Jump to content
Hyfforddiant ymarfer sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau a datblygu sgiliau ein gweithlu

Dysgwch fwy am y rhaglen strategol ‘sgiliau cyfathrebu cydweithredol’ sy’n helpu i ddatblygu sgiliau a newid systemau ar draws y sector.

Rhaglen Sgiliau Cyfathrebu Cydweithredol

Mae gennym hyfforddiant ar gael i sefydliadau sydd eisiau buddsoddi mewn meithrin sgiliau a galluoedd eu gweithlu i gyflawni ymarfer sy’n seiliedig ar gryfderau ac sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau. Mae’r hyfforddiant hefyd yn ystyried y goblygiadau a’r realiti i'r sefydliad ehangach wrth sefydlu’r ffordd hon o weithio fel dull gweithredu ar gyfer y system gyfan.

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys:

 • damcaniaethau am ymddygiad pobl sy’n llywio ymatebion effeithiol
 • egwyddorion sy’n sylfaenol i’n hymatebion fel gweithwyr proffesiynol
 • sgiliau a strategaethau y gall ymarferwyr eu defnyddio i ymgysylltu â phobl ar adegau o her a straen
 • sut gall systemau sefydliadol ategu ymarfer effeithiol.

Mae pedwar cam i'r hyfforddiant:

 • cynllunio ac ymgysylltu ag uwch reolwyr
 • hyfforddiant tîm craidd â sesiynau dilynol
 • hyfforddiant i fentoriaid â sesiynau dilynol (hyrwyddwyr ymarfer)
 • sesiwn ddilynol ag uwch reolwyr a mentoriaid.


Cysylltwch â ni os hoffech drafod y Rhaglen Sgiliau Cyfathrebu Cydweithredol, a dysgu rhagor am sut mae’n cael ei chyflwyno a faint fyddai’n gostio.

Sut mae’r Rhaglen Sgiliau Cyfathrebu Cydweithredol yn helpu i sefydlu ymarfer sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau?

Fe wnaethom gomisiynu gwerthusiad annibynnol o'r rhaglen Sgiliau Cyfathrebu Cydweithredol ac fel y mae hon wedi helpu i sefydlu’r ymarfer sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau mewn awdurdodau lleol ar draws Cymru.

Fel rhan o'r gwerthusiad cynhaliwyd grwpiau ffocws a chyfweliadau ag ymarferwyr, rheolwyr ac uwch arweinyddion ar draws pum awdurdod lleol mewn gwasanaethau oedolion a gwasanaethau plant. Fe wnaeth y gwerthusiad hefyd adolygu cynlluniau gofal a chymorth.

Canfu’r gwerthusiad y canlynol:

Gweithredu

Gweithredu ffordd o weithio effeithiol a chynaliadwy sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau, rhaid gweithredu ar draws y ‘system gyfan’ ac mae hynny’n golygu:

 • cefnogaeth gadarn gan yr arweinwyr – yn strategol a gweithredol a hefyd ar draws y sefydliad dan arweiniad mentoriaid a hyrwyddwyr ymarfer
 • cyplysu’r dull â gweledigaeth a set o werthoedd sy’n gydlynol, yn argyhoeddiadol ac yn gyfunol
 • cysoni systemau, prosesau a strwythurau fel eu bod yn cefnogi yn hytrach nag yn sefyll yn ffordd y dull gweithredu
 • sicrhau bod nifer ddigonol o staff wedi cael yr hyfforddiant ac yn ymroddedig
 • gweithredu’n barhaus i feithrin a defnyddio’r sgiliau wrth ymarfer drwy sesiynau goruchwylio a myfyrio fel tîm
 • cydnabod rôl amser – mae newid yn cymryd amser i ddwyn ffrwyth ac mae ar weithwyr angen amser i ddefnyddio’r sgiliau’n hyderus.

Effaith

Cymerwyd camau breision ymlaen ers dechrau’r rhaglen ac mae’r effaith ar unigolion, teuluoedd ac ymarferwyr yn cynnwys:

 • meithrin gwell perthnasoedd ag unigolion a theuluoedd drwy fod yn fwy agored a thryloyw wrth gyfathrebu
 • datblygu canlyniadau personol ag unigolion drwy ddefnyddio sgiliau cyfathrebu effeithiol
 • rhoi ystyriaeth i gryfderau ac adnoddau’r unigolyn neu’r teulu ym mhob sgwrs er mwyn cael mwy o gydbwysedd a gwneud penderfyniadau’n gydweithredol
 • symud oddi wrth fodel sydd dan arweiniad y gwasanaeth at fodel lle rhoddir y ffocws ar yr hyn y mae’r unigolyn/teulu eisiau ac angen, ac sy’n cynnwys eu hatebion hwythau
 • cytuno ar gynlluniau gweithredu cydweithredol ag unigolion a theuluoedd
 • ymarferwyr yn cael mwy o foddhad o’u swydd gan deimlo eu bod yn cael effaith bositif.

Fe wnaeth yr adroddiad gwerthuso gloi gan roi ychydig argymhellion er mwyn sefydlu’r dull gweithredu ymhellach:

 • ymrwymo i ymarfer myfyriol rheolaidd, hyfforddiant sefydlu a gloywi a buddsoddi yn y rhain
 • adeiladu ar y modelau, yr adnoddau a’r wybodaeth sy’n bodoli eisoes yn y sefydliad a chyplysu â’r rhain
 • datblygu ymhellach sgiliau goruchwylio ac arwain sy’n seiliedig ar gryfderau
 • cysoni systemau a phrosesau gan gynnwys panelau adnoddau a gwaith papur
 • hyfforddi ar y cyd neu rannu negeseuon allweddol o'r hyfforddiant ag asiantaethau partner.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma:


Gwrandewch ar ddau ymarferwr yn trafod fel y maen nhw a’u staff wedi sefydlu canlyniadau personol a chynnal y dull newydd ers gwneud yr hyfforddiant Sgiliau Cyfathrebu Cydweithredol.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.

Cynnwys cysylltiedig

Cyhoeddwyd gyntaf: 28 Ionawr 2020
Diweddariad olaf: 9 Mai 2024
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (49.2 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch