Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Modiwlau hyfforddi a chyrsiau ar gyfer gweithwyr gofal

Bydd angen i lawer o ddarparwyr ddarparu hyfforddiant ar-lein oherwydd y rheolau ynghylch pellhau cymdeithasol a'r heriau gweithredol wrth ddarparu hyfforddiant wyneb yn wyneb. Yma fe welwch ddeunyddiau ac adnoddau hyfforddi ar-lein ar wahanol bynciau. Lle bo modd, rydym wedi ceisio eich cyfeirio at rannau mwyaf perthnasol yr hyn a allai fod yn adnodd ehangach.

Adnoddau ar gael yng Nghymru

Mae rhai awdurdodau lleol wedi sicrhau bod eu hyfforddiant ar gael ar-lein i unrhyw un yng Nghymru ei gweld. Mae gan wefan ein pobl Cyngor Sir Caerfyrddin lawer o adnoddau defnyddiol i gefnogi gwasanaethau gofal yn ystod Covid-19.

Mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau, mae Gofal Cymdeithasol Cymru, wedi datblygu canllaw cyflym ar gyfer cefnogi rhywun sy'n byw gyda dementia. Mae'r canllaw wedi'i anelu at bobl sy'n newydd i ofalu neu wedi'u hadleoli o feysydd eraill. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer sefydlu neu i weithwyr ddarllen yn eu hamser eu hunain.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru, mewn partneriaeth â Rhoda Emlyn-Jones o Achieving Sustainable Change, wedi datblygu adnoddau fideo i’ch helpu chi i gynnal sgyrsiau “beth sy’n bwysig” gyda phobl sydd efallai angen gofal a chymorth. Mae’r fideos wedi’u hanelu at weithwyr gofal cymdeithasol, gwirfoddolwyr, neu bobl sydd wedi’u hadleoli i weithio mewn maes gwahanol am gyfnod.

Er mwyn cynnal sgwrs am “yr hyn sy’n bwysig” mae angen sgiliau penodol i weithio gyda pherson i ddeall eu sefyllfa, eu llesiant cyfredol a beth y gellir ei wneud i’w helpu nhw i wneud y gorau o’u llesiant a chynyddu eu cadernid.

Pan fyddwn yn cael sgwrs am “yr hyn sy’n bwysig” mae’n helpu ni i ganolbwyntio ar beth sy’n dod â’r fantais fwyaf i unigolyn ac sy’n eu cefnogi i fyw bywyd ystyrlon a bodlon.

Mae’r fideo gyntaf, Dechreuad Da, yn helpu ni i feddwl am strwythur ein sgwrs gyntaf gyda rhywun. Mae’r rhyngweithio cychwynnol hwn yn gosod y llwyfan ar gyfer sut rydym yn gweithio gyda phobl er mwyn adeiladu perthnasau positif.

Mae’r ail fideo, sef Gweithio gyda Phobl, yn ein helpu ni i feddwl am arddull y sgyrsiau rydym yn parhau i gynnal gyda’r bobl rydyn ni’n eu cefnogi.

Mae’r trydydd fideo, sef Diweddglo Da, yn helpu ni i roi cynlluniau mewn lle ar gyfer yr amser pan na fydd pobl angen ein cefnogaeth bellach, a sut gallwn sicrhau ein bod yn gadael pobl mewn sefyllfa well wrth i ni ddod â’n rhyngweithiadau i ben.

Mae’r pedwerydd fideo, Pam rydyn ni’n cynnal sgyrsiau’n seiliedig ar Gryfderau’n rhoi trosolwg o pam rydyn ni’n canolbwyntio ar “beth sy’n bwysig” i bobl. Mae’n esbonio’r pwyslais o fewn deddfwriaeth Gymreig ar wella llesiant pobl trwy ganolbwyntio ar eu canlyniadau personol.

I gael deunydd hyfforddi ac arweiniad ar PPE ewch i'n tudalen Cyfarpar Diogelu Personol (PPE).

