Mae nifer y plant sy'n derbyn gofal wedi tyfu'n barhaus ers 2003. Ceir anghysonderau rhwng awdurdodau lleol, hyd yn oed rhai cyfagos. Rydym wedi amlygu hwn fel un o dri maes gwaith sy'n flaenoriaeth allweddol. Mae hwn yn un o'r tri maes allweddol ar gyfer gwella y mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn bwrw mlaen gyda eleni.

Mae'r ffigyrau ar gyfer 2013-14 yn dangos:
  • bod nifer y Plant sy'n Derbyn Gofal yng Nghymru wedi cynyddu 37% dros y degawd diwethaf
  • bod y niferoedd wedi cynyddu o 4,194 yn 2002-03 i 5,756 erbyn 31 Mawrth 2014
  • bod y gyfradd yng Nghymru'n 91 am bob 10,000 o'r boblogaeth sydd dan 18 oed
  • bod y gyfradd yn Lloegr yn 60 am bob 10,000 o'r boblogaeth sydd dan 18 oed
  • nad yw'r niferoedd yn Lloegr wedi cynyddu yn yr un ffordd ag yng Nghymru.
Mae angen i ni roi mwy o ffocws ar y canlynol:
  • helpu i gynorthwyo teuluoedd i aros gyda'i gilydd, pan fo'n briodol
  • gwella ymyriadau cynnar a chamau ataliol gyda theuluoedd cyn bod problemau'n gwaethygu.

Mae tystiolaeth yn dangos bod angen i'r diwylliant gweithio newid. Mae arnom angen diwylliant o gyweirio teuluoedd yn hytrach nag achub plant. Mae arnom hefyd angen mynd ati'n gyson i wella'r canlyniadau i blant mewn gofal.

Mae ein rôl o ran Plant sy'n Derbyn Gofal a'u teuluoedd yn cael ei datblygu.

Byddwn yn ceisio rhannu a dehongli tystiolaeth am fodelau gofal seiliedig-ar-gryfder.

Byddwn yn ystyried agweddau eraill ar ofal megis gwella mynediad at gymorth gydag iechyd meddwl.

Byddwn yn ychwanegu rhagor o wybodaeth yma wrth i bethau ddatblygu.