Jump to content
Tynnu gweithiwr gofal preswyl i blant o’r Gofrestr oherwydd camymddwyn difrifol
Newyddion

Tynnu gweithiwr gofal preswyl i blant o’r Gofrestr oherwydd camymddwyn difrifol

| Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr gofal preswyl i blant o Wrecsam wedi'i thynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad Gofal Cymdeithasol Cymru ganfod bod ei addasrwydd i ymarfer wedi amharu ar hyn o bryd.

Dywedwyd wrth y gwrandawiad fod Jade Fitzpatrick wedi methu cynnal ffin broffesiynol a’i bod wedi cael perthynas amhriodol â chymhelliant rhywiol gyda pherson ifanc yn ei gofal.

Clywodd y panel hefyd fod Ms Fitzpatrick yn chwilio am waith pellach yn y sector gofal ac nad oedd wedi dweud wrth ddarpar gyflogwyr ei bod yn destun ymchwiliad parhaus gan Gofal Cymdeithasol Cymru a'i bod wedi'i hatal rhag gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol gofrestredig yng Nghymru.

Ar ôl ystyried y dystiolaeth, daeth y panel i'r casgliad bod addasrwydd i ymarfer Ms Fitzpatrick wedi amharu ar hyn o bryd oherwydd camymddwyn difrifol.

Wrth esbonio ei benderfyniad, dywedodd: "Methodd Ms Fitzpatrick [...] gynnal ffin broffesiynol briodol gyda [pherson ifanc yn ei gofal], ei bod wedi ffurfio perthynas amhriodol ag ef, a thrwy wneud hynny, bod cymhelliant rhywiol i’w hymddygiad.

"Roedd yr ymddygiad hwn yn torri ymddiriedaeth [y person ifanc], ei deulu, a chyflogwr Ms Fitzpatrick. Yn sgil y graddau y mae'r ymddygiad hwn yn taro wrth wraidd yr ymddiriedaeth a'r hyder a osodir mewn gweithwyr gofal cymdeithasol, nid ydym yn oedi rhag dod i'r casgliad ei fod yn warthus."

Aeth y panel ymlaen: "Nid yw Ms Fitzpatrick wedi dangos unrhyw gydnabyddiaeth o gamweddau, na mewnwelediad i'w chamymddygiad. Nid yw wedi mynychu'r gwrandawiad hwn, ac yn ei gohebiaeth ysgrifenedig â Gofal Cymdeithasol Cymru yn gynharach yn ei hymchwiliad, cyfyngodd ei hun i wadu'r honiadau a thynnu sylw oddi ar hynny gyda honiad ei bod wedi dioddef 'celwyddau erchyll' yn ei herbyn."

Penderfynodd y panel dynnu Ms Fitzpatrick oddi ar y Gofrestr, gan ddweud: "Bu gwyriad difrifol o'r safonau perthnasol a nodir yn y Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol.

"Nid ydym o'r farn y byddai unrhyw warediad llai yn diogelu'r cyhoedd, o ystyried natur y materion a ganfuwyd gennym, y diffyg mewnwelediad ac adfer yr ydym eisoes wedi cyfeirio ato, y canfyddiad o anonestrwydd yr ydym wedi'i wneud, a'r risg o ailadrodd a ganfuwyd gennym."

Nid oedd Ms Fitzpatrick yn bresennol yn y gwrandawiad naw diwrnod, a gynhaliwyd dros Zoom yr wythnos diwethaf.