Jump to content
Diogelu ac amddiffyn mewn gofal dementia

Mae diogelu yn golygu amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac addysgu’r bobl o’u cwmpas i adnabod yr arwyddion a’r peryglon.

Y pum math o gamdrin

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 yn amlinellu pum math o gamdriniaeth:

  • corfforol
  • rhywiol
  • seicolegol
  • ariannol
  • esgeulustod

Diffiniad o oedolyn mewn risg

Mae’r Ddeddf yn disgrifio oedolyn mewn risg fel person:

Mae dyletswydd arnoch i adrodd wrth yr awdurdod lle mae’r unigolyn yn byw am oedolion sydd mewn risg.

Sicrhewch fod gennych y lefel briodol o hyfforddiant ar gyfer eich rôl.

Adnoddau defnyddiol

Dysgwch fwy am ddiogelu ac amddiffyn mewn gofal gofal dementia.

Hyfforddiant diogelu

Astudiaethau achos a hyfforddiant am ddiogelu

Eisiau eich adborth

Helpwch ni i wella'r Adnodd dementia ar gyfer gweithwyr gofal proffesiynol drwy gael dweud eich dweud amdano yn ein harolwg byr pedair cwestiwn.

Cyhoeddwyd gyntaf: 16 Hydref 2018
Diweddariad olaf: 9 Tachwedd 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (30.6 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch