Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Defnyddio’r dull sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau

Sut i ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau mewn Gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (IAA)

Dyma rai o egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014:

  • pwyslais ar hybu llesiant
  • dull ataliol
  • mwy o lais a rheolaeth i'r unigolyn
  • gweithio ar y cyd ag unigolion a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Mae’r gwasanaeth IAA yn gwneud cyfraniad pwysig i gyflawni’r egwyddorion hyn. Yn benodol, mae’r sgwrs am ‘yr hyn sy’n bwysig’ yn gosod y sylfeini ar gyfer sefydlu perthnasoedd positif â phobl ar sail cyd-gynhyrchu.

Bydd sgyrsiau yn y gwasanaethau IAA yn canolbwyntio ar helpu pobl i feddwl am eu hamgylchiadau, gweld eu cryfderau a chryfderau eu teulu a’u cymuned ac ystyried sut gellir hybu llesiant.

Rydym wedi datblygu pecyn hyfforddiant i bobl sy’n gweithio mewn Gwasanaethau IAA i'w helpu i gael sgyrsiau gwell.

Icon dogfen
Dogfen
Pecyn adnoddau sgiliau: ‘Sgyrsiau Gwell’ mewn Gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth
Icon dogfen
Dogfen
Pecyn adnoddau ar sail sgiliau - Sleidiau PowerPoint (Saesneg yn unig)
Icon dogfen
Dogfen
Pecyn adnoddau ar sail sgiliau i reolwyr: ‘Sgyrsiau Gwell’ mewn Gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth
Icon dogfen
Dogfen
Pecyn adnoddau ar sail sgiliau i reolwyr - Sleidiau PowerPoint (Saesneg yn unig)

Defnyddio dull canlyniadau mewn gwasanaethau Gofal Cartref

Mae pobl yng Nghymru, gan gynnwys rhai ag anghenion gofal a chymorth cymhleth, eisiau byw yn eu cartrefi a’u cymunedau eu hunain gyda’r cymorth sydd ei angen, pan fydd ei angen arnynt.

Mae gofal cartref yn un ffordd o alluogi pobl i aros yn eu cartref.

Rydym wedi datblygu adnodd hyfforddi i helpu staff gofal cartref i fabwysiadu dull sy’n rhoi pwyslais ar ganlyniadau yn eu gwaith.

Gellir defnyddio'r adnodd hefyd i gefnogi staff sy'n ymgymryd â Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (AWIF). Rydym wedi nodi lle maent yn cyd-fynd â'r AWIF yn y canllaw.

Cysylltwch â ni am y pecyn y gallwch ei lawrlwytho.

Er sylw: Os na allwch weld cyflwyniadau PowerPoint drwy Internet Explorer, ceisiwch 'safio' y ddogfen i'ch 'desktop' er mwyn eu gweld.

Icon dogfen
Dogfen
Adnodd dysgu gofal cartref: trosolwg bras
Icon dogfen
Dogfen
Hyfforddiant ar ofal cartref - canllawiau llawn
Icon dogfen
Dogfen
Darparu canlyniadau – Pennod 1.1 – Deall canlyniadau
Icon dogfen
Dogfen
Darparu canlyniadau - Pennod 1.2 – Cofnodi a monitro canlyniadau
Icon dogfen
Dogfen
Darparu canlyniadau - Pennod 1.3 – Cysylltu a’r Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol
Icon dogfen
Dogfen
Cynnal sgyrsiau da – Pennod 2 – Sgwrs am yr hyn sy’n bwysig
Icon dogfen
Dogfen
Risg cadarnhaol a Gwneud Penderfyniadau ar y Cyd - Pennod 3 – Cadw cydbwysedd rhwng risg, hawliau a chyfrifoldebau
Icon dogfen
Dogfen
Straeon personol am gadw cydbwysedd rhwng hawliau, risg a chyfrifoldebau

Defnyddio dull sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau â gofalwyr

Ceir o leiaf 370,000 o ofalwyr yng Nghymru. Yng Nghymru y mae’r gyfran uchaf (12%) o ofalwyr i'w cael o blith gwledydd y Deyrnas Unedig, ac mae llawer ohonynt yn darparu dros 50 awr o ofal yr wythnos. Dywed Cyfrifiad 2011 wrthym fod dros 30,000 o ofalwyr dan 25 i'w cael yng Nghymru, a bod 7,500 o'r rhain dan 16.

Yn ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mae gan bob gofalwr sydd angen cymorth ei hunain hawl i gael asesiad. Rhaid i'r asesiad ystyried y canlyniadau y mae’r gofalwr eisiau eu cyflawni, a dyna pam mae angen i chi gael sgwrs am ‘yr hyn sy’n bwysig’ ar ddechrau eich cysylltiad â nhw.

Rydym wedi datblygu pecyn cymorth o bedwar adnodd i helpu ymarferwyr:

  • i asesu anghenion cymorth gofalwyr, bydd yr adnoddau’n helpu ymarferwyr i wneud asesiadau o ansawdd o ofalwyr a byddant yn arwain ymarferwyr wrth weithio â gofalwyr a theuluoedd
  • i ganfod beth sydd wir yn bwysig iddyn nhw
  • i'w galluogi i gyflawni eu canlyniadau.

Er sylw: Os na allwch weld cyflwyniadau PowerPoint yn Internet Explorer, ceisiwch ‘arbed’ y ddogfen i’ch bwrdd gwaith i'w gweld.


Mae Adnodd A yn llawlyfr hyfforddiant sy’n rhoi gwybodaeth ac arweiniad i hyfforddwyr sy’n cynnal sesiynau ffurfiol i ymarferwyr

Icon dogfen
Dogfen
Asesu Anghenion Cymorth Gofalwyr - Adnodd A – Llawlyfr Hyfforddwyr


Pecyn o sleidiau yw Adnodd B sy’n helpu hyfforddwyr i ddatblygu sesiynau hyfforddiant

Icon dogfen
Dogfen
Asesu Anghenion Cymorth Gofalwyr - Adnodd B – Sleidiau Hyfforddi


Mae Adnodd C yn llawlyfr myfyriol i ymarferwyr nad ydynt wedi cael sesiwn hyfforddiant ffurfiol

Icon dogfen
Dogfen
Asesu Anghenion Cymorth Gofalwyr - Adnodd C – Llyfr Gwaith Hunan Hyfforddi Ymarferwyr


Pecyn cymorth i ymarferwyr yw Adnodd D; mae’n dwyn ynghyd nifer o offer ymarfer mewn un lle

Icon dogfen
Dogfen
Asesu Anghenion Cymorth Gofalwyr - Adnodd D – Pecyn Cymorth Ymarferwyr