Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Diogelu

Pwrpas diogelu yw amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac addysgu rhai sydd o'u cwmpas i adnabod yr arwyddion a'r peryglon. Mae ystod eang o feysydd pwnc penodol i gefnogi dysgu a dealltwriaeth ar gyfer pobl mewn gwaith gofal cymdeithasol ar bob lefel.

Pecyn Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu

Rydym yn cynllunio i ddiweddaru’r pecyn Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan i gynnwys Gweithdrefnau Diogelu Cymru newydd.

Os ydych yn defnyddio’r pecyn i gyflwyno hyfforddiant cyn bod y fersiwn ddiwygiedig ar gael, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn a chyfeirio at Weithdrefnau Diogelu Cymru a rhan 7 o’r canllawiau statudol yn yr hyfforddiant.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Mae'r pecyn hwn i gefnogi pob gweithiwr ym maes gofal cymdeithasol, yn y trydydd sector a sawl rôl arall sy’n gweithio gyda phlant neu oedolion sy’n wynebu risg.

Nod y pecyn yw darparu neges gyson ynglŷn â chyfrifoldebau Diogelu ledled Cymru.

Mae’r pecyn yn gyffredinol ar y cyfan ond mae modd i’r hyfforddwr deilwra’r hyfforddiant i unrhyw anghenion dysgu penodol sydd gan ei gynulleidfa.

Mae’r cynnwys wedi esblygu i adlewyrchu natur gyfnewidiol Diogelu yn gyffredinol ond hefyd i adlewyrchu cyfeiriad clir y gwaith o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Pwy ddylai ddefnyddio'r pecyn?

Mae'r pecyn hwn ar gyfer y rhai hynny sy'n:

  • newydd i ddiogelu
  • edrych i adnewyddu eu gwybodaeth am ddiogelu
  • hwyluso hyfforddiant diogelu mewnol
  • gweithio neu wirfoddoli yn y sector preifat, cyhoeddus neu'r trydydd sector
  • pwy sydd mewn cysylltiad â phlant, pobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl.

Sut bydd y pecyn yn eich helpu chi?

Bydd yr pecyn hwn yn eich helpu chi:

  • adnabod gwahanol fathau o niwed
  • adnabod camdriniaeth ac esgeuluso
  • deall sut y gellir gwarchod unigolion.

Rydym wedi diweddaru’r pecyn Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan i gynnwys Gweithdrefnau Diogelu Cymru newydd.

Am fwy o wybodaeth, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn a chyfeirio at Weithdrefnau Diogelu Cymru a rhan 7 o’r canllawiau statudol yn yr hyfforddiant.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Mae'r pecyn hwn i gefnogi pob gweithiwr ym maes gofal cymdeithasol, yn y trydydd sector a sawl rôl arall sy’n gweithio gyda phlant neu oedolion sy’n wynebu risg.

Nod y pecyn yw darparu neges gyson ynglŷn â chyfrifoldebau Diogelu ledled Cymru.

Mae’r pecyn yn gyffredinol ar y cyfan ond mae modd i’r hyfforddwr deilwra’r hyfforddiant i unrhyw anghenion dysgu penodol sydd gan ei gynulleidfa.

Mae’r cynnwys wedi esblygu i adlewyrchu natur gyfnewidiol Diogelu yn gyffredinol ond hefyd i adlewyrchu cyfeiriad clir y gwaith o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Achredu a chydnabod dysgu

Mae’r Pecyn Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu wedi’i chydnabod fel Hyfforddiant Diogelu Lefel 2.

Roedd gan fersiynau blaenorol o’r pecyn yma lyfr gwaith cysylltiedig, ond nid yw hwn ar gael bellach, ac rydyn ni’n awgrymu defnyddio’r llyfr gwaith ‘Diogelu Unigolion’ o’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan yn ei le.

Rydyn ni’n ystyried sut i gydnabod y dysgu a gyflawnwyd gan y rhai sy’n cwblhau’r pecyn yma ar hyn o bryd. Ar ôl i ni wneud penderfyniad, bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru.

1. Adnoddau hyfforddwyr

Adnoddau a ddarperir yn benodol ar gyfer yr hyfforddwr i'w helpu i baratoi i gyflwyno'r hyfforddiant a chefnogi achrediad.

Icon dogfen
Dogfen
Cyflwyniad a Chefndir y pecyn - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Trosolwg nodiadau'r hyfforddwr - Pecyn diogelu fersiwn 4
Icon dogfen
Dogfen
Nodiadau i'r hyfforddwr - Pecyn diogelu fersiwn 4
Icon dogfen
Dogfen
Rhestr o r adnoddau sydd yn y pecyn - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
2020 Pecyn Diogelu Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru 2020
Icon dogfen
Dogfen
Llyfr gwaith sydd ei angen i gael achrediad - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Ffurflen werthuso sesiwn hyfforddi - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Newidiadau yn y cynnwys ers fersiynau blaenorol - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adnoddau diogelu pellach - pecyn Diogelu fersiwn 3

2. Adnoddau'r dysgwr

Adnoddau y gall y dysgwr eu defnyddio ar gyfer eu datblygiad personol a phroffesiynol.

