Jump to content
Mandy Murphy
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn wrandawiad o bell drwy Zoom
Cyflogwr
Gweithiwr gofal catref
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi canfod bod y cyhuddiad o euogfarn o dwyll drwy gamddefnyddio safle a bwrgleriaeth o anheddau a lladrad - dim trais, wedi'i brofi yn erbyn Ms Murphy, gweithiwr gofal cartref cofrestredig.

Canfu’r Panel fod amhariad ar addasrwydd presennol Ms Murphy i ymarfer a gosodwyd Gorchymyn Dileu sy’n golygu na all Ms Murphy weithio mwyach fel gweithiwr gofal cartref nac unrhyw rôl gofrestredig arall yng Nghymru.

Mae gan Ms Murphy yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Cafwyd Ms Murphy yn euog ar 21 Tachwedd 2021 a'i dedfrydu ar 21 Ionawr 2022 o'r troseddau a ganlyn; twyll drwy gamddefnyddio safle a byrgleriaeth o anheddau a lladrad – dim trais