Mae pobl am fyw yn eu cartrefi eu hunain gan gael y cymorth y mae’i angen arnynt, pan fo’i angen arnynt. Mae hyn yn wir hyd yn oed pan fo ganddynt anghenion cymhleth o ran iechyd, gofal a chymorth. Mae’r dudalen hon yn ymwneud â’r cynllun strategol pum mlynedd ar gyfer gofal a chymorth yn y cartref. Mae hwn yn un o'r tri maes allweddol ar gyfer gwella sy gennym i fwrw mlaen gyda eleni.

Mae gofal a chymorth effeithiol yn y cartref yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl. Gall wella a chynnal eu hannibyniaeth a’u llesiant. Pan fydd yn gweithio’n dda, mae’n ddibynadwy, yn gyson, yn hyblyg ac yn arloesol.

Fe weithion ni mewn partneriaeth gydag amrywiaeth o randdeiliaid i ddatblygu Cynllun strategol ar gyfer gofal a chymorth yn y cartref. Mae’r cynllun hwn yn ystyried ystod eang o dystiolaeth gan gynnwys adolygiadau, adroddiadau ac ymchwil. Mae’n rhoi llais cryf i bobl y mae arnynt angen gofal a chymorth, gofalwyr y mae arnynt angen cymorth a’r gweithlu.

Mae’r dystiolaeth yn dangos meysydd allweddol y mae’n rhaid mynd i’r afael â hwy os ydym yn dymuno gwella llesiant a chanolbwyntio ar yr hyn sydd o bwys i bobl. Mae’r cynllun yn defnyddio’r cyfleoedd o ddeddfwriaeth ddiweddar a newidiadau diweddar i bolisi. Mae’n seiliedig ar olwg ffres a dull ar y cyd er budd mwy hirdymor pobl a chymunedau.

Meddai’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans:

“Rydym yn cydnabod bod gofal cartref yn sector o bwys strategol cenedlaethol oherwydd ei fod yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu pobl i aros gartref a chadw eu hannibyniaeth. Rydym yn ymrwymo i gefnogi ein partneriaid wrth weithredu’r cynllun pum mlynedd newydd hwn a fydd yn helpu i gyflawni ein nod o wella gofal cymdeithasol i bobl ledled Cymru.”

Meddai Sue Evans, Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru:

“Mae pobl eisiau byw yn eu cartref cyhyd ag y gallant, ac mae gofal a chymorth yn y cartref yn golygu bod hyn yn bosib. Mae’r cynllun pum-mlynedd newydd hwn yn argymell newid systematig sy’n rhoi anghenion pobl yn gyntaf. Mae’n annog pobl a sefydliadau i gydweithio’n well ac yn pwysleisio’r meysydd y mae’n rhaid eu newid er mwyn cyflawni hyn. Mae yna lawer o bobl anhygoel yn gweithio yn y sector gofal cymdeithasol, sy’n gwneud gwaith rhagorol o ddydd i ddydd.

"Maen nhw’n hollbwysig i lwyddiant y cynllun hwn, ac mae’n rhaid i ni sicrhau eu bod nhw’n cael cymorth hefyd, gan mai dim ond gweithlu hyderus, medrus a gwybodus sy’n gallu gwireddu’r cynllun. Cafodd y cynllun ei greu mewn partneriaeth, a rhaid ei gyflwyno mewn partneriaeth hefyd, fel bod gennym system gref, hyblyg ac effeithiol y gall Cymru ymfalchïo ynddi.”

Dysgwch fwy am sut i adeiladu gwydnwch cymunedol a sut y mae o fudd i bobl; beth allwn ni ei wneud i gefnogi lles cymunedol?

Rydym wedi llunio egwyddorion drafft ar gyfer datblygu cydnerthedd cymunedol ac rydym yn croesawu eich adborth. I rannu eich adborth, anfonwch e-bost at Jeff Brattan-Wilson Jeff.brattan-Wilson@gofalcymdeithasol.cymru neu ffoniwch 02920 780576