Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Sefydlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae Fframwaith Sefydlu Cymru ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (AWIF) yn cefnogi gweithwyr newydd yn ystod cyfnod sefydlu eu cyflogaeth. Mae'n cynnwys yr egwyddorion a'r gwerthoedd, y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar weithwyr i wneud eu rôl yn gymwys ar y cam hwn o'u datblygiad.

Sut bydd AWIF yn helpu gweithwyr

Bydd AWIF yn helpu gweithwyr i:

  • ddeall eu rôl – beth ddisgwylir ganddyn nhw a pha gefnogaeth disgwylir
  • ddod yn gyfarwydd gyda’u hamgylchedd gwaith ac unrhyw wybodaeth pwysigrwydd sydd angen arnynt i wneud eu swydd yn dda
  • ddod i adnabod eu cydweithwyr ac i ddatblygu perthnasau gweithio da
  • ddeall sut orau i gefnogi’r unigolion rydych chi’n gweithio gyda.

Gwyliwch y fideo fer hon lle mae gweithwyr gofal cymdeithasol, y rhai sy'n gyfrifol am ddarparu sefydlu, rheolwyr, gofalwyr a phobl sy'n defnyddio gwasanaethau yn egluro pwysigrwydd sefydlu da, cadarn.

Beth sydd wedi'i gynnwys yn yr AWIF

Mae saith adran i'r AWIF, mae pob adran yn cynnwys logiau cynnydd a llyfrau gwaith.

Logiau cynnydd

Mae’r logiau cynnydd i gofnodi cyrhaeddiad yr amcanion dysgu ar gyfer pob adran.

Gweithlyfrau

Gweithlyfrau sy’n cynnwys astudiaethau achos, ffilmiau a chwestiynnau i gefnogi dysgu.

Canllawiau ac adnoddau

Mae adnoddau ac arweiniad ar gael i gefnogi rheolwyr a gweithwyr i gwblhau'r AWIF.

Eich cefnogi chi i weithredu'r AWIF

Mae yna becyn briffio i gefnogi gweithredu fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyda gofal cymdeithasol, y broses o ddatblygu’r cymwysterau newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol a’r gwahanol ffyrdd y gall gweithwyr gofrestru gyda ni.

Nod y pecyn briffio yw;

  • egluro beth yw AWIF ar hyn y mae’n ei gynnwys
  • dangos y mathau o atebion y gellir eu disgwyl gan weithwyr
  • egluro’r newidiadau i gymwysterau
  • egluro’r gofynion ar gyfer cofrestru
  • dangos yn systematig sut mae’r broses sefydlu, y cymhwyster craidd, y cymhwyster ymarfer a chofrestru yn cyd-fynd.

Sut i gwblhau'r Wobr Egwyddorion a Gwerthoedd ar-lein

Gall gweithwyr gwblhau'r Wobr Egwyddorion a Gwerthoedd ar-lein.

Mae'r wobr yn seiliedig ar ddwy adran gyntaf yr AWIF ac mae'n cynnwys llyfr gwaith a phrawf cwestiynau amlddewis. Gellir gweithwyr sy'n gweithio gydag oedolion neu gyda phlant a phobl ifanc gwblhau'r fersiwn ar-lein.

Ewch i fersiwn ar-lein y Wobr Egwyddorion a Gwerthoedd (Oedolion neu Blant a Phobl Ifanc).

Gweithwyr sydd wedi cwblhau'r Wobr L2 mewn Sefydlu Gofal Cymdeithasol

Rydym wedi nodi pa feysydd dysgu sydd wedi'u cynnwys yn yr AWIF os yw gweithwyr eisoes wedi cwblhau Gwobr L2 mewn Sefydlu Gofal Cymdeithasol.

Mae hyn yn sicrhau bod dysgu blaenorol yn cael ei gydnabod ac i osgoi dyblygu dysgu.

Mwy o wybodaeth am yr AWIF

Dyma rai cwestiynau cyffredin i gefnogi gweithrediad yr AWIF. Mae'r ddogfen hon yn cael ei hadolygu a'i diweddaru yn rheolaidd.

Os na allwch ddod o hyd i'r ateb yr ydych yn edrych amdano Cysylltwch â ni, byddwn yn eich helpu.

Diweddarwyd diwethaf: 18 Hydref 2019