Jump to content
Hyfforddiant diogelu

Mae ystod eang o feysydd pwnc penodol i gefnogi dysgu a dealltwriaeth ar gyfer pobl mewn gwaith gofal cymdeithasol ar bob lefel.

Hyfforddiant diogelu ar-lein

Mae’r pecyn e-ddysgu dwyieithog yn cyfleu dealltwriaeth ymarferol i ddysgwyr o ddiogelu ac fe'i datblygwyd gan Ofal Cymdeithasol Cymru yn unol â Gweithdrefnau Diogelu Cymru.

Mae'r modiwl wedi'i anelu'n bennaf at y rhai sy'n gweithio yn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol.

Bydd cwblhau’r modiwl hyfforddiant newydd yn galluogi pawb i wneud y canlynol:

  • esbonio'r term 'diogelu'
  • cydnabod camdriniaeth neu'r risg o gamdriniaeth, niwed neu esgeulustod
  • gwybod pa gamau i'w cymryd os ydyn nhw'n dyst neu'n amau camdriniaeth, niwed neu esgeulustod, neu os bydd rhywun yn dweud wrthyn nhw eu bod nhw'n cael eu cam-drin
  • dangos dealltwriaeth sylfaenol o'r deddfau sy'n ymwneud â diogelu
  • cydnabod bod dyletswydd arnyn nhw i riportio camdriniaeth, niwed neu esgeulustod.

Pecyn Diogelu Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru 2020

Nod y pecyn yw darparu neges gyson ynglŷn â chyfrifoldebau Diogelu ledled Cymru gyda modd i’r hyfforddwr deilwra’r hyfforddiant i unrhyw anghenion dysgu penodol sydd gan ei gynulleidfa.

Mae’r cynnwys wedi esblygu i adlewyrchu natur gyfnewidiol Diogelu yn gyffredinol ond hefyd i adlewyrchu cyfeiriad clir y gwaith o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Am wybodaeth pellach, cyfeiriwch at Weithdrefnau Diogelu Cymru a rhan 7 o’r canllawiau statudol yn yr hyfforddiant.

Mae’r Pecyn Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu wedi’i chydnabod fel Hyfforddiant Diogelu Grŵp B.

Dylid defnyddio’r llyfr gwaith ‘Diogelu Unigolion’- llyfr gwaith 6 o’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan fel tystiolaeth o’r dysgu a gyflawnwyd.

Pecyn Diogelu Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru: adnoddau

Adnoddau ar gyfer hyfforddwr a dysgwyr i'w helpu i gyflwyno hyfforddiant a chefnogi achrediad.

Adnoddau i gefnogi dysgu, cyn yr hyfforddiant fe fydd angen rhywfaint o waith darparu gan yr hyfforddwr.

Pecyn Diogelu Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru: deunyddiau hyfforddi

Adnoddau hyfforddi i helpu dysgwyr a chefnogi eu gwybodaeth.

Pecyn Diogelu Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru: adolygiadau ymarfer

Er mwyn archwilio materion Diogelu yn ddyfnach fel y canfyddir mewn detholiad o achosion mawr, gall hyfforddwr ddewis pa rai i'w defnyddio. Cynnwys sensitif, felly rydym yn cynghori rhybudd.

Cyhoeddwyd gyntaf: 28 Hydref 2022
Diweddariad olaf: 23 Mawrth 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (54.5 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch