Cymwysterau gwaith cymdeithasol

Y radd mewn gwaith cymdeithasol yw'r cymhwyster proffesiynol ar gyfer gweithwyr cymdeithasol yng Nghymru a ledled y DU. Mae'r tteitl 'gweithiwr cymdeithasol' wedi'i ddiogelu. Dim ond pobl sydd â chymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol all ymarfer fel gweithwyr cymdeithasol. Disgwylir i weithwyr cymdeithasol gynyddu eu gwybodaeth a'u sgiliau ar ôl iddynt fod yn gymwys.

Addysg gymhwyso gwaith cymdeithasol

Mae gweithwyr cymdeithasol yn hybu llesiant ac yn gwella canlyniadau i bobl. Maen nhw'n canolbwyntio ar yr hyn sydd o bwys i'r bobl y mae arnynt angen gofal a chymorth.

Mae ar weithwyr cymdeithasol angen:

 • sgiliau cyfathrebu ardderchog
 • cadernid
 • gwybodaeth am y gyfraith a pholisi
 • gwybodaeth am theori gwaith cymdeithasol.

Er mwyn cymhwyso'n weithiwr cymdeithasol yng Nghymru mae'n rhaid i chi gwblhau cwrs a gymeradwyir gennym ni.

Ceir rhagor o wybodaeth am gyrsiau cymeradwy ar dudalen rheoleiddio hyfforddiant

Mae'r cymhwyster gwaith cymdeithasol yn cynnwys yr un faint o ddysgu academaidd ac ymarferol. Gallwch astudio ar ei gyfer ar lefelau graddedig neu ôl-raddedig. Mae prifysgolion yn rhedeg rhaglenni mewn partneriaeth gyda gwasanaethau gwaith cymdeithasol awdurdodau lleol.

Ceir cynllun ariannu myfyrwyr sy'n darparu nifer o fwrsariaethau i helpu gyda chost astudio.

Prifysgolion yng Nghymru sy'n cynnig y radd israddedig

Prifysgolion yng Nghymru sy'n cynnig y radd Meistr

Y dair mlynedd cyntaf o ymarfer

Mae ar weithwyr cymdeithasol angen set o sgiliau sy'n seiliedig ar wybodaeth, gwerthoedd a phriodoleddau personol. Ni ellir datblygu'r rhain yn llawn trwy gwrs cymhwyso yn unig ac mae angen datblygiad proffesiynol ar gyfer gweithwyr proffesiynol wrth iddynt ddod yn ymarferwyr profiadol.

Rydym wedi gweithio gydag Arolygiaeth Gofal Cymru i ddatblygu canllawiau i helpu gyda datblygiad gweithwyr cymdeithasol ar ôl iddynt gymhwyso. Mae hyn yn dwyn ynghyd yr hyn y disgwylir i weithwyr cymdeithasol a'u cyflogwyr ei wneud.

Mae tri cham i'r fframwaith tair blynedd cyntaf o ymarfer

 • Sefydlu mewn gwaith cymdeithasol proffesiynol.
 • Magu cymhwysedd a hyder.
 • Rhaglen Gadarnhau ac adnewyddu cofrestriad gyda ni.

Gyda hyfforddiant, cymorth ac ymarfer, mae gweithwyr cymdeithasol yn datblygu eu sgiliau mewn sefyllfaoedd mwyfwy cymhleth.

Fframwaith Dysgu ac Addysg Proffesiynol Parhaus (DAPP) ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol

Mae'r fframwaith Dysgu ac Addysg Proffesiynol Parhaus (DAPP) yn cefnogi gweithwyr cymdeithasol tra'u bod yn ymarfer ac yn camu ymlaen trwy eu gyrfaoedd. Mae'r fframwaith yn cynnwys pedwar cwrs (a elwir yn rhaglenni). Caiff y rhaglenni eu gwerthuso i sicrhau eu bod yn parhau i ddiwallu anghenion gweithwyr cymdeithasol. Mae'r adroddiad gwerthuso diweddaraf ar gael.

Y Rhaglen Gadarnhau ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso

Mae hon ar gyfer gweithwyr cymdeithasol yn eu rôl gyntaf ym maes gwaith cymdeithasol ar ôl cymhwyso.

Os gwnaethoch chi gymhwyso ar ôl 1 Ebrill 2016 bydd angen i chi gwblhau'r Rhaglen hon i adnewyddu eich cofrestriad proffesiynol.

