Jump to content
Gweithlu sy'n cael ei gydnabod a'i werthfawrogi'n fawr

Gweithlu gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar sy'n cael ei gydnabod a'i werthfawrogi'n fawr.

Trosolwg o'n cynnydd yn erbyn y canlyniad hwn o'n cynllun strategol yn ystod 2022 i 2023.

Mae ein gweithlu gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar yn haeddu gwobr deg sy'n adlewyrchu eu cyfraniad hollbwysig at lesiant pobl a chymunedau.

Fel aelodau o'r Fforwm Gwaith Teg, byddwn ni’n parhau i ddylanwadu ac ymrwymo i ymgorffori Gwaith Teg a gwella amodau a thelerau'r rhai sy'n gweithio yn y sector gofal cymdeithasol.

Cydnabod a dathlu'r gweithlu

Cynhaliwyd seremoni Gwobrau, sy'n cydnabod, dathlu a rhannu enghreifftiau o ofal cymdeithasol a gofal plant, chwarae a blynyddoedd cynnar rhagorol yng Nghymru, wyneb yn wyneb ar 21 Ebrill 2022 am y tro cyntaf ers 2018.

Yn 2022:

  • cawsom 76 o geisiadau ac enwebiadau, ar draws 7 categori
  • daeth 135 o westeion i'r seremoni yng Ngholeg Cerdd a Drama Caerdydd, a gafodd ei ffrydio'n fyw dros y we hefyd.
  • rhoddodd gwesteion sgôr gyfartalog o 92 y cant i'r seremoni.

‘Dweud eich dweud' – yr arolwg cyntaf o'r gweithlu gofal cymdeithasol cofrestredig

Erbyn diwedd mis Mawrth 2023, roedd 900 o bobl wedi ymateb i'n harolwg o'r gweithlu cyntaf Roedd yr arolwg o weithwyr gofal cymdeithasol cofrestredig yn gofyn cwestiynau am gyflog a chyflyrau, iechyd a llesiant, a'r hyn mae pobl yn ei hoffi am weithio ym maes gofal.

Bydd y canlyniadau'n cael eu dadansoddi a byddwn ni’n gweithio gyda phartneriaid i weld sut y gallwn ni a'n partneriaid ddarparu cymorth yn y ffordd orau mewn ymateb i ymatebion yr arolwg.

Cydnabyddiaeth i’r gweithlu

Mae'r cyhoedd yng Nghymru yn gwerthfawrogi'r gweithlu, gyda mwy na dwy ran o dair o'r farn eu bod nhw'n gwneud gwaith da a bron i dri chwarter â hyder ynddynt.

Roedd y canlyniadau hyn yn rhan o arolwg Omnibus a gynhaliwyd yn 2022 i 2023 ymhlith 1,000 o aelodau'r cyhoedd yng Nghymru.

Dywedodd bron i 80 y cant o'r cyhoedd yng Nghymru y dylai gweithwyr gofal gael lefelau tebyg o gyflog a buddion i'r rhai sy'n gweithio yn y GIG.

Cerdyn gweithiwr gofal

Bydd fersiwn newydd y cerdyn gweithiwr gofal a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn yn cael effaith gadarnhaol ar weithwyr gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar oherwydd gallan nhw elwa ar gerdyn taliad arian-yn-ôl, yn ogystal ag ystod o gynigion manwerthu. Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy ddarparwr gostyngiadau pwrpasol, Discounts for Carers.

Ar ddiwedd mis Mawrth 2023, roedd gan:

  • 36,247 o weithwyr gofal cymdeithasol y cerdyn
  • 1,756 o weithwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant y cerdyn.
Cyhoeddwyd gyntaf: 3 Ionawr 2024
Diweddariad olaf: 18 Ionawr 2024
Diweddarwyd y gyfres: 18 Ionawr 2024
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (34.5 KB) Lawrlwythwch y gyfres hon fel PDF (99.2 KB)
Efallai na fydd y ffeiliau hyn yn gyfan gwbl hygyrch