Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Diogelu

Pwrpas diogelu yw amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac addysgu rhai sydd o'u cwmpas i adnabod yr arwyddion a'r peryglon. Mae ystod eang o feysydd pwnc penodol i gefnogi dysgu a dealltwriaeth ar gyfer pobl mewn gwaith gofal cymdeithasol ar bob lefel.

Pecyn Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu

Rydym yn cynllunio i ddiweddaru’r pecyn Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan i gynnwys Gweithdrefnau Diogelu Cymru newydd.

Os ydych yn defnyddio’r pecyn i gyflwyno hyfforddiant cyn bod y fersiwn ddiwygiedig ar gael, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn a chyfeirio at Weithdrefnau Diogelu Cymru a rhan 7 o’r canllawiau statudol yn yr hyfforddiant.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Mae'r pecyn hwn i gefnogi pob gweithiwr ym maes gofal cymdeithasol, yn y trydydd sector a sawl rôl arall sy’n gweithio gyda phlant neu oedolion sy’n wynebu risg.

Nod y pecyn yw darparu neges gyson ynglŷn â chyfrifoldebau Diogelu ledled Cymru.

Mae’r pecyn yn gyffredinol ar y cyfan ond mae modd i’r hyfforddwr deilwra’r hyfforddiant i unrhyw anghenion dysgu penodol sydd gan ei gynulleidfa.

Mae’r cynnwys wedi esblygu i adlewyrchu natur gyfnewidiol Diogelu yn gyffredinol ond hefyd i adlewyrchu cyfeiriad clir y gwaith o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Pwy ddylai ddefnyddio'r pecyn?

Mae'r pecyn hwn ar gyfer y rhai hynny sy'n:

  • newydd i ddiogelu
  • edrych i adnewyddu eu gwybodaeth am ddiogelu
  • hwyluso hyfforddiant diogelu mewnol
  • gweithio neu wirfoddoli yn y sector preifat, cyhoeddus neu'r trydydd sector
  • pwy sydd mewn cysylltiad â phlant, pobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl.

Sut bydd y pecyn yn eich helpu chi?

Bydd yr pecyn hwn yn eich helpu chi:

  • adnabod gwahanol fathau o niwed
  • adnabod camdriniaeth ac esgeuluso
  • deall sut y gellir gwarchod unigolion.

3. Deunyddiau hyfforddi

Adnoddau hyfforddi i helpu dysgwyr a chefnogi eu gwybodaeth.

Diogelu a'r Ddeddf

Mae adnoddau pellach, yn enwedig am y gofynion diogelu yn y Ddeddf Lles (Cymru) Gwasanaethau Cymdeithasol ac, ar gael ar yr Hyb Gwybodaeth a Dysgu.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.