Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Symud o ofal preswyl i ofal maeth neu at deulu

Dysgwch fwy am sut y gallwch gefnogi'r person ifanc rydych chi'n gofalu amdano i symud o ofal preswyl i ofal maeth neu ddychwelyd i'w deulu

Sut gallwch chi helpu i roi cymorth i blentyn sy’n symud o ofal preswyl i ofal maeth?

Mae sawl ffordd o helpu pobl ifanc i bontio’n llwyddiannus o ofal preswyl i ofal maeth. Dyma rai o’r ffactorau a all helpu:

 • cynnwys pobl ifanc ym mhob cam o’r broses a’r gwaith cynllunio, fel nad ydyn nhw’n teimlo bod pethau’n cael eu gwneud ‘iddyn nhw’ yn hytrach na ‘gyda nhw’
 • rhoi gwybodaeth ar lafar i’r plentyn yn ogystal â gwybodaeth ysgrifenedig
 • ymweld â gofalwr maeth cyn, yn ystod ac ar ôl y broses baru er mwyn eu helpu i ddod i adnabod y plentyn a’i anghenion ac ymddygiad. Gallai hyn helpu i roi sicrwydd i chi, cyn rhoi tawelwch meddwl i’r plentyn wedyn
 • helpu’r gofalwr maeth i gwrdd â’r plentyn yn y cartref a rhoi gwybodaeth i’r plentyn am y cartref maeth
 • cynllunio ymweliadau dros nos am gyfnod – gan gynnig digon o amser i’r plentyn gyfarfod ei deulu newydd a deall lle byddai’n byw. Gall hyn ddarparu proses bontio raddol o’r sefyllfa ddiogel gyda staff y cartref plant
 • cefnogi oedolion allweddol ym mywyd y plentyn, fel aelodau’r teulu, athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill, i gwrdd â’r gofalwr math. Gall hyn helpu i feithrin ymddiriedaeth a chydweithrediad.
 • cynnwys therapydd er mwyn rhoi cyngor a sicrwydd i staff. Gallai’r therapydd helpu’r tîm o weithwyr proffesiynol i feithrin dealltwriaeth ar y cyd o’r person ifanc
 • darparu cymorth cyson, fel cynnwys y gweithiwr allweddol am rai wythnosau ar ôl pontio, wrth i’r person ifanc gael ei draed dano.
The importance of a residential worker’s knowledge and input to a young person’s transition journey onwards from residential to permanent family care cannot be over emphasised. They are key members of the team around the child.

From residential unit to permanent foster care: Reflections on one child’s journey towards legal permanence in Scotland (Saesneg yn unig)

Sut allwch chi helpu plentyn i fynd adref at ei deulu?

Mae gennych chi rôl bwysig yn sicrhau bod y plentyn yn barod i fynd adref at ei deulu, os mai dyna sydd orau iddo. 

Mae ymchwil yn dangos mai ffactor allweddol yn llwyddiant plant sy’n mynd adref at eu teuluoedd yw sicrhau bod y plentyn a’r rhieni wedi’u paratoi ddigon ymlaen llaw.

Reunification in Practice. Erthygl gan Research in Practice (Saesneg yn unig)

Mae llawer o’r pethau y gallwch chi eu gwneud er mwyn helpu i sicrhau bod y broses o ddychwelyd adref at y teulu’n llwyddiannus, yr un fath â threfniadau pontio llwyddiannus o ofal preswyl i ofal maeth uchod ac yn cynnwys: 

 • cynnwys y plentyn a’r rhiant ym mhob cam o’r broses gynllunio
 • paratoi’r plentyn a’r rhiant yn ofalus ar gyfer dychwelyd adref
 • cefnogi unrhyw wasanaethau arbenigol sydd eu hangen arnynt
 • gweithio gyda gofalwyr maeth os yw’n berthnasol
 • bod ar gael i gynorthwyo’r plentyn yn ystod y broses
 • helpu’r plentyn i ddeall yr amodau a’r disgwyliadau wrth ddychwelyd at eu teulu
 • helpu gweithwyr proffesiynol eraill gydag unrhyw asesiadau a manylion am achos y plentyn
 • cefnogi teulu, ffrindiau a chymunedau ehangach er mwyn rhoi cymorth anffurfiol wrth ddychwelyd adref.

Pam mae dychwelyd adref at y teulu yn methu?

Mae tua 30 y cant o’r plant sy’n mynd adref at eu teuluoedd gwaed yn dychwelyd i ofal o fewn pum mlynedd. Mae’r rhesymau dros pam mae dychwelyd at y teulu yn methu yn cynnwys: 

 • mae’r plentyn yn hŷn/neu eisoes wedi methu dychwelyd yn llwyddiannus at y teulu
 • plentyn â phroblemau ymddygiad neu emosiynol sylweddol
 • diffyg newid ar ran y rhieni - naill ai dydyn nhw heb fynd i’r afael â phroblemau neu mae’r problemau’n dal heb eu datrys neu ynghudd
 • asesiadau annigonol neu weithwyr proffesiynol heb ddigon o wybodaeth a dealltwriaeth glir o hanes y plentyn
 • rhieni’n ddi-hid ynghylch y plentyn yn dychwelyd.
 • cynllunio gwael ac anghyson.

Reunification in Practice. Erthygl gan Research in Practice (Saesneg yn unig)

Ymchwil a phrofiad proffesiynol sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd asesiadau trylwyr i gefnogi penderfyniadau am blentyn yn dychwelyd at ei deulu.

Eisiau eich adborth

Helpwch ni i wella'r Adnodd gweithwyr gofal preswyl i blant drwy gael dweud eich dweud amdano yn ein harolwg pedair cwestiwn byr.