Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol er mwyn cofrestru :

  1. Gradd mewn gwaith cymdeithasol

Cymwysterau sy'n cael eu hargymell ar gyfer ymarfer:

  1. Y rhaglen Gweithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol yn y Fframwaith Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus (CPEL) ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol

Mae angen cofrestru


Cofrestrwch yma

Gofynion eraill

Os bydd gweithiwr cymdeithasol wedi cymhwyso ar ôl 1 Ebrill 2016, bydd angen iddo gwblhau'r Rhaglen Gadarnhau ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol sydd Newydd Gymhwyso i adnewyddu ei gofrestriad proffesiynol gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae’r rheoliadau gwasanaeth yn ei gwneud yn ofynnol bod “y darparwr gwasanaeth yn sicrhau ar bob adeg fod nifer digonol o staff sydd â’r cymwysterau, yr hyfforddiant, y sgiliau, y cymhwysedd a’r profiad priodol yn gweithio yn y gwasanaeth”.

Mae’r cymwysterau priodol yn cael eu cynnwys yn y fframwaith hwn.

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

  1. Cymhwyster mewn gwaith cymdeithasol, wedi’i gymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru

Gofynion sefydlu

Cyfrifoldeb y cyflogwr a'r darparwr gwasanaeth yw sicrhau bod unrhyw un sy'n gweithio yn y gwasanaeth yn cael hyfforddiant sefydlu sy'n briodol i'w rôl. Disgwylir i'r hyfforddiant hwn fod yn gadarn ac yn hwylus er mwyn eu paratoi ar gyfer rolau a chyfrifoldebau sy’n newydd ac sy'n newid.

Mae’n rhaid i weithwyr cymdeithasol sydd wedi cymhwyso ar ôl 1 Ebrill 2016 gwblhau'r Rhaglen Gadarnhau ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol sydd Newydd Gymhwyso fel rhan o'u tair blynedd gyntaf o ymarfer gwaith cymdeithasol.

Disgwylir hefyd i bob gweithiwr cymdeithasol newydd gael copi o'r ddogfen Y gweithiwr cymdeithasol – canllawiau ymarfer ar gyfer gweithwyr cymdeithasol sydd wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel rhan o'r rhaglen sefydlu, ynghyd â chopi o’r Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol.

Datblygiad proffesiynol parhaus DPP (a elwid gynt yn PRTL)

Mae’n rhaid i bob unigolyn cofrestredig gyflawni 90 awr neu 15 diwrnod o DPP ar gyfer pob cyfnod o dair blynedd y mae'r unigolyn wedi cofrestru.

Rhagor o wybodaeth am DPP.