Jump to content
Diogelu
Share

Pwrpas diogelu yw amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac addysgu rhai sydd o'u cwmpas i adnabod yr arwyddion a'r peryglon. Mae ystod eang o feysydd pwnc penodol i gefnogi dysgu a dealltwriaeth ar gyfer pobl mewn gwaith gofal cymdeithasol ar bob lefel.

Hyfforddiant diogelu ar-lein newydd nawr ar gael

Mae pecyn hyfforddiant ar-lein newydd nawr ar gael i helpu pobl ledled Cymru i adnabod arwyddion cam-drin, niweidio neu esgeuluso plant neu oedolion.

Mae’r pecyn e-ddysgu dwyieithog yn cyfleu dealltwriaeth ymarferol i ddysgwyr o ddiogelu ac fe'i datblygwyd gan Ofal Cymdeithasol Cymru yn unol â Gweithdrefnau Diogelu Cymru, a lansiwyd yn 2019.

Mae'r modiwl wedi'i anelu'n bennaf at y rhai sy'n gweithio yn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol.

Bydd cwblhau’r modiwl hyfforddiant newydd yn galluogi pawb i wneud y canlynol:

  • esbonio'r term 'diogelu'
  • cydnabod camdriniaeth neu'r risg o gamdriniaeth, niwed neu esgeulustod
  • gwybod pa gamau i'w cymryd os ydyn nhw'n dyst neu'n amau camdriniaeth, niwed neu esgeulustod, neu os bydd rhywun yn dweud wrthyn nhw eu bod nhw'n cael eu cam-drin
  • dangos dealltwriaeth sylfaenol o'r deddfau sy'n ymwneud â diogelu
  • cydnabod bod dyletswydd arnyn nhw i riportio camdriniaeth, niwed neu esgeulustod.

Pecyn Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu

Rydym wedi ddiweddaru’r pecyn Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan i gynnwys Gweithdrefnau Diogelu Cymru newydd.

Am wybodaeth pellach, cyfeiriwch at Weithdrefnau Diogelu Cymru a rhan 7 o’r canllawiau statudol yn yr hyfforddiant.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Mae'r pecyn hwn i gefnogi pob gweithiwr ym maes gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar, y trydydd sector a sawl rôl arall sy’n gweithio gyda phlant neu oedolion sy’n wynebu risg.

Nod y pecyn yw darparu neges gyson ynglŷn â chyfrifoldebau Diogelu ledled Cymru gyda modd i’r hyfforddwr deilwra’r hyfforddiant i unrhyw anghenion dysgu penodol sydd gan ei gynulleidfa.

Mae’r cynnwys wedi esblygu i adlewyrchu natur gyfnewidiol Diogelu yn gyffredinol ond hefyd i adlewyrchu cyfeiriad clir y gwaith o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Diogelu a'r Ddeddf

Mae adnoddau pellach, yn enwedig am y gofynion diogelu yn y Ddeddf Lles (Cymru) Gwasanaethau Cymdeithasol ac, ar gael ar yr Hyb Gwybodaeth a Dysgu.

Achredu a chydnabod dysgu

Mae’r Pecyn Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu wedi’i chydnabod fel Hyfforddiant DiogeluGrwp B.

Dylid defnyddio’r llyfr gwaith ‘Diogelu Unigolion’- llyfr gwaith 6 o’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan fel tystiolaeth o’r dysgu a gyflawnwyd.

Pecyn Diogelu Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru 2020

1. Adnoddau

Adnoddau a ddarperir ar gyfer hyfforddwr a dysgwyr i'w helpu i gyflwyno hyfforddiant a chefnogi achrediad.

Adnoddau i gefnogi dysgu, cyn yr hyfforddiant fe fydd angen rhywfaint o waith darparu gan yr hyfforddwr.

2. Deunyddiau hyfforddi

Adnoddau hyfforddi i helpu dysgwyr a chefnogi eu gwybodaeth.

3. Adolygiadau ymarfer

Er mwyn archwilio materion Diogelu yn ddyfnach fel y canfyddir mewn detholiad o achosion mawr, gall hyfforddwr ddewis pa rai i'w defnyddio. Cynnwys sensitif, felly rydym yn cynghori rhybudd.

Astudiaethau achos blynyddoedd cynnar

Adnoddau Diogelu eraill

Cynghorwyr

Adnoddau Diogelu Ychwanegol i helpu Cynghorwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.