Icon dogfen
Dogfen
2020 Pecyn Diogelu Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru 2020
Icon dogfen
Dogfen
Cynllun Gweithredu Personol ir Dysgwr - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Llyfr gwaith sydd ei angen i gael achrediad - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Ffurflen werthuso sesiwn hyfforddi - pecyn Diogelu fersiwn 3

3. Deunyddiau hyfforddi

Adnoddau hyfforddi i helpu dysgwyr a chefnogi eu gwybodaeth.

Icon dogfen
Dogfen
Taflen deddfwriaeth a chanllawiau - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adnoddau diogelu pellach - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen cam-drin emosiynol seicolegol Gweithgaredd 5 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen cam-drin corfforol Gweithgaredd 5 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen cam-drin ariannol Gweithgaredd 5 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen esgeulustod Gweithgaredd 5 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen cam-drin rhywiol Gweithgaredd 5 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen camfanteisio'n rhywiol ar blant Gweithgaredd 5 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen oedolyn sy'n wynebu risg - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen plentyn sy'n wynebu risg - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen Rhwystrau i Rannu Honiadau ac Amheuon Gweithgaredd 6 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen Crynodeb Datgelu Honiadau Gweithgaredd 8 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen Gair i Gall i gadw cofnodion da Gweithgaredd 9 - pecyn Diogelu fersiwn 3

4. Adnoddau gweithgaredd

Resources to support interactive learning, will require some trainer preparation before delivery of training.

Icon dogfen
Dogfen
Egwyddorion a gwerthoedd cardiau geiriau i w paratoi Gweithgaredd 1 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Cardiau ymateb Ydy / Nac ydy iw paratoi Gweithgaredd 2 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Senarios i w dewis Gweithgaredd 2 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen Atebion Categorïau Cam-drin Gweithgaredd 5 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Cofnodi Digwyddiad Gweithgaredd 9 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Senarios Camdriniaeth, Niwed ac Esgeulustod Dewisol Gweithgaredd 11b - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen Atebion Adolygiadau Ymarfer Gweithgaredd 7 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Gweithgareddau Gweithdrefnau Diogelu Cymru - pecyn Diogelu

5. Adolygiadau ymarfer

Er mwyn archwilio materion Diogelu yn ddyfnach fel y canfyddir mewn detholiad o achosion mawr, gall hyfforddwr ddewis pa rai i'w defnyddio. Cynnwys sensitif, rydym yn cynghori rhybudd.

Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad ymarfer Oedolyn A - pecyn Diogelu fersiwn 4
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad ymarfer Oedolyn C - pecyn Diogelu fersiwn 4
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad ymarfer Plentyn A - pecyn Diogelu fersiwn 4
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad ymarfer Plentyn B - pecyn Diogelu fersiwn 4
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad ymarfer Plentyn C - pecyn diogelu fersiwn 4
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad ymarfer Plentyn D - pecyn Diogelu fersiwn 4
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad ymarfer S1 - pecyn Diogelu fersiwn 4
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad ymarfer Plant XXX - pecyn Diogelu fersiwn 4
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Plentyn M - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Keanu Williams - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Jessica Chapman a Holly Wells - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Steven Hoskin - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Victoria Climbie - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Vanessa George - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Operation Jasmine - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Rochdale - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Plentyn DS - pecyn Diogelu fersiwn 3

Astudiaethau achos blynyddoedd cynnar

Icon dogfen
Dogfen
Astudiaethau achos blynyddoedd cynnar - pecyn Diogelu

Diogelu a'r Ddeddf

Mae adnoddau pellach, yn enwedig am y gofynion diogelu yn y Ddeddf Lles (Cymru) Gwasanaethau Cymdeithasol ac, ar gael ar yr Hyb Gwybodaeth a Dysgu.

Adnoddau Diogelu eraill

Adnoddau Diogelu Ychwanegol i helpu Cynghorwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth.

Icon dogfen
Dogfen
Llawlyfr Rhianta Corfforaethol Mehefin 2016
Icon dogfen
Dogfen
Diogelu Oedolion - Llawlyfr i Gynghorwyr
Icon dogfen
Dogfen
Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant – Mae’n gallu Digwydd ac Yn Digwydd Yma - pecyn adnoddau ar gyfer cynghorwyr yng Nghymru
Icon dogfen
Dogfen
Adnoddau diogelu pellach - pecyn Diogelu fersiwn 3

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.