Jump to content
Gofal dydd sesiynol

Mae'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol yn disgrifio gofal dydd sesiynol fel “gofal plant ar gyfer plant dwy oed a hŷn, mewn eiddo annomestig, sy'n cael ei gynnig am gyfnod parhaus sy'n para llai na phedair awr mewn un diwrnod. Plant rhwng tair a phump oed sy'n defnyddio’r gwasanaeth yn bennaf yn hytrach na babanod neu blant bach, er bod rhai yn derbyn plant dwy oed. Os cynigir dwy sesiwn mewn diwrnod, ni ddylai plant fynychu mwy na phum sesiwn yr wythnos. Mae’n rhaid cael bwlch rhwng y sesiynau pan nad oes unrhyw blentyn yng ngofal y darparwr”.

Gall hyn gynnwys grwpiau chwarae, Cylchoedd Meithrin, gofal cofleidiol, lleoedd addysg wedi’u hariannu a lleoedd gofal plant am ddim.

Rôl swyddi