Jump to content
Tynnu gweithiwr gofal cartref o'r Gofrestr oherwydd euogfarn droseddol
Newyddion

Tynnu gweithiwr gofal cartref o'r Gofrestr oherwydd euogfarn droseddol

| Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr gofal cartref o Gasnewydd wedi cael ei thynnu o’r Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad Gofal Cymdeithasol Cymru ganfod bod ei addasrwydd i ymarfer wedi amharu ar hyn o bryd oherwydd ei heuogfarn droseddol.

Clywodd y gwrandawiad fod Paulina Andrejczak, rhwng 23 Medi a 27 Hydref 2020, wedi cymryd cerdyn banc a rhif PIN unigolyn bregus yn ei gofal, a thynnu £300 o gyfrif banc yr unigolyn bregus ar dri achlysur gwahanol, sef cyfanswm o £900.

Yn dilyn hynny, dyfarnwyd Ms Andrejczak yn euog yn Llys Ynadon Casnewydd ym mis Hydref 2021 o dri achos o ddwyn a chafodd ei dedfrydu i 26 wythnos o garchar, wedi'i ohirio am ddwy flynedd.

Ar ôl ystyried y dystiolaeth, daeth y panel i'r casgliad bod addasrwydd i ymarfer Ms Andrejczak wedi amharu ar hyn o bryd oherwydd ei heuogfarn droseddol.

Esboniodd y panel ei benderfyniad, gan ddweud: "Gweithredodd [Ms Andrejczak] yn anonest o ran torri ymddiriedaeth yn ddifrifol. Roedd yn gamddefnydd difrifol o'r mynediad yr oedd wedi'i roi iddi.

"Dim ond pan godwyd pryder gan yr unigolyn bregus y daeth ei gweithredoedd i'r amlwg a phlediodd [Ms Andrejczak] yn ddieuog, gan roi'r unigolyn hwnnw drwy straen achos llys.

"Nid oes unrhyw dystiolaeth o edifeirwch. Mae hon yn drosedd difrifol, sy'n mynd i wraidd hyder y cyhoedd mewn gwaith gofal a wneir ar gyfer pobl fregus yn eu cartrefi."

Penderfynodd y panel dynnu Ms Andrejczak o'r Gofrestr, gan ddweud: "Mae manteisio ar unigolyn mor fregus yn weithred erchyll.

"Rydym yn canfod bod gweithredoedd [Ms Andrejczak] yn sylfaenol anghyson â gwaith ym maes gofal cymdeithasol. Mae gosod Gorchymyn Tynnu yn angenrheidiol ac yn gymesur.

"Byddai unrhyw warediad llai yn peri i'r cyhoedd gwestiynu gweithredoedd Gofal Cymdeithasol Cymru fel y rheoleiddiwr a byddai'n peryglu tanseilio hyder y cyhoedd."

Nid oedd Ms Andrejczak yn bresennol yn y gwrandawiad undydd, a gynhaliwyd dros Zoom yr wythnos diwethaf.