Mae Prifysgol Caerdydd wedi datblygu modiwl ar Ymdrin â cholled, marwolaeth a marw fel rhan o'u cwrs Ymarferydd Gofalu a Thosturiol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae'r modiwl ar gael o dan yr adran Resilient Practitioner.

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW)wedi lansio modiwl hyfforddiant ymwybyddiaeth meddyginiaeth ar-lein sydd ar gael ar ei gwefan.

Mae hyfforddiant gweinyddu meddyginiaeth ar-lein byr newydd nawr ar gael ar wefan Fferyllfa HEIW.

Dyluniwyd yr hyfforddiant hwn yn benodol ar gyfer gweithwyr gofal cartref efallai bydd gofyn iddnt roi meddyginiaeth oherwydd pwysau Covid-19, neu sydd bellach yn rhoi pecynnau gwreiddiol yn hytrach na phecynnau pothell. Mae rhestr wirio gweinyddol hefyd ar gael i ysgogi gweinyddiaeth ddiogel gan weithwyr, gofal a dylai rheolwyr ei defnyddio i sicrhau cymhwysedd unigolion. Gall fferyllwyr gyhoeddi taflenni Cofnodion Gweinyddu Meddyginiaeth wrth ddosbarthu meddyginiaeth mewn pecynnau gwreiddiol i annog a chefnogi gweithwyr gofal i gynnal cofnodion cyflawn a chywir.

Mae Learning@ Wales yn blatfform dysgu cenedlaethol GIG Cymru sy'n cynnig ystod eang o gyrsiau am ddim ar gael i gefnogi staff, yn enwedig yn ystod yr achosion o Covid. Mae'r cyrsiau allweddol sydd ar gael yn cynnwys:

 • Arsylwi Sylfaenol (ee, pwysedd gwaed, curiad y galon, dirlawnder ocsigen)
 • Rheoli Heintiau ac Atal
 • Diogelu Oedolion a Phlant
 • Diddymu Marwolaeth

Er mwyn cyrchu'r adnoddau hyn bydd angen i chi greu cyfrif i gael arweiniad ar sut i wneud hyn, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth Dysgu Digidol ar elearning@wales.nhs.uk.

Mae gan y Brifysgol Agored dros 100 o gyrsiau sy'n cwmpasu ystod o feysydd yn rhad ag am ddim. Gellir dod o hyd i bynciau sy'n berthnasol i weithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal cymdeithasol yn yr adran Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg ac maent yn cynnwys plant a phobl ifanc, iechyd meddwl, anableddau dysgu a dementia.

Mae technoleg ddigidol yn fwy pwysig heddiw nag erioed o’r blaen - mae Covid-19 wedi creu cymhelliant i ddefnyddio gwahanol ffyrdd o gyfathrebu'n gyflymach nag y gallem fod wedi'i ddychmygu'n bosibl.Gall yr amrywiaeth o opsiynau sydd ar gael fod yn ddryslyd i ni i gyd, yn enwedig i'r rhai sy'n anghyfarwydd â thechnoleg ddigidol. Mae WhatsApp, Zoom, Skype a Facebook yn rhai o'r llwyfannau niferus sy'n cael eu defnyddio.

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn rhoi amrywiaeth o gefnogaeth trwy sesiynau ‘galw heibio’ digidol a siop un stop ar gyfer adnoddau ar-lein yn ystod Covid-19. Mae’r rhain yn cynnwys canllawiau hawdd i ddilyn ar gyfer defnyddio technoleg ddigidol a chysylltiadau â llawer o adnoddau a chefnogaeth addysgol am ddim.

Mae City and Guilds wedi cyhoeddi adnoddau dysgu fel rhan o'r cymwysterau newydd ar gyfer Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol (a lansiwyd yn 2019). Efallai y bydd rhai modiwlau yn addas ar gyfer sefydlu a DPP yn ystod argyfwng Covid-19.

Adnoddau ar gael o wledydd eraill y DU

Mae sawl sefydliad wedi gwneud eu modiwlau hyfforddi yn rhad ac am ddim.

Atal a rheoli heintiau

Mae adnodd Supporting Good Infection Control gan Gyngor Gofal Cymdeithasol Gogledd Iwerddon (NISCC) wedi'i anelu at ofal cymdeithasol ac mae ar gael. Mae'r hyfforddiant yn hygyrch iawn ac yn hawdd ei ddilyn, byddwch yn ymwybodol bod rhai sylwadau cryno am gofrestru gyda NISCC os penderfynwch ddefnyddio'r hyfforddiant hwn.

Gall e-ddysgu lefel 1 Addysg Iechyd Lloegr ar atal a rheoli heintiau fod yn ddefnyddiol i reolwyr mewn gofal cymdeithasol, ond mae'r e-ddysgu lefel 2 yn fwy priodol ar gyfer lleoliadau clinigol.

Gofal diwedd oes

Mae gan Addysg Iechyd Lloegr sawl adnodd diwedd oes yn ei fodiwlau hyfforddi coronafirws.

Mae'r rhan gyntaf (Covid-19 a gofal lliniarol, diwedd oes a phrofedigaeth) mewn iaith hawdd ei deall ac mae'n ddefnyddiol i weithwyr cymdeithasol, rheolwyr ac uwch weithwyr, yn enwedig y rhai mewn cartrefi gofal, gofal cartref a llety â chymorth lle mae gan unigolion Covid-19 ac nid ydynt wedi cael eu derbyn i'r ysbyty. Mae'n cynnwys:

 • ataliol e.e. hylendid peswch,
 • ymyriadau di-ffarmacolegol (gall llawer o weithwyr gofal ei ddefnyddio)
 • ymyriadau ffarmacolegol ar gyfer achosion ysgafn, cymedrol a difrifol yn ogystal ag oriau diwedd oes / dyddiau diwethaf (mae'r rhain ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol ond mae'n ddefnyddiol i weithwyr gofal ddeall beth yw'r rhain a beth y gellir eu defnyddio)

Gall yr ail a'r drydedd ran ar Gynllunio Gofal Uwch a Peidiwch â Cheisio Dadebru fod yn ddefnyddiol ond nid ydynt yn benodol i Covid-19.

Mae NISCC wedi cyhoeddi cwrs hyfforddi ‘Hope, Hints and ‘How to’ - Helping you respond to living and dying issues during COVID-19’. Mae'n cynnwys y ffilmiau canlynol i gynorthwyo rheolwyr a staff i ymateb i faterion byw a marw yn ystod Covid-19:

 • Dal gafael ar obaith mewn cyfnod heriol
 • Cynllunio gofal ymlaen llaw.
 • Cynnal sgyrsiau anodd
 • Cefnogi plant yn ystod salwch ac ymdopi â phrofedigaeth
 • Galaru a chefnogaeth yn ystod Covid-19
 • Hunanofal i weithwyr rheng flaen a rheolwyr
 • Ysbrydolrwydd

Dementia

Mae NISCC hefyd wedi datblygu canllaw ar Ddementia, Deliriwm a Gofal Lliniarol. Dyluniwyd yr adnodd dysgu hwn yn benodol ar gyfer gweithwyr gofal yng Ngogledd Iwerddon ond gallai gael ei ddefnyddio gan weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol eraill, teuluoedd ac unigolion sy'n derbyn gwasanaethau gofal cymdeithasol.

Mae The Queens Nursing Institute wedi datblygu adnoddau dusgu wedi'u hanelu'n benodol at nyrsys a allai fod yn gweithio yn y sector gofal cymdeithasol, naill ai mewn cartref gofal neu gartref nyrsio, am y tro cyntaf.

Mae adnoddau dysgu i wella eich sgiliau digidol am ddim gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.