Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Defnyddio’r dull sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau

Canfod gwybodaeth ac adnoddau am sut caiff y dull ei ddefnyddio’n ymarferol.

Sut i ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau mewn Gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (IAA)

Dyma rai o egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014:

  • pwyslais ar hybu llesiant
  • dull ataliol
  • mwy o lais a rheolaeth i'r unigolyn
  • gweithio ar y cyd ag unigolion a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Mae’r gwasanaeth IAA yn gwneud cyfraniad pwysig i gyflawni’r egwyddorion hyn. Yn benodol, mae’r sgwrs am ‘yr hyn sy’n bwysig’ yn gosod y sylfeini ar gyfer sefydlu perthnasoedd positif â phobl ar sail cyd-gynhyrchu.

Bydd sgyrsiau yn y gwasanaethau IAA yn canolbwyntio ar helpu pobl i feddwl am eu hamgylchiadau, gweld eu cryfderau a chryfderau eu teulu a’u cymuned ac ystyried sut gellir hybu llesiant.

Rydym wedi datblygu pecyn hyfforddiant i bobl sy’n gweithio mewn Gwasanaethau IAA i'w helpu i gael sgyrsiau gwell.

Defnyddio dull canlyniadau mewn gwasanaethau gofal cartref

Mae gweithwyr gofal cartref yn darparu gofal a chefnogaeth i bobl sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain. Rydym wedi datblygu adnodd hyfforddi i helpu rheolwyr a staff gofal cartref i fabwysiadu dull sy’n rhoi pwyslais ar ganlyniadau yn eu gwaith.

Mae’r adnodd i reolwyr yn tynnu at ei gilydd gwybodaeth, syniadau ac adnoddau ymarferol i reolwyr gofal cartref a phobl sy’n arwain ac yn dylanwadu ar ymarfer. Mae’n cynnwys pynciau y mae angen i reolwyr gwybod amdanynt megis newid diwylliant, a chynnal sgyrsiau gyda phartneriaid, gan gynnwys comisiynwyr ac archwilwyr. Mae hefyd yn cynnwys ffyrdd i gefnogi timau trwy recriwtio, goruchwyliaeth, dysgu a myfyrio.

Mae'r adnoddau ar gyfer gweithwyr wedi'u cynllunio fel y gellir eu defnyddio mewn unrhyw drefn a gallent fod yn ddefnyddiol ar gyfer: goruchwyliaeth, cyfarfodydd tîm, hyfforddiant a chefnogaeth cymheiriaid.

Gellir defnyddio'r adnodd hefyd i gefnogi staff sy'n ymgymryd â Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (AWIF). Rydym wedi nodi lle maent yn cyd-fynd â'r AWIF yn y canllaw.

Defnyddio dull canlyniadau mewn gwasanaethau gofal cartref

Mae pobl yng Nghymru, gan gynnwys rhai ag anghenion gofal a chymorth cymhleth, eisiau byw yn eu cartrefi a’u cymunedau eu hunain gyda’r cymorth sydd ei angen, pan fydd ei angen arnynt.

Mae gofal cartref yn un ffordd o alluogi pobl i aros yn eu cartref.

Rydym wedi datblygu adnodd hyfforddi i helpu staff gofal cartref i fabwysiadu dull sy’n rhoi pwyslais ar ganlyniadau yn eu gwaith.

Gellir defnyddio'r adnodd hefyd i gefnogi staff sy'n ymgymryd â Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (AWIF). Rydym wedi nodi lle maent yn cyd-fynd â'r AWIF yn y canllaw.

Cysylltwch â ni am y pecyn y gallwch ei lawrlwytho.

Er sylw: Os na allwch weld cyflwyniadau PowerPoint drwy Internet Explorer, ceisiwch 'safio' y ddogfen i'ch 'desktop' er mwyn eu gweld.

Gweld trawsgrifiad ar gyfer
Gweld trawsgrifiad ar gyfer

Defnyddio dull sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau â gofalwyr

Ceir o leiaf 370,000 o ofalwyr yng Nghymru. Yng Nghymru y mae’r gyfran uchaf (12%) o ofalwyr i'w cael o blith gwledydd y Deyrnas Unedig, ac mae llawer ohonynt yn darparu dros 50 awr o ofal yr wythnos. Dywed Cyfrifiad 2011 wrthym fod dros 30,000 o ofalwyr dan 25 i'w cael yng Nghymru, a bod 7,500 o'r rhain dan 16.

Yn ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mae gan bob gofalwr sydd angen cymorth ei hunain hawl i gael asesiad. Rhaid i'r asesiad ystyried y canlyniadau y mae’r gofalwr eisiau eu cyflawni, a dyna pam mae angen i chi gael sgwrs am ‘yr hyn sy’n bwysig’ ar ddechrau eich cysylltiad â nhw.


Adnoddau Asesu Anghenion Cymorth Gofalwyr

Rydym wedi datblygu pecyn cymorth o bedwar adnodd i helpu ymarferwyr i asesu anghenion cymorth gofalwyr. Bydd yr adnoddau’n helpu ymarferwyr i wneud asesiadau o ansawdd o ofalwyr a byddant yn arwain ymarferwyr wrth weithio â gofalwyr a theuluoedd er mwyn canfod beth sydd wir yn bwysig iddyn nhw ac i'w galluogi i gyflawni eu canlyniadau.

Mae'r pecyn cymorth yn cynnwys:

  • llawlyfr hyfforddiant sy’n rhoi gwybodaeth ac arweiniad i hyfforddwyr sy’n cynnal sesiynau ffurfiol i ymarferwyr
  • pecyn o sleidiau sy’n helpu hyfforddwyr i ddatblygu sesiynau hyfforddiant
  • llawlyfr myfyriol i ymarferwyr nad ydynt wedi cael sesiwn hyfforddiant ffurfiol
  • pecyn cymorth i ymarferwyr sy'n dwyn ynghyd nifer o offer ymarfer mewn un lle.

Er sylw: Os na allwch weld cyflwyniadau PowerPoint yn Internet Explorer, ceisiwch ‘arbed’ y ddogfen i’ch bwrdd gwaith i'w gweld.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.