Jump to content
Mae dyfodol y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn symud ymlaen
Newyddion

Mae dyfodol y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn symud ymlaen

| Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru wrth eu bodd bod Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi lansio'r strategaeth gweithlu 10 mlynedd, 'Cymru Iachach: Ein Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol’ heddiw.

Mae'r strategaeth uchelgeisiol hon yn hanfodol os ydym am fynd i'r afael â'n gweithlu presennol. Wedi'i ddatblygu ar y cyd gennym ni ac AaGIC, gyda mewnbwn sylweddol gan bartneriaid, mae'n nodi'r weledigaeth, yr uchelgais a'r dulliau sy'n rhoi lles wrth wraidd cynlluniau ar gyfer gweithlu’r GIG a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae'n adlewyrchu elfen graidd o'r Adolygiad Seneddol a 'Nod Pedwarplyg' Cymru Iachach i ddarparu gweithlu cynhwysol, ymgysylltiedig, cynaliadwy, hyblyg ac ymatebol i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol rhagorol.

Dywedodd Dr Chris Jones, Cadeirydd AaGIC: “Mae hon yn strategaeth uchelgeisiol, ond mae hynny'n hanfodol os ydym am fynd i'r afael â'n heriau gweithlu cyfredol. Rydym yn gwybod bod angen i ni dreulio mwy o amser yn datblygu atebion cynaliadwy ac yn cynnwys hyblygrwydd ac ystwythder i ymateb i anghenion y bobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau yn ogystal ag anghenion y gweithlu. Cawsom ymateb anhygoel yn ystod datblygiad y strategaeth ac rydym wedi gwrando ar yr hyn a ddywedodd pobl wrthym a oedd yn bwysig iddynt, ynghyd â thynnu tystiolaeth, arfer da a chymaint o baratoi at y dyfodol ag y gallwn ei wneud.

“Mae COVID-19 wedi atgyfnerthu’r angen am fap llwybr clir ar gyfer datblygu’r gweithlu a gorchymyn gadarn i ganolbwyntio ar y pethau hynny sy’n hanfodol i les y gweithlu a chynaliadwyedd modelau gwasanaeth. Bydd y strategaeth gweithlu a gyhoeddwyd heddiw yn ein galluogi i weithio gyda phartneriaid i gyflawni yn y tymor byr a hefyd dros y tymor hwy. Bydd Cymraeg a chynhwysiant yn cael eu plethu i bob maes gweithredu ac mae'r camau a gynigir yn ein gwneud mewn sefyllfa dda i ymateb i rai o'r anghydraddoldebau a'r materion y mae COVID-19 wedi tynnu sylw atynt."

Parhaodd Sue Evans, ein Prif Weithredwr: “Mae'r pandemig wedi atgyfnerthu pwysigrwydd cael strategaeth gweithlu ar draws iechyd a gofal cymdeithasol. Mae bellach yn fwy perthnasol nag erioed. Mae'r her a gyflwynwyd gan COVID-19 wedi dangos pa mor hanfodol yw hi i ddau weithlu medrus - ym maes iechyd a gofal cymdeithasol - weithio'n agos er budd pobl Cymru. Mae gweithwyr rheng flaen yn y GIG wedi gwneud gwaith gwych yn trin pobl y mae'r firws yn effeithio'n fwy difrifol arnynt, tra bod y gweithlu gofal cymdeithasol wedi helpu'r gwasanaeth iechyd i weithredu'n fwy effeithiol trwy gadw pobl yn ddiogel gartref ac yn eu cymunedau.

“Ymhlith nodau’r strategaeth mae datblygu gweithlu cynaliadwy ac iach a denu digon o bobl sydd â’r gwerthoedd a’r sgiliau cywir i weithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r pandemig wedi dangos sut mae angen i ni gyflymu ein hymdrechion yn yr holl feysydd hyn. Mae angen i ni wneud popeth yn ein gallu i gynnal lles y rhai sy'n gweithio ar draws iechyd a gofal cymdeithasol a'u cefnogi dros fisoedd heriol y gaeaf. Yn y tymor hwy, bydd hyn hefyd yn helpu i roi gweithlu cyfun inni ar draws iechyd a gofal cymdeithasol a all wasanaethu Cymru orau, p'un ai mewn argyfwng ai peidio."

Datblygwyd y strategaeth yn dilyn rhaglen blwyddyn a ddechreuodd gydag ymgysylltiad helaeth yn cynnwys ymhell dros 1,000 o bobl. Fe helpodd hynny i lunio cynnwys dogfen ymgynghori gyhoeddus a ryddhawyd yn ystod haf 2019. Yn ystod y cyfnod ymgynghori, gwnaethom barhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid i leisio eu barn drwy weminarau, arolygon ar-lein, mynychu rhwydweithiau a chyfarfodydd a siarad mewn cynadleddau.

Cawsom 200 o ymatebion ffurfiol, yn ychwanegol at yr adborth a ddarparwyd mewn digwyddiadau. At ei gilydd, rydym yn amcangyfrif bod tua 1,900 o bobl gan gynnwys staff, cyrff proffesiynol ac undebau llafur, cyflogwyr, gyrfaoedd, cleifion, pobl sy'n cyrchu gofal a chymorth, sefydliadau trydydd sector, comisiynwyr a gwirfoddolwyr wedi helpu i lunio'r strategaeth hon, gyda'r mwyafrif llethol o blaid yr uchelgais, y themâu a'r dull gweithredu a gynigir.

Hoffem ddiolch i bawb a gyfrannodd ac a helpodd i lunio'r ddogfen derfynol. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chydweithwyr ledled GIG Cymru i gyflawni'r camau o fewn y strategaeth.