Skip to main content
Hygyrchedd y safle

COVID-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan COVID-19

Mae eiriolaeth yn golygu gweithredu er mwyn helpu pobl i ddweud beth yw eu dymuniadau, sicrhau eu hawliau, cynrychioli eu buddiannau a chael y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt. Mae eiriolwyr a chynlluniau eiriolaeth yn gweithio mewn partneriaeth â’r bobl maent yn eu cefnogi ac yn gweithio o’u plaid. Mae eiriolaeth yn hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol (Y Siarter Eiriolaeth, Action for Advocacy).

Mae sawl math o eiriolaeth, yn amrywio o eiriolaeth gan gymheiriaid i eiriolaeth broffesiynol annibynnol pan fydd yr eiriolwr wedi cael ei hyfforddi ac yn cael ei dalu fel eiriolwr proffesiynol. Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn diffinio gwasanaethau eirioli fel hyn: “gwasanaethau sy’n darparu cynhorthwy (ar ffurf cynrychiolaeth neu fel arall) i bersonau at ddibenion sy’n ymwneud â’u gofal a chymorth”. Mae'r ddeddf yn cyfeirio at wasanaethau sy'n cael eu darparu gan eiriolwyr proffesiynol annibynnol sy’n berthnasol i ofal a chymorth plant ac oedolion.

Mae swyddogaethau eiriolaeth eraill wedi’u diffinio gan ddeddfwriaethau gwahanol, gan gynnwys y canlynol:

  • Eiriolwr iechyd meddwl annibynnol o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 
  • Eiriolwr galluedd meddyliol annibynnol o dan Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005.

Rôl swyddi

  1. Rheolwr gwasanaethau eirioli
  2. Eiriolwr proffesiynol annibynnol
  3. Eiriolwr iechyd meddwl annibynnol
  4. Eiriolwr galluedd meddyliol annibynnol
  5. Advocacy services manager (services for children and young people)