Diogelu

Pwrpas diogelu yw amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac addysgu rhai sydd o'u cwmpas i adnabod yr arwyddion a'r peryglon.

Beth yw diogelu?

Pwrpas diogelu yw amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac addysgu rhai sydd o'u cwmpas i gydnabod yr arwyddion a'r peryglon.

Mae ystod eang o feysydd pwnc penodol i gefnogi dysgu a dealltwriaeth ar gyfer pobl mewn gwaith gofal cymdeithasol ar bob lefel.

Pecyn Hyfforddiant Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan

Wedi'i ddatblygu gan Gofal Cymdeithasol Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, mae adnodd Hyfforddiant Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yn helpu gweithwyr i ddeall eu rôl wrth gadw pobl yn ddiogel.

Newidiadau ir pecyn hyfforddi

Er sylw mae ein hadnoddau Diogelu yn cael eu hadolygu a'u hail-frandio ar hyn o bryd a byddant ar gael yma i'w llwytho i lawr yn fuan. 

Cysylltwch a ni am gopi PDF or pecyn newydd.

Pwy ddylai ddefnyddio'r pecyn?

Mae'r pecyn hwn ar gyfer y rhai hynny sy'n:

 • newydd i ddiogelu
 • edrych i adnewyddu eu gwybodaeth am ddiogelu
 • hwyluso hyfforddiant diogelu mewnol
 • gweithio neu wirfoddoli yn y sector preifat, cyhoeddus neu'r trydydd sector
 • pwy sydd mewn cysylltiad â phlant, pobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl.

Sut bydd y pecyn yn eich helpu chi?

Bydd yr pecyn hwn yn eich helpu chi:

 • adnabod gwahanol fathau o niwed
 • adnabod camdriniaeth ac esgeuluso
 • deall sut y gellir gwarchod unigolion.

Beth sydd wedi'i gynnwys yn y pecyn?

Mae gan yr adnodd hwn:

 • gyflwyniad PowerPoint
 • gweithgareddau
 • trosglwyddiadau
 • astudiaethau achos.

Mae'r adnodd yn cynnwys dogfen bontio ar gyfer y rhai sydd eisoes wedi cwblhau'r hyfforddiant fel y gallant weld yn hawdd yr hyn sydd wedi newid.

Mae'r adnodd hefyd yn adlewyrchu polisi ac arferion Cymru. Mae'n seiliedig ar y rhaglenni dysgu gorau sydd ar gael ac yn dod â hwy at ei gilydd i ffurfio un rhaglen genedlaethol.

Mae'r deunyddiau wedi'u peilotio ar draws grwpiau'r trydydd sector ac awdurdodau lleol.

Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae hefyd yn cyd-fynd â'r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae'n darparu sylfaen o ddysgu i bobl ar ddechrau eu gyrfaoedd gofal cymdeithasol.

Mae'n rhan o Wobr Lefel 2 mewn Diogelu Ymwybyddiaeth (Cymru) (QCF). Mae hyn yn caniatáu i sefydliadau ddewis achredu'r dysgu.

Diogelu a'r Ddeddf

Mae adnoddau pellach, yn enwedig am y gofynion diogelu yn y Ddeddf Lles (Cymru) Gwasanaethau Cymdeithasol ac, ar gael ar ein Hyb Gwybodaeth a Dysgu.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 17 Gorffennaf 2018