Jump to content
Hyfforddiant am ddim i gyflwyno'r offer a'r technegau rydyn ni'n eu defnyddio i gefnogi arloesedd
Newyddion

Hyfforddiant am ddim i gyflwyno'r offer a'r technegau rydyn ni'n eu defnyddio i gefnogi arloesedd

| Gofal Cymdeithasol Cymru

Ymunwch â'n tîm anogaeth arloesedd i ddysgu mwy am eu gwaith ac i ddarganfod yr offer maen nhw’n eu defnyddio i gefnogi pobl i wneud newid cadarnhaol ym maes gofal cymdeithasol.

Fe wnaethon ni lansio ein gwasanaeth anogaeth arloesedd am ddim ym mis Medi ac mae ein anogwyr wedi bod yn cefnogi unigolion a thimau i roi eu syniadau ar waith.

Rydyn ni bellach wedi creu rhaglen hyfforddi a fydd yn rhoi trosolwg i chi o’r cymorth y mae’r tîm yn ei gynnig, yn ogystal â chyflwyno amrywiaeth o offer arloesedd ac anogaeth y gallwch eu defnyddio gyda’ch sefydliad eich hun.

Archebwch eich lle

Cofrestrwch ar gyfer yr hyfforddiant trwy ein tudalen Eventbrite.

Ar gyfer pwy mae e?

Mae'r hyfforddiant yn agored i unrhyw un sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae’n addas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwella’r gwasanaethau gofal maen nhw neu eu sefydliad yn eu cynnig. Efallai eich bod yn gweithio yn y sector cyhoeddus, y sector preifat, neu i elusen neu fudiad gwirfoddol.

Mae'r hyfforddiant ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Bydd yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer:

 • pobl â chyfrifoldeb am wella gwasanaethau gofal
 • pobl sydd â diddordeb yn y cynnig hyfforddiant arloesi presennol ond sydd eisiau gwybod mwy amdano
 • pobl sydd wedi cymryd rhan mewn hyfforddiant arloesi ac sydd eisiau gwthio eu sgiliau ymhellach.

Beth fydd yn ei gwmpasu?

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei rannu'n bedair rhan. Bydd cyfranogwyr yn:

 • clywed sut y gallant ddod ag arloesi a hyfforddi ynghyd i wella gwasanaethau
 • cael profiad ymarferol o ddefnyddio offer arloesi a hyfforddi
 • datblygu hyder i'w defnyddio yn eu gwaith.

Rhannau un a dau

Bydd y rhain yn canolbwyntio ar anogaeth ac yn;

 • eich helpu i ddeall yn well y manteision a'r defnydd o offer anogaeth
 • eich cyflwyno i ystod o offer anogaeth y gallwch eu defnyddio yn eich gwaith
 • eich helpu i ddeall sut i ddatblygu perthnasoedd anogaeth dda
 • darparu cyfleoedd i ymarfer defnyddio offer i annog eraill.

Rhannau tri a phedwar

Bydd y rhain yn canolbwyntio ar arloesedd ac yn dangos i chi sut i ddefnyddio offer arloesi i:

 • eich helpu i gael persbectif newydd ar yr heriau cymhleth sy'n eich wynebu
 • rhoi pobl sy'n defnyddio gwasanaethau wrth wraidd gwelliannau i wasanaethau
 • meddwl am ffyrdd newydd o ddatrys problemau
 • rhoi cynnig ar syniadau mewn ffyrdd cost isel a risg isel.

Sut i gymryd rhan

Rydyn ni’n eich annog i gofrestru ar gyfer y pedair rhan, ond mae croeso i chi gymysgu a pharu rhwng y dyddiadau sydd ar gael ym mis Mehefin a mis Medi os oes angen. Byddwn ni’n cyhoeddi mwy o ddyddiadau yn y misoedd nesaf.

Cwrs Mehefin

Rhan Un - Anogaeth

Dydd Mercher 5 Mehefin, 1pm i 4pm

Rhan Dau - Anogaeth

Dydd Mercher 12 Mehefin, 1pm i 4pm

Rhan Tri - Arloesedd

Dydd Mercher 19 Mehefin, 1pm i 4pm

Rhan Pedwar - Arloesedd

Dydd Mercher 26 Mehefin, 1pm i 4pm

Cwrs Medi

Rhannau un a dau - Anogaeth

Dydd Mawrth 10 Medi, 10am i 4pm

Rhannau tri a phedwar - Arloesedd

Dydd Mawrth 17 Medi, 10am i 4pm

Archebwch eich lle

Cofrestrwch ar gyfer yr hyfforddiant trwy ein tudalen Eventbrite.

Sut mae hyn yn wahanol i'r anogaeth arloesedd ei hun?

Fe wnaethon ni lansio ein gwasanaeth anogaeth arloesedd ym mis Medi 2023. Rydyn ni’n cynnig hyd at 12 awr o gymorth wedi’i deilwra am ddim i unigolion neu dimau i’w helpu i wella eu gwasanaeth.

Rydyn ni wedi cael adborth cadarnhaol gan bobl sydd wedi defnyddio’r gwasanaeth, felly roedden ni am ddod o hyd i ffyrdd newydd o’i esbonio a dangos beth y gall ei wneud i’r sector.

Bydd yr hyfforddiant newydd hwn yn dangos i chi sut i ddefnyddio'r offer a'r technegau a ddefnyddiwn yn ein sesiynau hyfforddi. Bydd yn caniatáu ichi gael rhagflas o’r hyn y gall anogaeth arloesedd ei gynnig, yn ogystal â chyfle i fynd â’r offer i ffwrdd i roi cynnig ar eich hun.

Mae croeso hefyd i bobl sydd eisoes wedi defnyddio ein gwasanaeth anogaeth ddod i gael dealltwriaeth ddyfnach o’r dulliau a ddefnyddiwyd gennym ni yn eu sesiynau hyfforddi.

Er bod y fformat hyfforddi yn golygu na fyddwn yn gallu cynnig y gefnogaeth ddwys y gallwn yn ystod anogaeth, rydyn ni’n cadw nifer y cyfranogwyr yn gyfyngedig i'n helpu i wneud yr hyfforddiant yn ymarferol ac yn rhyngweithiol.

Adborth ar ein gwasanaeth anogaeth

“Rydw i wedi gweld y sesiynau anogaeth yn hynod fuddiol.

“Mae’r sesiynau hefyd wedi bod yn gyfle i fyfyrio gyda rhywun meddylgar, calonogol a gwybodus.”

- Kate Aubrey, Rheolwr Arweiniol Practis, Gwasanaethau Plant Rhondda Cynon Taf

Darganfod mwy

I gael rhagor o wybodaeth, ac i ofyn am gael gwybod pan fydd mwy o ddyddiadau’n cael eu rhyddhau, cysylltwch â’r tîm anogaeth arloesedd ar anogaetharloesedd@gofalcymdeithasol.cymru.

Neu ewch i'n tudalen anogaeth arloesedd.