Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Logiau cynnydd a thystysgrif cwblhau

Mae'r logiau cynnydd yn cwmpasu'r holl adrannau yn y fframwaith, dylid defnyddio'r rhain i nodi tystiolaeth a dynnwyd ar i gadarnhau cyflawni'r safon sefydlu e.e. cwblhau cymhwyster, goruchwyliaeth, cofnodion, arsylwi ymarfer neu dystiolaethau tyst.

Log cynnydd generig ar gyfer pob rheolwr gofal cymdeithasol

Mae'r adrannau generig yn ymdrin ag ehangder y cyfrifoldebau dros arwain a rheoli gwasanaethau gofal cymdeithasol, gan gynnwys; ymarfer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn/plentyn, perfformiad tîm effeithiol, ansawdd y gwasanaeth a ddarperir, ymarfer proffesiynol, diogelu ac iechyd a diogelwch. Dylai'r adrannau hyn gael eu cwblhau gan yr holl reolwyr gofal cymdeithasol sy'n newydd i'w rôl.

Icon dogfen
Dogfen
Adran 1 - 6: Arwain a rheoli ymarfer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn / plentyn

Logiau cynnydd gwasanaeth-benodol

Mae'r adrannau gwasanaeth-benodol yn ymdrin ag ystod eang o feysydd fel dementia neu blant sy'n derbyn gofal, dylech ddewis yr adran/adrannau yma sy'n cyd-fynd agosaf â'ch rôl newydd.

Icon dogfen
Dogfen
Adran 7: Arwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal
Icon dogfen
Dogfen
Adran 8: Arwain a rheoli darpariaeth gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc anabl
Icon dogfen
Dogfen
Adran 9: Arwain a rheoli cymorth i leihau arferion cyfyngol drwy ddulliau cadarnhaol o gefnogi ymddygiad
Icon dogfen
Dogfen
Adran 10: Arwain a rheoli gofal a chymorth i unigolion sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain
Icon dogfen
Dogfen
Adran 11: Arwain a rheoli gofal a chymorth i unigolion sy'n byw mewn lleoliadau cartref gofal
Icon dogfen
Dogfen
Adran 12: Arwain a rheoli ymarfer ym maes dementia
Icon dogfen
Dogfen
Adran 13: Arwain a rheoli cymorth i unigolion sy'n byw gyda salwch meddwl
Icon dogfen
Dogfen
Adran 14: Arwain a rheoli cymorth i unigolion ag anabledd dysgu a/neu awtistiaeth
Icon dogfen
Dogfen
Adran 15: Arwain gwaith gydag unigolion sydd â nam ar eu synhwyrau
Icon dogfen
Dogfen
Adran 16: Arwain a rheoli gwaith ar gyfer gwasanaethau camddefnyddio sylweddau
Icon dogfen
Dogfen
Adran 17: Arwain gwaith ym maes gofal diwedd oes
Icon dogfen
Dogfen
Adran 18: Arwain a rheoli gwasanaethau lleoli oedolion / cysylltu bywydau
Icon dogfen
Dogfen
Adran 19: Arwain a rheoli gwasanaethau eiriolaeth
Icon dogfen
Dogfen
Adran 20: Arwain a rheoli gwaith gyda gofalwyr
Icon dogfen
Dogfen
Adran 21: Arwain a rheoli trefniadau gweithio rhyngbroffesiynol
Icon dogfen
Dogfen
Adran 22: Arwain gwaith gyda gwirfoddolwyr
Icon dogfen
Dogfen
Adran 23: Arwain a rheoli cynllunio a phrosesau busnes

Tystysgrif cwblhau

Dylai'r dystysgrif gwblhau gael ei llofnodi gan yr Unigolyn Cyfrifol a'r rheolwr sydd wedi ymgymryd â'r Fframwaith Sefydlu pan fydd wedi'i chwblhau.

Os na all yr Unigolyn Cyfrifol lofnodi'r dystysgrif, dylai gael ei llofnodi gan rywun y tu mewn neu'r tu allan i'r sefydliad sy'n cwrdd â'r meini prawf ar gyfer llunio barn am y safonau sefydlu. Mae mwy o wybodaeth yn y canllawiau ar ei defnyddio.

Dim ond os yw’n cael ei ddefnyddio fel ‘gofyniad hyfforddi’ ar gyfer adnewyddu cofrestriady mae angen cyflwyno’r dystysgrif gwblhau i Gofal Cymdeithasol Cymru.

Icon dogfen
Dogfen
Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Rheolwyr Gofal Cymdeithasol - Tystysgrif cwblhau’n llwyddiannus

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.