Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan
Adnoddau a deddfwriaeth

Linciau i adnoddau a deddfwriaethau (bydd rhai linciau yn cyfeirio at wefannau Saesneg yn unig). Cofiwch gofnodi unrhyw ymchwil fel rhan o’ch datblygiad proffesiynol parhaus ac os ydych wedi'ch cofrestru gyda ni, gellir eu cofnodi fel rhan o'ch datblygiad proffesiynol parhaus DPP (a elwid gynt yn PRTL).

Cyflwyniad

Mae yna amryw o wybodaeth ac adnoddau i gefnogi rheolwyr i weithredu’r Fframwaith Sefydlu. Yn ogystal â’r canllawiau i reolwyr a chyflogwyr, gweithwyr, logiau cynnydd a’r gweithlyfrau mae Dysgu Iechyd a Gofal Cymru wedi datblygu cyfres o adnoddau dysgu ar gyfer y cymhwyster Craidd sy’n alinio â chynnwys y fframwaith sefydlu.

Rydyn ni hefyd wedi creu taflenni gwybodaeth ynglŷn â deddfwriaethau, ffiniau proffesiynol a dulliau cadarnhaol o leihau arferion cyfyngol mewn gofal cymdeithasol.

Egwyddorion a gwerthoedd (oedolion a plant a phobl ifanc)

Egwyddorion, gwerthoedd a defddwriaeth

Codau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol

Dulliau canlyniadau personol

Hawliau

Eiriolaeth

Perthynas cadarn a ffiniau proffesiynol

Iaith Gymraeg

Arferion cyfyngol

Iechyd a lles (oedolion)

Llesiant a’r celfyddydau

Gofal personol

Gofal Mannau pwyso

Gofal y geg

Maethiad a hydradu

Cwympiadau

Gofal diwedd oes a lliniarol

Technolog gynorthwyol

Nam ar y synhwyrau

Dementia

Iechyd meddwl

Camddefnyddio sylweddau

Diogelu

Iechyd a diogelwch

Cyffredinol

Asesu risg

Diogelwch tân

Symud a thrafod / Symud a lleoli

Atal a rheoli heintiau a golchi dwylo


    Diogelwch bwyd

    Sylweddau peryglus

    Straen

    Cysylltu â ni

    Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.