Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Y Gwobrau

Mae'r Gwobrau yn cydnabod, dathlu a rhannu gwaith rhagorol gan sefydliadau, grwpiau neu dimau ym maes gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Beth yw’r Gwobrau?

Yn 2020, bydd y Gwobrau'n cael eu dyfarnu i dimau, grwpiau neu sefydliadau sy'n:

  • cael effaith gadarnhaol ar bobl sy'n derbyn gofal a chymorth
  • datblygu staff cymorth
  • helpu i wella gwasanaethau
  • diwallu anghenion pobl o ran cydraddoldeb, amrywiaeth ac iaith.

Mae ennill gwobr yn arddangos eich llwyddiannau ac yn gyfle i rannu eich arfer gorau a'r hyn rydych wedi'i ddysgu gydag eraill.

Mae eich gwaith yn helpu pobl sy'n derbyn gofal a chymorth i gyflawni'r pethau sydd bwysicaf iddynt hefyd yn cyflwyno delwedd gadarnhaol o ofal cymdeithasol, a'r blynyddoedd cynnar a gofal plant i'r cyhoedd.

Pwy all wneud cais am y Gwobrau?

Mae'r gwobrau'n agored i unrhyw dîm, grŵp neu fudiad sy'n darparu gofal cymdeithasol, neu blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am geisiadau o bob sector – boed yn wirfoddol, breifat neu statudol. Gall y gofal a'r cymorth a ddarparwyd fod yn ofal preswyl neu gymunedol, mawr neu fach. Gallwch fod yn gweithio gyda phlant neu oedolion.

Weithiau, nid yw pobl yn sylweddoli pa mor drawiadol yw eu gwaith, felly os ydych chi'n gwybod am brosiect sy'n gymwys – waeth pa mor fawr neu fach – rhannwch y wybodaeth hon gyda nhw er mwyn e'u hannog i wneud cais.

Categorïau'r Gwobrau

Adeiladu dyfodol disglair gyda phlant a theuluoedd

Dathlu prosiectau sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd i’w helpu i gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw

Datblygu ac ysbrydoli gweithlu yfory

Dathlu prosiectau sy’n defnyddio dulliau effeithiol, creadigol ac arloesol o ddatblygu’r gweithlu er mwyn bodloni galw a disgwyliadau’r presennol a’r dyfodol.

Gall y dulliau ymwneud â dysgu, datblygiad a/neu gymwysterau

Gwella gofal a chymorth yn y cartref gyda’n gilydd

Dathlu budd gweithio gyda’n gilydd i gefnogi llesiant pobl sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain

Ffyrdd arloesol ac ysbrydoledig o weithio

Dathlu prosiectau sy’n rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o weithio i gefnogi’r bobl sy’n defnyddio gofal cymdeithasol neu wasanaethau’r blynyddoedd cynnar a gofal plant

Gwrando i a gweithio gyda phobl sy’n byw gyda dementia

Dathlu prosiectau sy’n rhoi pobl sy’n byw gyda dementia wrth galon eu gwaith fel y gall y rhai sy’n byw gyda dementia cyflawni’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.

Diweddarwyd diwethaf: 18 Tachwedd 2019