Cefnogi plant sy’n byw mewn cartrefi gofal plant preswyl i feithrin perthnasoedd â’u ffrindiau
Dysgwch fwy am gefnogi plant sy’n byw mewn cartrefi gofal plant preswyl i feithrin perthnasoedd â’u ffrindiau

Mae perthnasoedd â chyfoedion sy’n ffrindiau yn gallu bod yn gymorth gwerthfawr i bobl ifanc sydd heb gael perthnasoedd diogel a sefydlog â’u teulu. Mae’n bosibl y bydd y plant sydd dan eich gofal yn cael bod y profiad o rannu cyfeillgarwch yn her iddynt ond bydd yn bwysig eu hatgoffa bod pob person ifanc yn teimlo felly ar adegau.  

Cefnogi perthnasoedd diogel a phriodol

Rydym wedi gweld pa mor werthfawr yw perthnasoedd cadarnhaol ac ystyrlon i blant a phobl ifanc ar y dudalen flaenorol. Er hynny, mae risgiau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt. Mae’n bosibl y bydd rhai pobl ifanc, am eu bod yn agored i niwed, yn ffurfio cyfeillgarwch peryglus neu gamdriniol â’u cyfoedion. Dylech godi unrhyw bryderon sydd gennych gyda’ch goruchwyliwr a rhoi gwybod i’r awdurdod lleol amdanynt. Hefyd dylech gytuno ar strategaethau i reoli a monitro perthnasoedd o’r fath

Gofalwch fod sail i’ch pryderon ac nad ydynt wedi’u seilio ar ragdybiaethau.

Yn ystod y glasoed, bydd pobl ifanc yn dechrau ystyried a ffurfio perthnasoedd personol. Dylech gydnabod pwysigrwydd y perthnasoedd hyn a darparu cefnogaeth emosiynol ac ymarferol os yw’n briodol ac os oes angen.

Creu amgylchedd cartrefol yn y cartref

Mae nifer mawr o bobl ifanc yn teimlo stigma ac annhegwch o ganlyniad i’r ffaith eu bod mewn gofal neu’n teimlo cywilydd am eu bod yn byw mewn cartref plant.

Drwy greu amgylchedd yn y cartref sy’n gynnes, croesawgar a chartrefol, byddwch yn cymell pobl ifanc i wahodd eu ffrindiau adref. Dylech ceisio darparu mannau preifat iddynt os yw hynny’n briodol.

Yn ymarferol, gall fod yn anodd hwyluso ymweliadau â’r cartref oherwydd yr anghenion sydd gan blant a phobl ifanc eraill sy’n byw yno. Ond fe ddylech wneud pob ymdrech i helpu’r plant sydd dan eich gofal i ffurfio cyfeillgarwch arferol.      

Cefnogi perthnasoedd â chyfoedion yn y cartref

Mae cefnogi perthnasoedd rhwng plant a phobl ifanc sy’n byw yn y cartref yn gallu cynnig her weithiau a bydd angen rheoli hyn yn ofalus. Os ydych chi’n cymryd rhan yn y broses paru a bod plant newydd yn symud i’r cartref, dylech ystyried y rhyngweithio rhwng yr holl blant yn ofalus. 

Fodd bynnag, fe geir cyfle gwerthfawr yn y cartref i bobl ifanc feithrin perthnasoedd cadarnhaol. Gallwch helpu yn hyn o beth drwy hyrwyddo diddordebau cyffredin ymysg pobl ifanc a chydweithio ar gyfathrebu cadarnhaol a datrys gwrthdaro.

Dylech gefnogi pobl ifanc hefyd pan fydd eu ffrindiau’n symud ymlaen o’r cartref a chydnabod bod hyn yn golygu colli perthynas ystyrlon i rai ohonynt. Os yw’r plant yn dymuno hynny, a’i fod yn ddiogel, bydd yn bwysig parhau i gefnogi cyfeillgarwch rhwng plant wedi iddynt symud ymlaen.  

Adnoddau defnyddiol

It’s not just about the adults! – Judy Furnivall o Ganolfan Ragoriaeth Plant sy’n Derbyn Gofal yn trafod pa mor bwysig yw hi i blant mewn cartrefi feithrin y gallu i ymdrin â pherthnasoedd rhyngddyn nhw a’i gilydd (Saesneg yn unig).

Eisiau eich adborth

Helpwch ni i wella'r Adnodd gweithwyr gofal preswyl i blant drwy gael dweud eich dweud amdano yn ein harolwg pedair cwestiwn byr.

Diweddarwyd diwethaf: 03 Ebrill 2019