheolwyr gofal preswyl i blant
 • 4,452 – gweithwyr gofal preswyl i blant
 • 5 – rheolwyr canolfan preswyl i deuluoedd
 • 69 – gweithwyr canolfan preswyl i deuluoedd
 • 798 – myfyrwyr gwaith cymdeithasol.

Bob blwyddyn, rydyn ni'n cyhoeddi adroddiadau data ar y wybodaeth a roddir i ni gan ymgeiswyr a phobl cofrestredig.

Gweld holl adroddiadau data cofrestru.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.

Cyhoeddwyd gyntaf: 11 Ionawr 2017
Diweddariad olaf: 7 Mehefin 2024
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (50.6 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch