Y Gwobrau

Y Gwobrau yw'r gwobrau sy'n cydnabod, dathlu a rhannu gwaith rhagorol gan sefydliadau, grwpiau neu dimau ym maes gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Beth yw’r Gwobrau?

Gwobrau sy'n cydnabod, dathlu a rhannu gwaith rhagorol gan sefydliadau, grwpiau neu dimau ym maes gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant yw'r Gwobrau.

Yn 2020, bydd y Gwobrau'n cael eu dyfarnu i dimau, grwpiau neu sefydliadau sy'n:

  • wedi cael effaith gadarnhaol ar bobl sy'n derbyn gofal a chymorth
  • datblygu staff cymorth
  • helpu i wella gwasanaethau
  • diwallu anghenion pobl o ran cydraddoldeb, amrywiaeth ac iaith.

Mae ennill gwobr yn arddangos eich llwyddiannau ac yn gyfle i rannu eich arfer gorau a'r hyn rydych wedi'i ddysgu gydag eraill.

Mae eich gwaith yn helpu pobl sy'n derbyn gofal a chymorth i gyflawni'r pethau sydd bwysicaf iddynt hefyd yn cyflwyno delwedd gadarnhaol o ofal cymdeithasol, a'r blynyddoedd cynnar a gofal plant i'r cyhoedd.

Pwy all wneud cais am y Gwobrau?

Mae'r gwobrau'n agored i unrhyw dîm, grŵp neu fudiad sy'n darparu gofal cymdeithasol, neu blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am geisiadau o bob ardal – y sectorau gwirfoddol, preifat neu statudol. Gall y gofal a'r cymorth a ddarparwyd fod yn ofal preswyl neu gymunedol, mawr neu fach. Gallwch fod yn gweithio gyda phlant neu oedolion.

Weithiau, nid yw pobl yn sylweddoli pa mor drawiadol yw eu gwaith, felly os ydych chi'n gwybod am brosiect sy'n gymwys – waeth pa mor fawr neu fach – rhowch y wybodaeth hon iddyn nhw a'u hannog i wneud cais.

Categorïau'r Gwobrau

Adeiladu dyfodol disglair gyda phlant a theuluoedd

  • Dathlu prosiectau sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd i’w helpu i gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw

Datblygu ac ysbrydoli gweithlu yfory

  • Dathlu prosiectau sy’n defnyddio dulliau effeithiol, creadigol ac arloesol o ddatblygu’r gweithlu er mwyn bodloni galw a disgwyliadau’r presennol a’r dyfodol.
  • Gall y dulliau ymwneud â dysgu, datblygiad a/neu gymwysterau

Gwella gofal a chymorth yn y cartref gyda’n gilydd

  • Dathlu budd gweithio gyda’n gilydd i gefnogi llesiant pobl sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain

Ffyrdd arloesol ac ysbrydoledig o weithio

  • Dathlu prosiectau sy’n rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o weithio i gefnogi’r bobl sy’n defnyddio gofal cymdeithasol neu wasanaethau’r blynyddoedd cynnar a gofal plant

Gwrando i a gweithio gyda phobl sy’n byw gyda dementia

  • Dathlu prosiectau sy’n rhoi pobl sy’n byw gyda dementia wrth galon eu gwaith fel y gall y rhai sy’n byw gyda dementia cyflawni’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw

Sut i wneud cais am y Gwobrau

Eleni, mae dwy ffordd y gallwch wneud cais – trwy lenwi ffurflen gais ysgrifenedig neu gynhyrchu fideo byr. Gallwch lawrlwytho'r ffurflenni cais ar gyfer y ddau ddull isod.

Pan fyddwch yn gwneud cais, gwnewch yn glir pa gategori rydych yn ei gofnodi - dim ond un categori y gallwch ei roi yn y ffurflen gystadlu. Os ydych am wneud cais am ddau gategori neu fwy, mae rhaid i chi gyflwyno ffurflen ar wahân ar gyfer pob un.

Cyn llenwi'ch ffurflen gais neu wneud eich fideo, darllenwch y pecyn gwybodaeth a'r canllawiau rydym wedi'u nodi ar y ffurflen. Defnyddiwch dystiolaeth o'ch gwaith i esbonio eich atebion.

Cyn cyflwyno'ch cais, gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a deall y rheolau mynediad, gallwch ddod o hyd iddynt yn y pecyn gwybodaeth.

Anfonwch eich ffurflen wedi'i chwblhau atom erbyn 5pm, dydd Gwener 15 Tachwedd 2019.

Pob lwc!

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 16 Medi 2019