Skip to main content
Cymraeg English
Cyflwyniad a chefndir

Nod y deunyddiau dysgu hyn, a ddatblygwyd gan Tros Gynnal Plant, yw helpu’r rhai nad ydynt yn eiriolwyr proffesiynol annibynnol, ond sydd yn eirioli (e.e. gweithwyr proffesiynol nad ydynt yn eiriolwyr, ffrindiau, teulu, gofalwyr) i ddeall rôl eiriolwr yn llawn a sut y caiff hyn ei adlewyrchu yn eu gweithredoedd eu hunain.

Bydd y deunyddiau hyn yn ategu’r broses o weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) drwy gefnogi dinasyddion i gyflawni llesiant. Bydd y modiwlau yn cyfrannu at roi llais cryfach i bobl a mwy o reolaeth dros eu bywydau, a chaniatáu i’r rhai y mae angen gofal a chymorth arnynt, ynghyd â’u gofalwyr, gyfrannu’n weithredol at eu llesiant eu hunain drwy greu eiriolwyr medrus a hyderus i sefyll ochr yn ochr â nhw.

Dogfen
PowerPoint – cyflwyniad a chefndir
Dogfen
Briff y cwrs
Dogfen
Cynllun gwers sesiwn cyflwyniadol
Dogfen
Taflen cynnwys
Modiwl 1 – beth yw eiriolaeth?

Mae'r modiwl hwn yn edrych ar yr hyn y mae’r term eiriolaeth yn ei olygu. Mae hefyd yn disgrifio a chymharu dulliau eirioli presennol, cydnabod yr hyn y mae eiriolwr effeithiol yn ei wneud/ddim yn ei wneud, disgrifio’r broses eirioli a nodi ystyriaethau allweddol ar gyfer yr eiriolwyr ar bob cam o’r broses.

Dogfen
Modiwl 1 – beth yw eiriolaeth?
Dogfen
1a – dyfyniadau y gwahaniaeth gall eiriolaeth ei wneud
Dogfen
1b – cardiau empathi
Dogfen
1c – ai eiriolaeth yw hyn?
Dogfen
1d – mathau o eiriolaeth
Dogfen
1e – y broses eirioli
Dogfen
Modiwl 1 – llawlyfr i ddysgwyr
Dogfen
Modiwl 1 – cynllun gwers
Dogfen
Modiwl 1 – ffurflen werthuso
Dogfen
Modiwl 1 – cynllun gweithredu personol
Modiwl 2 – ydw i'n eiriolwr?

Nod y modiwl hwn yw helpu pobl i adnabod pryd a sut y gallan nhw eu hunain weithredu fel eiriolwyr. Mae hefyd yn ystyried pam na allan nhw eirioli’n effeithiol mewn rhai sefyllfaoedd o bosibl a pha opsiynau amgen sydd ar gael er mwyn sicrhau eu bod nhw'n cael cymorth parhaus os na fyddant yn gallu eirioli’n effeithiol.

Dogfen
Modiwl 2 – ydw i'n eiriolwr?
Dogfen
2a – beth yw eiriolaeth?
Dogfen
2b – y broses eirioli
Dogfen
2c – mathau o eiriolaeth
Dogfen
2d – pa fath sydd orau astudiaethau achos
Dogfen
Modiwl 2 – ffurflen werthuso
Dogfen
Modiwl 2 – llawlyfr i ddysgwyr
Dogfen
Modiwl 2 – cynllun gwers
Dogfen
Modiwl 2 – cynllun gweithredu personol
Modiwl 3 – sgiliau eiriolaeth

Mae'r modiwl hwn yn helpu pobl nodi’r sgiliau allweddol sydd eu hangen i fod yn eiriolwr effeithiol. Mae hefyd yn helpu nhw i adnabod eu sgiliau eiriolaeth eu hunain a’u cysylltu â’u profiadau

eu hunain, ac yn dangos sgiliau newydd a/neu well er mwyn ategu eu rôl fel eiriolwr.

Dogfen
Modiwl 3 – sgiliau eiriolaeth
Dogfen
3a – sut rydych chi'n ymddwyn fel eiriolwr
Dogfen
3b – beth sy'n gwneud eiriolwr da
Dogfen
3c – ymarfer sgiliau dangos empathi er mwyn goresgyn barn
Dogfen
3d – ymarfer sgiliau cyfathrebu dieiriau
Dogfen
3e – beth rwy'n ei olygu wrth hynny
Dogfen
3f – ymarfer sgiliau defnydd priodol o iaith
Dogfen
3g – ymarfer sgiliau holi effeithiol
doc
Dogfen
3h – ymarfer sgiliau pendantrwydd
Dogfen
Modiwl 3 – ffurflen werthuso
Dogfen
Modiwl 3 – llawlyfr i ddysgwyr
Dogfen
Modiwl 3 – cynllun gwers
Dogfen
Modiwl 3 – cynllun gweithredu personol
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.