Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

I gofrestru fel rheolwr:

Unrhyw un o'r cymwysterau a restrir i'w cofrestru fel Rheolwr Cartref Gofal i Oedolion.

Argymell ar gyfer ymarfer fel gweithiwr:

 1. City and Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

ac

 1. City and Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

neu

 1. City and Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

un or cymwysterau canlynol

 1. Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

 2. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

Bydd gweithwyr sydd heb gyflawni un o’r cymwysterau a restrir yn gallu gwneud cais i gofrestru os byddant yn cwblhau’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (AWIF) neu Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru o fewn deuddeg mis. Bydd angen iddynt hefyd gyflawni un o’r cymwysterau gofynnol o fewn y cyfnod cofrestru cyntaf o dair blynedd.

Fe dderbynnir unrhyw gymwysterau a rhestrwyd ar gyfer rolau uwch yn yr un maes gwasanaeth ei dderbyn ar gyfer cofrestru yn y rôl yma hefyd.

Mae cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru bellach ar agor

Gall dirprwy reolwyr cartref gofal i oedolion gofrestru fel rheolwr os ydynt yn cwrdd â'r gofynion ar gyfer rheolwr gofal cartref.


Cofrestrwch yma

Gofynion eraill

Mae’r rheoliadau gwasanaeth yn ei gwneud yn ofynnol bod “y darparwr gwasanaeth yn sicrhau ar bob adeg fod nifer digonol o staff sydd â’r cymwysterau, yr hyfforddiant, y sgiliau, y cymhwysedd a’r profiad priodol yn gweithio yn y gwasanaeth”.

Mae’r cymwysterau priodol yn cael eu cynnwys yn y fframwaith hwn.

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

 1. Cymhwyster mewn gwaith cymdeithasol, wedi’i gymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru

 2. Nyrs gofrestredig lefel gyntaf

 3. NVQ 4 mewn Arwain a Rheoli ar gyfer Gwasanaethau Gofal

 4. NVQ 4 mewn Rheoli (wedi’i asesu mewn lleoliad gofal cymdeithasol)

 5. NVQ 4 Dyfarniad Rheolwr Cofrestredig

 6. NVQ 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

 7. NVQ 4 mewn Gofal

 8. Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

 9. Diploma Lefel 3 mewn Gofal Iechyd Clinigol

 10. Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Therapi Galwedigaethol

 11. Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Ffisiotherapi

 12. Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Ail-alluogi

 13. NVQ 3 Gofal: Gofal Parhaus

 14. NVQ 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

 15. NVQ 3 mewn Gofal

 16. NVQ 3 Hyrwyddo Annibyniaeth

 17. NVQ 3 Gofal: Gofal Iechyd Meddwl

 18. NVQ 3 Gofal: Byw gyda Chymorth

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Lloegr:

 1. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc (Rheolaeth Breswyl Oedolion) Lloegr

Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc (Rheolaeth Breswyl Oedolion) Lloegr

Mae’n rhaid i bob gweithiwr sy’n meddu ar y cymhwyster hwn gwblhau 10 credyd ychwanegol (er mwyn gwneud iawn am y cymhwyster llai yn Lloegr).

Bydd angen i weithwyr sydd hefyd wedi dilyn y naill neu'r llall o'r unedau canlynol:

 • Deall sut mae rheoli tîm
 • Deall ymarfer goruchwylio proffesiynol

gwblhau 3 chredyd ychwanegol am bob uned a ddilynwyd (o blith y rhai a enwir uchod) o'r banc unedau dewisol, gan nad yw'r unedau hyn yn rhan o’r cymhwyster sydd wedi cael ei ddatblygu i’w ddefnyddio yng Nghymru.

Mae hyn yn golygu y bydd angen i bobl sy’n meddu ar y cymhwyster hwn gwblhau 10, 13 neu 16 credyd ychwanegol.

 1. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Gofal Oedolion

Mae’n rhaid i bob gweithiwr sy'n meddu ar y cymhwyster hwn gwblhau 10 credyd ychwanegol (er mwyn gwneud iawn am y cymhwyster llai yn Lloegr) ar gyfer y Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon.

 1. Prentisiaeth Uwch mewn Arwain a Rheoli Gofal (Gofal Cymdeithasol Oedolion) sydd wedi’i rhestru yn Fframwaith Prentisiaethau Skills for Care

Gogledd Iwerddon:

Nid oes angen unrhyw ddysgu ychwanegol. Yr un yw’r cymhwyster yng Nghymru ac yng Ngogledd Iwerddon.

Yr Alban:

 1. SVQ Lefel 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

 2. SVQ Lefel 4 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal

Nid oes angen unrhyw ddysgu ychwanegol.

Gofynion sefydlu

Cyfrifoldeb y cyflogwr a'r darparwr gwasanaeth yw sicrhau bod unrhyw un sy'n gweithio yn y gwasanaeth yn cael hyfforddiant sefydlu sy'n briodol i'w rôl. Bydd hyn yn cynnwys rheolwyr. Disgwylir i'r hyfforddiant hwn fod yn gadarn ac yn hwylus er mwyn paratoi ar gyfer rolau a chyfrifoldebau sy’n newydd ac sy'n newid.

Disgwylir hefyd i bob rheolwr newydd gael copi o'r ddogfen Y Rheolwr Gofal Cymdeithasol – canllawiau ymarfer ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol sydd wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel rhan o'r rhaglen sefydlu, ynghyd â chopi o’r Côd Ymarfer i Gyflogwyr Gofal Cymdeithasol.

Gofynion hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL)

Mae’n rhaid i bob unigolyn cofrestredig gyflawni 90 awr neu 15 diwrnod o hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru ar gyfer pob cyfnod o dair blynedd y mae'r unigolyn wedi cofrestru.

Rhagor o wybodaeth am hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru.

Mae cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru bellach ar agor

Gall dirprwy reolwyr cartref gofal i oedolion gofrestru fel rheolwr os ydynt yn cwrdd â'r gofynion ar gyfer rheolwr gofal cartref.


Cofrestrwch yma
Printiwch y dudalen hon