Caiff y rhaglen ei darparu gan y canlynol:

 • Porth Agored mewn cydweithrediad gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
 • Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae gofynion y rhaglen ar gael ar y dudalen rheoleiddio hyfforddiant gwaith cymdeithasol

Y Rhaglen Ymarfer Profiadol mewn Gwaith Cymdeithasol (EPSW)

Mae hon ar gyfer gweithwyr cymdeithasol yn eu trydedd flwyddyn o ymarfer (neu'r tu hwnt). Mae eu rôl yn cynnwys gweithio gydag ystod eang o sefyllfaoedd gan gynnwys rhai cymhleth.

Caiff y rhaglen ei darparu gan y canlynol:

 • Prifysgol Caerdydd ar y cyd â Phrifysgolion Bangor, Glyndŵr ac Abertawe.

Y Rhaglen Uwch Ymarfer mewn Gwaith Cymdeithasol (SPSW)

Mae hon ar gyfer gweithwyr cymdeithasol mewn uwch rolau.

Mae eu rôl yn cynnwys:

 • ymarfer gwaith cymdeithasol cymhleth
 • goruchwylio a chefnogi cydweithwyr ym maes gwaith cymdeithasol
 • ymchwil ymarfer
 • datblygiad y gwasanaeth.

Caiff y rhaglen ei darparu gan y canlynol:

 • Prifysgol Caerdydd ar y cyd â Phrifysgolion Bangor, Glyndŵr ac Abertawe.

Y Rhaglen Gwaith Cymdeithasol Ymgynghorol (CSW)

Mae hon ar gyfer gweithwyr cymdeithasol mewn rolau arbenigol. Mae eu rôl yn cynnwys:

 • ymarfer gwaith cymdeithasol cymhleth
 • ymgynghori ynghylch materion ymarfer
 • addysg a hyfforddiant ar gyfer cydweithwyr ym maes gwaith cymdeithasol neu arwain ymchwil a datblygiad ymarfer.

Caiff y rhaglen ei darparu gan y canlynol:

 • Prifysgol Caerdydd ar y cyd â Phrifysgolion Bangor, Glyndŵr ac Abertawe.

Mae mwy o wybodaeth am y rhaglenni hyn ar wefan Prifysgol Caerdydd.

Cyrsiau ôl-gymhwyso eraill

Rydym hefyd yn cymeradwyo cyrsiau ôl-gymhwyso i gefnogi gweithwyr yn y rolau canlynol:

Proffesiynolyn Iechyd Meddwl Cymeradwy PIMC

Mae Proffesiynolion Iechyd Meddwl Cymeradwy yn cael eu hyfforddi i gymhwyso elfennau o gyfraith iechyd meddwl gydag ymarferwyr meddygol. Gallant fod yn weithwyr cymdeithasol a phroffesiynolion eraill gan gynnwys nyrsys seiciatrig cymunedol, therapyddion galwedigaethol a seicolegwyr.

Caiff y rhaglen ei darparu gan:

 • Prifysgol Abertawe.

Dysgu ymarfer ac asesu myfyrwyr gwaith cymdeithasol

Mae cefnogi ac asesu ymarfer myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn hanfodol. Mae'n helpu i benderfynu a oes ganddynt y sgiliau a'r wybodaeth i ddod yn weithiwr cymdeithasol.

Caiff y rhaglen ei darparu gan:

 • Prifysgol Caerdydd
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
 • Prifysgol De Cymru
 • Prifysgol Abertawe.

Datblygu'r Rheolwr Tîm

Mae'r Rhaglen Ddatblygu Rheolwr Tîm yn cefnogi cyflwyno ymarfer gwaith cymdeithasol rhagorol trwy alluogi rheolwyr rheng flaen i wella ansawdd ymarfer, rheoli eu tîm yn effeithiol a delio â newid yn llwyddiannus.

Caiff y rhaglen ei darparu gan: 

 • Y Sefydliad Gofal Cyhoeddus ym Mhrifysgol Brookes Rhydychen.

Datblygu'r Rheolwr Canol

Yn darparu hyfforddiant arweinyddiaeth ar gyfer rheolwyr canol gofal cymdeithasol yng Nghymru, mae'r rhaglen hon yn cefnogi rheolwyr i ymateb i ofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014.

Caiff y rhaglen ei darparu gan: 

 • Y Sefydliad Gofal Cyhoeddus ym Mhrifysgol Brookes Rhydychen.
Diweddarwyd diwethaf: 07 Medi 2018