Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan
Pam rydym yn cofrestru

Gwybodaeth am pwy sy'n gorfod cofrestru i weithio yng Nghymru, pam rydym yn cofrestru gweithwyr a manteision cofrestru.

Beth yw cofrestru?

Prif ddiben cofrestru yw diogelu'r cyhoedd gan sicrhau mai dim ond y rhai sy'n gymwys ac yn gymwysedig sy'n gallu darparu gofal a chymorth mewn rolau lle mae angen cofrestru.

Mae cofrestru gyda ni yn golygu eich bod yn rhan o weithlu proffesiynol a gallwch ddangos bod gennych sgiliau a gwybodaeth sy'n hanfodol i ddarparu gofal a chymorth da i bobl Cymru.

Dyma ganllaw fideo cyflym ar gofrestru gyda ni.

Gweld trawsgrifiad ar gyfer

Pam rydym yn cofrestru

Rydym yn cadw cofrestr o bobl sydd wedi dangos eu bod yn addas i weithio ym maes gofal cymdeithasol. Rhaid i bawb ar y Gofrestr ddangos eu bod;

Rydym yn defnyddio Rheolau Gofal Cymdeithasol Cymru (Cofrestru) 2020 i gynnal y Gofrestr. Cymeradwyir y rheolau hyn gan Lywodraeth Cymru, a rhain yw'r fframwaith ar gyfer cofrestru'r gweithlu gofal cymdeithasol. Mae'r rheolau hyn yn weithredol o 1 Ebrill 2020.

Manteision cofrestru

Mae manteision bod yn berson cofrestredig yn cynnwys y canlynol:

Meithrin ymddiriedaeth a hyder

 • gall pobl ddibynnu ar weithwyr gofal cymdeithasol cofrestredig
 • mae gan bobl hyder o wybod eich bod yn dilyn y Cod

Gwerthfawrogi gweithwyr gofal cymdeithasol

 • gallwch ddangos bod gennych chi’r sgiliau a’r wybodaeth i fod yn weithiwr gofal cymdeithasol
 • gallwch ddangos eich bod wedi cael hyfforddiant a’ch bod yn cymryd cyfrifoldeb am ddatblygu gwybodaeth a sgiliau
 • gall cyflogwyr ddarparu’r cymorth a’r datblygiad sydd eu hangen arnoch
 • trwy wybod mwy amdanoch bydd yn haws i ni gynllunio ffyrdd o’ch cynorthwyo.

Sicrhau bod pobl yn ddiogel

 • amddiffyn hawliau pobl a sicrhau eu bod yn cael gwrandawiad
 • cynorthwyo pobl i fod yn annibynnol ac i amddiffyn eu hunain
 • os nad yw gweithiwr yn addas i ymarfer, gellir ei dynnu oddi ar y Gofrestr fel nad yw’n gallu ymarfer yng Nghymru.

Manteision eraill

 • defnyddio teitl eich proffesiwn yn gyfreithlon
 • cymorth a gwybodaeth o’n dogfennau canllawiau ymarfer a’n cyhoeddiadau eraill
 • gwahoddiadau i ddigwyddiadau a chynadleddau
 • gwahoddiadau i ymgynghoriadau.

Dyma ddau fideo astudiaeth achos sy'n dangos manteision bod yn weithiwr cofrestredig gyda ni.

Pwy sy’n gallu cofrestru

Mae’r Gofrestr yn agored i’r grwpiau gweithwyr canlynol:

 • gweithwyr cymdeithasol
 • myfyrwyr gwaith cymdeithasol

Rheolwyr gofal cymdeithasol

 • rheolwyr gofal preswyl i blant
 • rheolwyr cartrefi gofal i oedolion
 • rheolwyr gofal cartref
 • rheolwyr gwasanaethau mabwysiadu (yn orfodol o 2022 ymlaen)
 • rheolwyr lleoli oedolion (yn orfodol o 2022 ymlaen)
 • rheolwyr eiriolaeth (yn orfodol o 2022 ymlaen)
 • rheolwyr gwasanaethau maethu (yn orfodol o 2022 ymlaen)
 • rheolwyr canolfannau preswyl i deuluoedd.

Gweithwyr gofal cymdeithasol

 • gweithwyr gofal preswyl i blant
 • gweithwyr gofal cartref
 • gweithwyr cartrefi gofal i oedolion (yn orfodol o fis Hydref 2022 ymlaen)
 • gweithwyr canolfannau preswyl i deuluoedd (yn orfodol o fis Hydref 2022 ymlaen)

Mae’n rhaid i’r holl weithwyr cymdeithasol a rheolwyr gofal cymdeithasol gofrestru ar ôl cwblhau eu cymhwyster neu ddechrau yn y swydd.

Rhaid i pob weithwyr gofal cymdeithasol arall gofrestru cyn pen 12 mis ar ôl dechrau yn y swydd.

Data ac adroddiadau cofrestru

Ar 9 Rhagfyr 2021, y nifer o bobl gofrestredig oedd:

 • 6,584 – gweithwyr cymdeithasol
 • 1 – rheolwr gwasanaeth mabwysiadu
 • 1,340 – rheolwyr cartrefi gofal i oedolion
 • 2,840 – gweithwyr cartrefi gofal i oedolion
 • 4 – rheolwyr lleoli oedolion
 • 2 – rheolwr eirioli i blant a phobl ifanc
 • 973 – rheolwyr gofal cartref
 • 20,319 – gweithwyr gofal cartref
 • 13 – rheolwyr gwasanaeth maethu
 • 310 – rheolwyr gofal preswyl i blant
 • 3,053 – gweithwyr gofal preswyl i blant
 • 1 – rheolwr canolfan preswyl i deuluoedd
 • 672 – myfyrwyr gwaith cymdeithasol.

Bob blwyddyn rydyn ni'n cyhoeddi adroddiadau data ar y wybodaeth a roddir i ni gan ymgeiswyr a phersonau cofrestredig.

Gweld holl adroddiadau data cofrestru.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.