Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan
Cyfres

Comisiynu, Caffael a Chontractio

12 Ardal

Mae'r safonau hyn yn canolbwyntio ar weithgareddau comisiynu o fewn cyd-destun gofal cymdeithasol, gan gynnwys gweithgareddau ar y cyd gyda phartneriaid fel comisiynwyr gwasanaeth iechyd.

Mae ganddynt nifer o ddefnyddiau yn y gweithle neu wrth ddatblygu'r gweithlu. Mae'r rhain yn cynnwys;

  • diffinio rolau yn y gwaith
  • recriwtio staff
  • goruchwylio ac arfarnu
  • meincnodau ar gyfer cymwysterau
  • nodi, datblygu neu gomisiynu hyfforddiant
  • adnabod anghenion Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)
  • chynllunio staff.

Ardaloedd

Paratoi - Ymgysylltu ag unigolion a rhanddeiliaid eraill

Cefnogi comisiynu cydgynhyrchiol

Creu a chynnal perthnasoedd gweithio effeithiol â phobl eraill mewn Comisiynu, Caffael a Chontractio

Datblygu perthnasoedd gweithio effeithiol

Hwyluso comisiynu cydgynhyrchiol

Datblygu partneriaethau a chynghreiriau strategol ar gyfer comisiynu

Paratoi - Llywodraethu a rheolaeth

Arwain ymarfer sy'n hyrwyddo hawliau, cyfrifoldebau, cydraddoldeb ac amrywiaeth unigolion

SCDHSC 0452
Lawrlwythwch doc

Cyfrannu at berfformiad effeithiol eich sefydliad

Hyrwyddo effeithiolrwydd timau

Hybu cydymffurfio â chyfrifoldeb sefydliadol

Rheoli ansawdd gwasanaethau comisiynu, caffael a chontractio yn eich maes cyfrifoldeb

Cyfrannu at ddatblygu polisi a strategaeth yn eich sefydliad eich hun a thu allan iddo, a dylanwadu ar hynny

Arwain ymarfer sy'm hyrwyddo hawliau, cyfrifoldebau, cydraddoldeb ac amrywiaeth unigolion

HSC 0452

Darparu arweinyddiaeth ar gyfer comisiynu

Arwain rheoli risg wrth gomisiynu, caffael a chontractio

Ymgysylltu â phroses gwneud penderfyniadau eich sefydliad

Rheoli perfformiad comisiynu, caffael a chontractio ar gyfer eich maes cyfrifoldeb

Provide supervision to other individuals

SFHGEN35

Paratoi - Rheoli Prosiect

Rheoli rhaglenni

Rheoli prosiectau

Paratoi - Gwybodaeth a hyfforddiant sgiliau

Cymryd cyfrifoldeb am eich datblygiad proffesiynol parhaus eich hun a datblygiad proffesiynol parhaus pobl eraill

Datblygu eich ymarfer drwy fyfyrio a dysgu

SCDHSC 0033
Lawrlwythwch doc

Cyfnewid gwybodaeth ac arfer da er mwyn cynorthwyo i gyflawni canlyniadau

Cynllunio’r gweithlu i gyflawni canlyniadau

Datblygu timau i reoli comisiynu ar gyfer canlyniadau

Gwerthuso effeithiolrwydd strategaeth a pholisi comisiynu o ran gwella canlyniadau ar gyfer unigolion, pobl allweddol a chymunedau

Dadansoddi - Sefydlu canlyniadau a blaenoriaethau

Ymchwilio a rheoli gwybodaeth i gefnogi penderfyniadau comisiynu

Cyfrannu at sefydlu blaenoriaethau comisiynu a chydbwyso'r galwadau ar adnoddau

Cynnal dadansoddiad o anghenion poblogaeth

Cynnal adolygiad strategol o’r amgylchedd comisiynu ar gyfer eich maes cyfrifoldeb

Dadansoddi - Datblygu opsiynau

Cyfrannu at ddatblygu ffyrdd hyblyg ac arloesol o weithio er mwyn cyflawni canlyniadau

Cefnogi arloesi a gweithredu ffyrdd newydd o weithio i gyflawni canlyniadau

Datblygu gwerthusiad dewisiadau ar gyfer blaenoriaethau comisiynu

Arwain arloesi a ffyrdd newydd o weithio i gyflawni canlyniadau

Cynllunio - Strategaeth a pholisi

Hwyluso’r broses o ddatrys problemau neu wrthdaro wrth gomisiynu, caffael a chontractio

Cychwyn a gweithredu newid i wella gweithgareddau comisiynu, caffael a chontractio

Negodi ar gyfer adnoddau ariannol i gefnogi cynlluniau yn eich maes cyfrifoldeb

Arwain a rheoli newid mewn gweithgareddau comisiynu

Steer the design of policies

SFJPSG2.4.3
Lawrlwythwch pdf

Gweithio mewn partneriaeth

Cydweithredu â phartneriaid i gomisiynu gwasanaethau ar y cyd

Galluogi eich sefydliad i alinio neu gyfuno cyllidebau gyda phartneriaid comisiynu

Datblygu cynllun comisiynu strategol ar y cyd

Diogelu gwasanaethau - Datblygu'r farchnad

Datblygu datganiad o sefyllfa'r farchnad ar gyfer eich maes cyfrifoldeb

Ymgysylltu â'r farchnad i gyflawni blaenoriaethau a chanlyniadau eich sefydliad

Diogelu gwasanaethau - Caffael a chontractio gwasanaethau

Cyfrannu at gynllunio ar gyfer gweithredu contract

Cynorthwyo unigolion i sicrhau gwasanaethau er mwyn cyflawni canlyniadau

Nodi gwasanaethau cynaliadwy i gyflawni canlyniadau

Caffael nwyddau a gwasanaethau i gynnal y ddarpariaeth

Datgomisiynu gwasanaethau i hybu canlyniadau blaenoriaethol

Rheoli’r broses dendro i gyflawni canlyniadau blaenoriaethol

Defnyddio ystod o offer, technegau a dulliau i sicrhau gwasanaethau

Adolygu - Rheoli a monitro contractau

Gweithio gyda darparwyr i fonitro ac adolygu perfformiad yn unol â chanlyniadau

Gweithredu er mwyn hybu cydymffurfio â chontract

Rheoli contractau i gyflawni canlyniadau

Gwella perfformiad contract

Adolygu - Adolygu a gwerthuso gweithgaredd comisiynu

Adolygu cynaladwyedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol gweithgarwch comisiynu ar gyfer eich maes gwaith

Gwerthuso effeithiolrwydd strategaeth a pholisi comisiynu o ran gwella canlyniadau ar gyfer unigolion, pobl allweddol a chymunedau