Jump to content
Y broses ddiogelu

Y broses didiogelu yn y safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol.

Gweld y wybodaeth yma mewn tabl.

Dylid gweld nifer uwch o staff y gwasanaethau cymdeithasol ar y lefelau uwch gan mai'r gwasanaethau cymdeithasol yw'r asiantaeth arweiniol ar gyfer diogelu a nhw yn aml sydd â’r gair olaf mewn perthynas â'r canlyniadau diogelu ar gyfer unigolion gyda gofynion diogelu lefel uchel.

Pob asiantaeth

Grŵp A

 • Mwy o ymwybyddiaeth o ddiogelu

Grŵp B

 • Gwybod beth y dylid edrych amdano a gwybodaeth glir am y broses adrodd a'ch cyfrifoldebau eich hun

Grŵp C

 • Ymwneud â chynllunio diogelu a phenderfyniadau ynghylch unigolion yn y prosesau hyn

Grŵp D

 • Asiantaethau statudol yn bennaf sydd â dyletswydd benodol mewn perthynas â'r broses amddiffyn plant neu oedolion.
 • Gweithwyr proffesiynol sydd â chyfrifoldeb strategol dros sicrhau ansawdd, gwelliannau, a pholisi, canllawiau a phrotocolau mewn perthynas â diogelu.

Grŵp E

 • Fel yr uchod

Grŵp F

 • Pob arweinydd sector cyhoeddus

Gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar

Grŵp A

 • Yr holl staff / gwirfoddolwyr

Grŵp B

 • Gweithwyr cartrefi gofal, gweithwyr meithrinfa, nanis a chynorthwywyr gwarchodwyr plant, gweithwyr gofal cartref

Grŵp C

 • Gweithwyr gofal preswyl i blant
 • Rheolwyr gofal preswyl i blant
 • Rheolwyr meithrinfeydd
 • Gwarchodwyr plant
 • Unigolion cyfrifol
 • Person diogelu dynodedig

Iechyd

Grŵp A

 • Yr holl staff / gwirfoddolwyr

Grŵp B

 • Yr holl staff sy'n dod i gysylltiad rheolaidd â chleifion, eu teuluoedd a'u gofalwyr. Gan gynnwys rheolwyr, gweinyddwyr, derbynyddion a myfyrwyr gofal iechyd priodol.

Grŵp C

 • Nyrsio, bydwreigiaeth,
 • ymwelwyr iechyd a staff nyrsio ysgol, staff meddygol
 • Gwyddonwyr iechyd
 • gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd
 • Therapydd-ion

Grŵp D

 • Gweithwyr iechyd proffesiynol a enwir a phobl gyfatebol
 • Arweinwyr diogelu byrddau iechyd ac ymddiriedol-aethau

Grŵp E

 • Gweithwyr clinigol proffesiynol o fewn tîm diogelu cenedlaethol y GIG
 • Arweinwyr diogelu byrddau iechyd ac ymddiriedol-aethau

Grŵp F

 • Swyddogion gweithredol ac aelodau Bwrdd byrddau ac ymddiriedol-aethau Iechyd y GIG

Addysg

Grŵp A

 • Yr holl staff / gwirfoddolwyr

Grŵp B

 • Cynorthwywyr addysgu
 • Athrawon

Grŵp C

 • Penaethiaid
 • Person diogelu dynodedig

Grŵp D

 • Arweinydd diogelu adran addysg yr awdurdod lleol

Grŵp F

 • Cyfarwyddwyr addysg, llywodraethwyr ysgolion

Yr heddlu

Grŵp A

 • Yr holl staff / gwirfoddolwyr

Grŵp C

 • Gweithiwr y gwasanaeth prawf
 • Swyddog prawf

Grŵp D

 • Uwch swyddog prawf

Grŵp E

 • Penaethiaid unedau cyflawni'r gwasanaeth prawf
 • Penaethiaid gweithrediadau

Grŵp F

 • Cyfarwyddwr prawf rhanbarthol a phennaeth diogelu'r cyhoedd
 • Prif Weithredwr a Phrif Weithredwr Cynorthwyol

Prawf

Grŵp A

 • Yr holl staff / gwirfoddolwyr

Grŵp C

 • Gweithiwr y gwasanaeth prawf
 • Swyddog prawf

Grŵp D

 • Uwch swyddog prawf

Grŵp E

 • Penaethiaid unedau cyflawni'r gwasanaeth prawf
 • Penaethiaid gweithrediadau

Grŵp F

 • Cyfarwyddwr prawf rhanbarthol a phennaeth diogelu'r cyhoedd
 • Prif Weithredwr a Phrif Weithredwr Cynorthwyol

Yr adran gwasanaethau cymdeithasol

Grŵp A

 • Yr holl staff / gwirfoddolwyr

Grŵp B

 • Gweithwyr cymorth

Grŵp C

 • Ymarferwyr gwasanaethau cymdeithasol
 • Gweithwyr cymdeithasol

Grŵp D

 • Rheolwyr tîm
 • Rheolwyr gweithredol/ gwasanaeth
 • Swyddogion dynodedig/ swyddog ynodedig ar gyfer diogelu awdurdodau lleol

Grŵp E

 • Penaethiaid gwasanaeth – plant ac oedolion
 • [Y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol]

Grŵp F

 • Aelodau Etholedig, Prif Weithredwr yr awdurdod lleol, cyfarwyddwyr awdurdodau lleol (ac eithrio cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol sy'n pontio ar draws E ac F – sefyllfa unigryw)

Trydydd Sector/Arall

Grŵp A

 • Yr holl staff/ gwirfoddolwyr

Grŵp B

 • Staff/gwirfoddolwyr mewn rolau sydd â chysylltiad uniongyrchol â phlant ac oedolion y gwyddys eu bod "mewn perygl" neu'n debygol o fod “mewn perygl”

Grŵp C

 • Person diogelu dynodedig (neu bobl gyfatebol) rheolwyr /cyflogwyr gwasanaethau, unigolyn cyfrifol rhai lleoliadau.
 • Ymddiriedolwr a enwir ar gyfer diogelu yn y rhan fwyaf o sefydliadau

Grŵp D

 • Gwybodaeth arbenigol mewn un neu fwy o feysydd ymarfer diogelu – ceisir barn ar sail ranbarthol neu genedlaethol oherwydd y maes gwybodaeth arbenigol hwn
 • Er enghraifft: cam-drin domestig, iechyd meddwl/ galluedd meddyliol, hunanladdiad, NSPCC, timau'r Comisiynydd Plant a Phobl Hŷn

Grŵp E

 • Gwybodaeth arbenigol mewn un neu fwy o feysydd ymarfer diogelu – ceisir barn yn genedlaethol oherwydd y maes gwybodaeth arbenigol hwn. (Gweler yr enghreifftiau uchod yng ngrŵp D)
 • Ymddiriedolwr a enwir ar gyfer diogelu mewn sefydliadau yn y meysydd hyn.

Grŵp F

 • Gweinidogion Llywodraeth Cymru
Cyhoeddwyd gyntaf: 21 Hydref 2022
Diweddariad olaf: 2 Hydref 2023
Diweddarwyd y gyfres: 8 Ebrill 2024
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (44.7 KB) Lawrlwythwch y gyfres hon fel PDF (249.9 KB)
Efallai na fydd y ffeiliau hyn yn gyfan gwbl hygyrch