Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Tynnu gweithiwr gofal cartref o'r Gofrestr oherwydd euogfarn droseddol
Newyddion

Tynnu gweithiwr gofal cartref o'r Gofrestr oherwydd euogfarn droseddol

| Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr gofal cartref o Gasnewydd wedi cael ei thynnu o’r Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad Gofal Cymdeithasol Cymru ganfod bod ei addasrwydd i ymarfer wedi amharu ar hyn o bryd oherwydd ei heuogfarn droseddol.

Clywodd y gwrandawiad fod Paulina Andrejczak, rhwng 23 Medi a 27 Hydref 2020, wedi cymryd cerdyn banc a rhif PIN unigolyn bregus yn ei gofal, a thynnu £300 o gyfrif banc yr unigolyn bregus ar dri achlysur gwahanol, sef cyfanswm o £900.

Yn dilyn hynny, dyfarnwyd Ms Andrejczak yn euog yn Llys Ynadon Casnewydd ym mis Hydref 2021 o dri achos o ddwyn a chafodd ei dedfrydu i 26 wythnos o garchar, wedi'i ohirio am ddwy flynedd.

Ar ôl ystyried y dystiolaeth, daeth y panel i'r casgliad bod addasrwydd i ymarfer Ms Andrejczak wedi amharu ar hyn o bryd oherwydd ei heuogfarn droseddol.

Esboniodd y panel ei benderfyniad, gan ddweud: "Gweithredodd [Ms Andrejczak] yn anonest o ran torri ymddiriedaeth yn ddifrifol. Roedd yn gamddefnydd difrifol o'r mynediad yr oedd wedi'i roi iddi.

"Dim ond pan godwyd pryder gan yr unigolyn bregus y daeth ei gweithredoedd i'r amlwg a phlediodd [Ms Andrejczak] yn ddieuog, gan roi'r unigolyn hwnnw drwy straen achos llys.

"Nid oes unrhyw dystiolaeth o edifeirwch. Mae hon yn drosedd difrifol, sy'n mynd i wraidd hyder y cyhoedd mewn gwaith gofal a wneir ar gyfer pobl fregus yn eu cartrefi."

Penderfynodd y panel dynnu Ms Andrejczak o'r Gofrestr, gan ddweud: "Mae manteisio ar unigolyn mor fregus yn weithred erchyll.

"Rydym yn canfod bod gweithredoedd [Ms Andrejczak] yn sylfaenol anghyson â gwaith ym maes gofal cymdeithasol. Mae gosod Gorchymyn Tynnu yn angenrheidiol ac yn gymesur.

"Byddai unrhyw warediad llai yn peri i'r cyhoedd gwestiynu gweithredoedd Gofal Cymdeithasol Cymru fel y rheoleiddiwr a byddai'n peryglu tanseilio hyder y cyhoedd."

Nid oedd Ms Andrejczak yn bresennol yn y gwrandawiad undydd, a gynhaliwyd dros Zoom yr wythnos diwethaf.