Jump to content
Alysia Diane Sharon Grant
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi dod o hyd i honiadau o bryderon diogelu difrifol gan gynnwys honiadau o esgeuluso plentyn risg uchel a methu â chwblhau gwaith papur ynglŷn â damwain, a brofwyd yn erbyn Ms Grant, gweithiwr gofal cartref cofrestredig.

Canfu’r Panel fod amhariad ar addasrwydd presennol Ms Grant i ymarfer a gosododd Gorchymyn Dileu sy’n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol a reoleiddir yng Nghymru. Bydd enw Ms Grant yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr a’i roi ar y Rhestr o Bobl sydd wedi’u Dileu o’r Gofrestr.

Mae gan Ms Grant yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae mwy o wybodaeth am yr achos ar gael ar gais, fodd bynnag noder y gallai gwybodaeth gael eu olygu.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru