Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan
Cyfres

Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

12 Ardal

Datblygwyd y safonau hyn yn benodol ar gyfer y rhai sy'n gweithio yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant ar gyfer y grŵp oedran 0-7.

Er mwyn hwyluso'r defnydd, mae'r safonau yn y gyfres hon wedi'u grwpio i feysydd gweithredol gyda chysylltiadau ag enghreifftiau o sut y gellir eu defnyddio fel offeryn effeithiol i unigolion, rheolwyr a sefydliadau.

Ardaloedd

Gofal plant a datblygiad

Hyrwyddo datblygiad plant a phobl ifanc

SCDCCLD 0303
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo datblygiad ymddygiad cadarnhaol mewn plant a phobl ifanc

SCDHSC 0326
Lawrlwythwch doc

Cefnogi datblygiad plant a phobl ifanc

SCDCCLD 0203
Lawrlwythwch doc

Cefnogi gofal babanod a phlant

SCDCCLD 0208
Lawrlwythwch doc

Cefnogi plentyn ag anghenion cymorth ychwanegol

SCDCCLD 0209
Lawrlwythwch doc

Hybu iechyd a datblygiad corfforol plant

SCDCCLD0307
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo gofal babanod a phlant

SCDCCLD 0314
Lawrlwythwch doc

Gofalu am blant yn y cartref

SCDCCLD 0320
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo gofal, dysgu a datblygiad plant â gofynion ychwanegol mewn partneriaeth â'u teuluoedd

SCDCCLD 0321
Lawrlwythwch doc

Arwain rhaglenni i hyrwyddo datblygiad plant a phobl ifanc

SCDCCLD 0403
Lawrlwythwch doc

Dysgu a datblygu mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar

Cefnogi dysgu iaith newydd drwy ddulliau trochi ymhlith plant mewn lleoliad blynyddoedd cynnar

SCDCCLD 0247
Lawrlwythwch doc

Gweithredu fframweithiau addysg gynnar drwy ddatblygu ffyrdd o gynllunio'r cwricwlwm

SCDCCLD 0309
Lawrlwythwch doc

Asesu cynnydd plant yn unol â fframweithiau cwricwlwm perthnasol

SCDCCLD 0310
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo dysgu cynnar plant yn yr amgylchedd ysgol

SCDCCLD 0316
Lawrlwythwch doc

Defnyddio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu i hyrwyddo gwaith dysgu cynnar plant

SCDCCLD 0323
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo datblygiad llythrennedd, rhifedd ac iaith yn nysgu cynnar plant

SCDCCLD 0345
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo dysgu iaith newydd ymhlith plant drwy ddulliau trochi mewn lleoliad blynyddoedd cynnar

SCDCCLD 0347
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo gofal, dysgu a datblygiad plant ag anghenion cymorth ychwanegol mewn lleoliadau addysg gynnar

SCDCCLD 0339
Lawrlwythwch doc

Arwain y cwricwlwm addysg gynnar i blant

SCDCCLD 0407
Lawrlwythwch doc

Arwain datblygiad corfforol, gwybyddol, emosiynol a chymdeithasol plant

SCDCCLD 0408
Lawrlwythwch doc

Arwain y gwaith o gefnogi sgiliau cyfathrebu plant

SCDCCLD 0409
Lawrlwythwch doc

Arwain y gwaith o gefnogi creadigrwydd plant

SCDCCLD 0410
Lawrlwythwch doc

Arwain y gwaith o gefnogi sgiliau plant o ran dysgu mathemategol, archwilio a datrys problemau

SCDCCLD 0411
Lawrlwythwch doc

Arwain o ran cynghori a chefnogi ymarferwyr mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar sy’n gweithio gyda plant ag anghenion cymorth ychwanegol

SCDCCLD 0415
Lawrlwythwch doc

Diogelu a lles

Arwain ymarfer sy'n hyrwyddo'r broses o ddiogelu plant a phobl ifanc

SCDHSC 0044
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo'r broses o ddiogelu plant a phobl ifanc

SCDHSC 0034
Lawrlwythwch doc

Helpu plant a phobl ifanc i ddygymod ậ newidiadau mawr

SCDCCLD 0325
Lawrlwythwch doc

Cefnogi unigolion i symud i amgylcheddau byw newydd

SCDHSC 0383
Lawrlwythwch doc

Helpu i ddiogelu plant

SCDCCLD 0202
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo lles a gwydnwch plant

SCDCCLD 0308
Lawrlwythwch doc

Cefnogi plant sydd wedi profi trawma

SCDCCLD 0327
Lawrlwythwch doc

Rheoli darpariaeth gwasanaethau gofal sy’n delio’n effeithiol â chyfnodau o drosglwyddo a digwyddiadau pwysig mewn bywydau

SCDCCLD 0432
Lawrlwythwch pdf

Cyfathrebu

Cefnogi cyfathrebu effeithiol

SCDCCLD 0201
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo cyfathrebu effeithiol

SCDCCLD 0301
Lawrlwythwch doc

Cynnal systemau ac arferion cyfathrebu effeithiol

SCDCCLD 0401
Lawrlwythwch doc

Cynorthwyo teuluoedd i gymryd rhan mewn grwpiau lleoliad gofal plant

SCDCCLD 0332
Lawrlwythwch doc

Iechyd a diogelwch

Cefnogi unigolion i ddefnyddio meddyginiaeth mewn lleoliadau gofal cymdeithasol

SCDHSC 3122
Lawrlwythwch doc

Arwain ymarfer ar gyfer iechyd a diogelwch yn y lleoliad gwaith

SCDHSC 0042
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo iechyd a diogelwch yn y lleoliad gwaith

SCDHSC 0032
Lawrlwythwch doc

Cefnogi iechyd a diogelwch eich hun ac eraill

SCDHSC 0022
Lawrlwythwch doc

Amgylcheddau cynorthwyol a diogel

Cynnal amgylcheddau i ddiwallu anghenion plant

SCDCCLD 0205
Lawrlwythwch doc

Cynllunio a threfnu amgylcheddau i blant a theuluoedd

SCDCCLD 0306
Lawrlwythwch doc

Creu amgylcheddau cadarnhaol ar gyfer babanod a phlant

SCDCCLD 0312
Lawrlwythwch doc

Gwerthuso'r amgylchedd ar gyfer plant a theuluoedd

SCDCCLD 0412
Lawrlwythwch docx

Chwarae

Helpu plant i ddysgu drwy chwarae

SCDCCLD0206
Lawrlwythwch doc

Gweithio gyda phlant a phobl ifanc i greu lleoedd chwarae a chefnogi gweithgareddau chwarae hunangyfeiriedig a ddewisir o wirfodd

Cynllunio a chefnogi chwarae hunangyfeiriedig

Arwain a rheoli

Dyrannu a monitro cynnydd ac ansawdd y gwaith yn eich maes cyfrifoldeb

Datblygu cynlluniau gweithredol ar gyfer eich maes cyfrifoldeb a'u rhoi ar waith

Rhoi arweiniad yn eich maes cyfrifoldeb

Hwyluso newid

Rheoli cyllid ar gyfer eich maes cyfrifoldeb

Cael cyllid ychwanegol ar gyfer y sefydliad

Rheoli busnes gofal plant ar raddfa fach

SCDCCLD 0328
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo'r broses o recriwtio staff mewn sefydliad gofal plant

SCDCCLD 0333
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo systemau a gweithdrefnau ansawdd i ddarparu gwasanaethau gofal plant

SCDCCLD 0340
Lawrlwythwch doc

Arwain gwaith i adolygu polisïau, gweithdrefnau ac arferion ar gyfer plant ag anghenion cymorth ychwanegol

SCDCCLD 0414
Lawrlwythwch doc

Arwain y gwaith o asesu cynlluniau sicrhau ansawdd

SCDCCLD 0416
Lawrlwythwch doc

Darparu arweinyddiaeth a rheolaeth dros ddarpariaeth gofal plant integredig

SCDCCLD 0431
Lawrlwythwch doc

Paratoi'r lleoliad gofal plant ar gyfer arolygiadau rheoleiddiol

SCDCCLD 0433
Lawrlwythwch doc

Datblygu ymarfer

Cymryd cyfrifoldeb am eich datblygiad proffesiynol parhaus eich hun a datblygiad proffesiynol parhaus pobl eraill

SCDHSC 0043
Lawrlwythwch doc

Datblygu eich ymarfer drwy fyfyrio a dysgu

SCDHSC 0033
Lawrlwythwch doc

Datblygu eich gwybodaeth a'ch ymarfer eich hun

SCDHSC 0023
Lawrlwythwch doc

Cynnal prosiect ymchwil

SCDCCLD 0420
Lawrlwythwch doc

Plant ag anghenion cymorth penodol

Arwain gwaith i adolygu polisïau, gweithdrefnau ac arferion ar gyfer plant ag anghenion cymorth ychwanegol

CCLD 414

Hyrwyddo gofal, dysgu a datblygiad plant ag anghenion cymorth ychwanegol mewn lleoliadau addysg gynnar

Hyrwyddo gofal, dysgu a datblygiad plant â gofynion ychwanegol mewn partneriaeth â'u teuluoedd

Cefnogi plentyn ag anghenion cymorth ychwanegol

Gweithio mewn partneriaeth gyda theuluoedd

Cynorthwyo unigolion, teuluoedd a chymunedau i gomisiynu eu gwasanaethau eu hunain

Darparu gwasanaethu i deuluoedd, plant a phobl a phobl ifanc o gymunedau diwylliannol ac ieithyddol amrywiol

SCDCCLD 0334
Lawrlwythwch doc

Cefnogi ymyriadau cynnar er budd plant a theuluoedd

SCDCCLD 0313
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo ffyrdd o gynorthwyo teuluoedd sydd ag anghenion llythrennedd, rhifedd ac iaith

SCDCCLD 0315
Lawrlwythwch doc

Ymgysylltu â theuluoedd mewn ffyrdd sy'n eu hannog i ymwneud â gwaith dysgu a datblygiad eu plant

SCDCCLD 0317
Lawrlwythwch doc

Hyrwyddo byw'n iach ymhlith plant a theuluoedd

SCDCCLD 0319
Lawrlwythwch doc

Empower families through the development of parenting skills

SCDCCLD 0322
Lawrlwythwch docx

Arwain darpariaeth i fabanod a phlant mewn partneriaeth â rhieni a chynhalwyr

SCDCCLD 0405
Lawrlwythwch doc

Cynnal gwasanaeth i blant a theuluoedd

SCDCCLD 0330
Lawrlwythwch doc

Cynorthwyo teuluoedd i gymryd rhan mewn grwpiau lleoliad gofal plant

SCDCCLD 0332
Lawrlwythwch doc

Gweithio mewn gyda pobl proffesiynol eraill

Cyfrannu at effeithiolrwydd timau

SCDCHSC 0241
Lawrlwythwch doc

Gweithio gyda phwyllgor rheoli

SCDCCLD 0329
Lawrlwythwch doc

Meithrin cydberthnasau gwaith cynhyrchiol ag eraill

SCDCCLD 0338
Lawrlwythwch doc

Arwain darparwyr gwasanaethau o ran cael gafael ar wybodaeth i gefnogi gofal, dysgu a datblygiad plant

SCDCCLD 0417
Lawrlwythwch doc

Arwain trefniadau gweithio amlasiantaethol mewn lleoliadau gofal plant

SCDCCLD 0423
Lawrlwythwch doc