Jump to content
Hollie Louise Bennett
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn brys i atal cofrestriad o 10/02/2024 tan ddechrau Gorchymyn Dileu ar 09/03/2024
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi canfod bod honiadau o fenthyca arian yn perthyn i ddau ddefnyddiwr gofal a chymorth wedi’u profi yn erbyn Ms Bennett, gweithiwr gofal cartref cofrestredig, ac wrth wneud hynny nid oedd yn cynnal ffiniau proffesiynol priodol.

Canfu’r Panel fod amhariad ar addasrwydd presennol Ms Bennett i ymarfer a gosododd Orchymyn Dileu sy’n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol a reoleiddir yng Nghymru. Bydd enw Ms Bennett yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr a’i roi ar y Rhestr o Bobl sy’n cael eu Dileu o’r Gofrestr.

Mae gan Ms Bennett yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae mwy o wybodaeth am yr achos ar gael ar gais, fodd bynnag noder y gallai peth gwybodaeth gael ei golygu.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru