Jump to content
Gweithdrefnau diogelu - deunyddiau hyfforddi (Oedolion)

Adran 1 - Egwyddorion diogelu ac ymarfer effeithiol oedolion sydd mewn perygl o gamdriniaeth ac/neu esgeulustod

Yn yr adran hon, bydd ymarferwyr yn canfod yr egwyddorion ymarfer diogelu sy’n sail i ddeddfwriaeth, canllawiau a'r gweithdrefnau, mae’n pwysleisio bod diogelu ac amddiffyn yn gyfrifoldeb pawb a ‘r pwysigrwydd o ddilyn ddull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ar bob amser.

Adran 1 - Llywio’r app

Bydd y fideo hyn yn helpu chi i ddeall sut i lywio adran 1 Oedolion yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Adran 1 - Gweminar

Mae’r webinar hyn wedi ei gynllunio I helpu eich ddealltwriaeth o Adran 1 Oedolion yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Adran 2 - Y ddyletswydd i adrodd am oedolyn sy’n wynebu risg o gamdriniaeth a/neu esgeulustod

O fewn yr adran hon gall ymarferwyr ddod o hyd i weithdrefnau yn esbonio beth sy’n rhaid iddyn nhw ei wneud os oes ganddyn nhw bryderon am oedolyn sy’n wynebu risg o gamdriniaeth a/neu esgeulustod. Mae hyn yn cynnwys esboniad o’r ddyletswydd statudol i hysbysu, cyfrifoldebau’r ymarferwr i hysbysu a’r dyletswydd i hysbysu am bryderon (gan gynnwys cam-drin ac esgeulustod) am ymarferydd

Adran 2 – Llywio’r app

Bydd y fideo hyn yn helpu chi i ddeall sut i lywio Adran 2 Oedolion yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Oedolion Adran 2 - Gweminar

Mae’r webinar hyn wedi ei gynllunio I helpu eich ddealltwriaeth o Adran 2 Oedolion yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Adran 3 - Ymateb i adroddiad am oedolyn sy’n wynebu risg

Mae’r adran hon yn trafod gweithdrefnau sy’n berthnasol i rolau a chyfrifoldebau ymarferwyr, a oes angen camau gweithredu hirdymor i ddiogelu’r oedolyn sy’n wynebu risg rhag cam-drin neu esgeuluso a/neu a oes proses ymchwil ar yr achos wedi ei chwblhau.

Adran 3 - Llywio'r app

Bydd y fideo hyn yn helpu chi i ddeall sut i lywio Adran 3 Oedolion yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Adran 3 - Gweminar

Mae’r webinar hyn wedi ei gynllunio I helpu eich ddealltwriaeth o Adran 3 Oedolion yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

​ Adran 4 - Cynlluniau ac ymyriadau ar gyfer oedolion sy’n wynebu risg o gael eu cam-drin a’u hesgeuluso

Mae’r adran hon yn nodi rolau a chyfrifoldebau ymarferwyr o ran cynllunio a chyflawni ymyriadau i fodloni anghenion gofal, cefnogaeth a diogelu oedolyn sy’n wynebu risg. Mae hefyd esboniad o rolau ymarferwyr sy’n gweithio gyda’r oedolyn sy’n wynebu risg a chyfrifoldebau mewn perthynas â’r cynllun diogelu amddiffyn, gofal a chefnogaeth.

Adran 4 - Llywio’r app

Bydd y fideo hyn yn helpu chi i ddeall sut i lywio Adran 4 Oedolion yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru

Adran 4 - Gweminar

Mae’r webinar hyn wedi ei gynllunio I helpu eich ddealltwriaeth o Adran 4 Oedolion yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Adran 5 - Honiadau/Pryderon diogelu ynghylch ymarferwyr a’r rhai hynny mewn swyddi o ymddiriedaeth

Mae’r gweithdrefnau hyn yn amlinellu’r trefniadau ar gyfer ymateb i bryderon diogelu ynghylch y rhai hynny y mae eu gwaith, naill ai’n gyflogedig neu’n wirfoddol, yn dod â nhw i gyswllt â phlant neu oedolion sy’n wynebu risg. Mae hefyd yn cynnwys unigolion sydd â chyfrifoldebau gofalu ar gyfer plant neu unigolion y mae angen gofal a chefnogaeth arnynt ac y mae eu gwaith cyflogedig neu eu gwaith gwirfoddol yn dod â nhw i gysylltiad â phlant neu oedolion sy’n wynebu risg.

Adran 5 - Gweminar

Mae’r gweminar hyn wedi ei gynllunio I helpu eich ddealltwriaeth o Adran 5 y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Section 5 – App navigation

Bydd y fideo hyn yn helpu chi i ddeall sut i lywio Adran 5 yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf: 1 Hydref 2020
Diweddariad olaf: 10 Tachwedd 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (53.3 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch