Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan
Cyfres

Gwaith Cymdeithasol

7 Ardal

Cafodd y safonau canlynol eu diwygio yn 2011. Roedd yr ymarfer ymgynghori yng Nghymru yn cynnwys pobl sy’n defnyddio gwasanaethau, cynhalwyr, cyflogwyr, ymarferwyr, swyddogion llywodraethol, cynrychiolwyr o addysg bellach ac addysg uwch ac o gyrff proffesiynol.

Mae gan Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol nifer o ddefnyddiau yn y gweithle neu o ran datblygiad yr unigolyn. Mae’r rhain yn cynnwys diffinio rolau yn y gwaith, recriwtio staff, goruchwylio ac arfarnu, nodi anghenion hyfforddiant neu anghenion Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP), a chynllunio staff. Maent yn helpu i gynnal gwasanaethau gofal cymdeithasol o ansawdd uchel.

Mae Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn offeryn gwerthfawr i’w ddefnyddio fel meincnodau ar gyfer cymwysterau ac mae’r radd mewn gwaith cymdeithasol wedi’i seilio ar y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Cymdeithasol.

Ardaloedd

Map swyddogaethol

Map swyddogaethol a rolau allweddol gwaith cymdeithasol

Rôl allweddol 1 - Cynnal atebolrwydd proffesiynol

Cynnal cronfa wybodaeth a thystiolaeth ddiweddar

Datblygu ymarfer gwaith cymdeithasol trwy oruchwyliaeth a myfyrio

Rôl allweddol 2 - Ymarfer gwaith cymdeithasol proffesiynol

Rheoli eich rôl fel gweithiwr cymdeithasol proffesiynol

Ymarfer barn broffesiynol mewn gwaith cymdeithasol

Rheoli materion moesegol, penblethau a gwrthdaro

Ymarfer gwaith cymdeithasol mewn cyd-destunau amlddisgyblaethol

Paratoi adroddiadau a chofnodion proffesiynol yn ymwneud â phobl

Rôl allweddol 3 - Hybu ymgysylltiad a chyfranogiad

Paratoi ar gyfer ymgysylltiad gwaith cymdeithasol

Cynnwys pobl mewn ymarfer gwaith cymdeithasol

Cynorthwyo pobl i gymryd rhan mewn prosesau penderfynu

Eirioli ar ran pobl eraill

Rôl allweddol 4 - Asesu anghenion, risgiau ac amgylchiadau

Asesu anghenion, risgiau ac amgylchiadau mewn partneriaeth â’r rheiny sydd ynghlwm

Ymchwilio i niwed neu gamdriniaeth

Rôl allweddol 5 - Cynllunio ar gyfer canlyniadau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn

Cynllunio mewn partneriaeth i fynd i’r afael â materion tymor byr a thymor hwy

Cytuno ar gynlluniau rheoli risg i hybu annibyniaeth a chyfrifoldeb

Cytuno ar gynlluniau lle mae risg o niwed neu gamdriniaeth

Rôl allweddol 6 - Cymryd camau i sicrhau newid

Cymhwyso dulliau a modelau ymyrraeth gwaith cymdeithasol i hybu newid

Cael mynediad at adnoddau i gynorthwyo canlyniadau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn

Gwerthuso canlyniadau ymarfer gwaith cymdeithasol

Ymddieithrio ar ddiwedd ymglymiad â gwaith cymdeithasol