Jump to content
Michelle Handford
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
Gorchymyn ar unwaith i atal cofrestriad o 02/12/2022 tan ddechrau Gorchymyn Dileu ar 30/12/2022
Lleoliad
Roedd hwn yn wrandawiad o bell drwy Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
recriwtio gofal iechyd Nos Da
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi canfod bod honiadau o bryderon diogelu difrifol wedi’u profi yn erbyn Michelle Handford, gweithiwr cartref gofal i oedolion.

Canfu’r Panel fod amhariad ar addasrwydd presennol Ms Handford i ymarfer a gosododd orchymyn dileu sy’n golygu na all weithio mwyach mewn unrhyw rôl gofal cymdeithasol a reoleiddir yng Nghymru a bydd yn cael ei rhoi ar y rhestr o bobl a ddilëwyd.

Mae gan Ms handford yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru
Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Bydd y gwrandawiad hwn yn ystyried pryderon diogelu difrifol a godwyd mewn perthynas ag ymddygiad Ms Handford.