Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan
Cyfres

Arolygwyr Gwasanaethau

11 Ardal

Datblygwyd y safonau canlynol yn benodol ar gyfer y rhai sy'n gweithio fel arolygwyr o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant. Er hwylustod, mae'r safonau wedi'u grwpio i feysydd swyddogaethol.

Ardaloedd

Darparu gwybodaeth, cyngor a chanllawiau am rheoleiddio a chofrestru

Darparu gwybodaeth, cyngor a chanllawiau am weithgareddau arolygu

Asesu ceisiadau i gofrestru gwasanaethau

Rheoli addasrwydd i gofrestru trwy werthuso ceisiadau

Arolygu gwasanaethau

Cynllunio ar gyfer arolygu gwasanaethau

Gweithio gyda darparwyr gwasanaeth i gynnal hunanasesiad

Arolygu gwasanaethau

Rheoli heriau i ganfyddiadau arolygiad

Rheoli llwyth achosion personol fel arolygydd

Rheoli pryderon a chwynion

Gwerthuso gwybodaeth am bryderon a dderbynnir am wasanaethau darparwyr

Cynllunio ar gyfer ymchwilio i wasanaeth

Cyfrannu at ymchwilio i fethiannau gwasanaeth

Sicrhau cydymffurfiad drwy orfodaeth

Hybu cydymffurfiad trwy ddefnyddio fframwaith rheoleiddio

Cefnogi cydymffurfiad trwy weithdrefnau cyfreithiol

Gweithredu i sicrhau iechyd, diogelwch a lles unigolion

Gweithio mewn partneriaeth ag eraill

Ymgysylltu â phobl sy’n defnyddio gwasanaethau a’u cynhalwyr wrth gynnal gweithgareddau arolygu

Gweithio mewn partneriaeth i gynnal arolygiadau ar y cyd

Hybu rhagoriaeth

Cyfrannu at wella gwasanaethau

Arwain ymarfer sy'n hyrwyddo hawliau, cyfrifoldebau, cydraddoldeb ac amrywiaeth unigolion

Arwain ymarfer sy'n hyrwyddo hawliau, cyfrifoldebau, cydraddoldeb ac amrywiaeth unigolion

SCDHSC 0452
Lawrlwythwch doc

Gweithio mewn tîm

Hyrwyddo effeithiolrwydd timau

Dysgu a datblygu

Cymryd cyfrifoldeb am eich datblygiad proffesiynol parhaus eich hun a datblygiad proffesiynol parhaus pobl eraill

SCDHSC 0043

Iechyd a Diogelwch

Arwain ymarfer ar gyfer iechyd a diogelwch yn y lleoliad gwaith