Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Ymgynghoriad

Canllawiau ymarfer drafft i weithwyr gofal cartref

30 Hydref 2017 - 19 Ionawr 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi cau.

Diolch am eich sylwadau. Mae fersiwn diwygiedig o'r Gweithiwr gofal cartref - canllaw ymarfer ac adroddiad ar yr ymgynghoriad wedi eu cyhoeddi.


Ynglŷn â'r ymgynghoriad hwn

Rydym eisiau eich barn chi am ganllawiau newydd rydym wedi eu datblygu ar gyfer gweithwyr gofal cartref. Bwriad y canllawiau drafft yw i gefnogi ac arwain gweithwyr gofal cartref yn eu gwaith.

Mae'r canllawiau, ynghyd â'r Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol (Y Côd), yn disgrifio'r safonau a ddisgwylir gan weithwyr gofal cartref. Mae hefyd yn anelu at roi iddynt, wrth iddynt weithio i safonau'r Côd, hyder yn eu gallu a'u hymarfer.

Mae'r canllawiau yn cynnig arweiniad ymarferol wedi'i deilwra ar gyfer gweithio yng nghartrefi pobl. Rydym yn cydnabod y gall y gwaith achosi heriau unigryw, gan fod gweithwyr yn aml yn gweithio ar eu pennau eu hunain ac heb oruchwyliaeth, weithiau yn delio â sefyllfaoedd annisgwyl. Rydym eisiau sicrhau fod y canllawiau ar gael i’w cyfeirio atynt bob amser.

Pwy ddylai gymryd rhan?

Rydym eisiau sicrhau bod y gweithlu'n teimlo fod y canllawiau'n briodol ac yn annog pobl sy'n gweithio ym maes gofal cartref a'u rheolwyr i roi adborth ar ei gynnwys.

Mae nifer o weithwyr a rheolwyr eisoes wedi dylanwadu ar y canllawiau trwy gymryd rhan mewn gweithdai ymgysylltu dros yr haf. 

Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus hwn yn ei gwneud yn bosibl i bawb gael dweud eu dweud, gan gynnwys pobl sy'n derbyn gofal a chymorth, eu teuluoedd a'u gofalwyr.

Beth ydym ni am ei ddarganfod?

  • A yw'r canllawiau'n briodol ar gyfer gweithwyr gofal cartref?
  • Ydy'r fformat, iaith a'r arddull yn addas?
  • Sut y gallwn sicrhau bod y canllawiau ar gael i bob gweithiwr gofal cartref. Er enghraifft, a ddylid ei gynhyrchu fel app symudol, yn ogystal â llyfryn digidol? A all cyflogwyr helpu i sicrhau bod gan eu staff fynediad ato? 

Sut ydw i'n cymryd rhan?

Mae cymryd rhan yn hawdd. Lawrlwythwch y canllawiau drafft a chwblhau yr arolwg byr ar-lein isod.

Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau yw 19 Ionawr 2018

Cefndir a camau nesaf

Mae'r canllawiau yn rhan o fenter ehangach i godi statws y proffesiwn gofal cymdeithasol. Yn ddiweddar gwnaethom ni gynnal ymgynghoriad ar gynigion i agor y gofrestr gofal cymdeithasol i weithwyr gofal cartref o 2018, gyda posibilrwydd bydd rhaid iddynt gofrestru erbyn 2020. Mae'r cynigion hyn wedi'u cynllunio i helpu i drawsnewid safonau gofal a chodi statws y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru. 

Datganwyd yn Ionawr 2018 y byddwn yn bwrw mlaen gyda cofrestru gweithwyr gofal cartref. Byddwn yn cyhoeddi mwy o fanylion am weddill y cynigion, megis ffioedd a cymwysterau angenrheidiol, yn yr wythnosau nesaf. 

Mae'r ddogfen hon wedi'i ddrafftio ar ffurf canllawiau rheoleiddiol, fel y bydd gan weithwyr gofal cartref safonau eglur a chyson i weithio atynt ochr yn ochr â'r Côd. Mae hyn yn cyd-fynd â'r canllawiau a ddarperir ar gyfer grwpiau eraill sydd eisoes wedi'u cofrestru gyda ni.

Bydd pob adborth yn cael ei ystyried cyn i ni gyhoeddi'r fersiwn derfynol ym mis Ebrill 2018.