Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan
Modiwlau hyfforddi a chyrsiau ar gyfer gweithwyr gofal

Mae llawer o ddarparwyr yn darparu hyfforddiant ar-lein oherwydd heriau gweithredol wrth ddarparu hyfforddiant wyneb yn wyneb. Yma fe welwch ddeunyddiau ac adnoddau hyfforddi ar-lein ar wahanol bynciau. Lle bo modd, rydym wedi ceisio eich cyfeirio at rannau mwyaf perthnasol yr hyn a allai fod yn adnodd ehangach.

Pa adnoddau hyfforddi sydd ar gael

Mae rhai awdurdodau lleol wedi sicrhau bod eu hyfforddiant ar gael ar-lein i unrhyw un yng Nghymru ei gweld.

Mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau, mae Gofal Cymdeithasol Cymru, wedi datblygu canllaw cyflym ar gyfer cefnogi rhywun sy'n byw gyda dementia. Mae'r canllaw wedi'i anelu at bobl sy'n newydd i ofalu neu wedi'u hadleoli o feysydd eraill. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer sefydlu neu i weithwyr ddarllen yn eu hamser eu hunain.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru, mewn partneriaeth â Rhoda Emlyn-Jones o Achieving Sustainable Change, wedi datblygu adnoddau fideo i’ch helpu chi i gynnal sgyrsiau “beth sy’n bwysig” gyda phobl sydd efallai angen gofal a chymorth. Mae’r fideos wedi’u hanelu at weithwyr gofal cymdeithasol, gwirfoddolwyr, neu bobl sydd wedi’u hadleoli i weithio mewn maes gwahanol am gyfnod.

Er mwyn cynnal sgwrs am “yr hyn sy’n bwysig” mae angen sgiliau penodol i weithio gyda pherson i ddeall eu sefyllfa, eu llesiant cyfredol a beth y gellir ei wneud i’w helpu nhw i wneud y gorau o’u llesiant a chynyddu eu cadernid.

Pan fyddwn yn cael sgwrs am “yr hyn sy’n bwysig” mae’n helpu ni i ganolbwyntio ar beth sy’n dod â’r fantais fwyaf i unigolyn ac sy’n eu cefnogi i fyw bywyd ystyrlon a bodlon.

Mae’r fideo gyntaf, Dechreuad Da, yn helpu ni i feddwl am strwythur ein sgwrs gyntaf gyda rhywun. Mae’r rhyngweithio cychwynnol hwn yn gosod y llwyfan ar gyfer sut rydym yn gweithio gyda phobl er mwyn adeiladu perthnasau positif.

Mae’r ail fideo, sef Gweithio gyda Phobl, yn ein helpu ni i feddwl am arddull y sgyrsiau rydym yn parhau i gynnal gyda’r bobl rydyn ni’n eu cefnogi.

Mae’r trydydd fideo, sef Diweddglo Da, yn helpu ni i roi cynlluniau mewn lle ar gyfer yr amser pan na fydd pobl angen ein cefnogaeth bellach, a sut gallwn sicrhau ein bod yn gadael pobl mewn sefyllfa well wrth i ni ddod â’n rhyngweithiadau i ben.

Mae’r pedwerydd fideo, Pam rydyn ni’n cynnal sgyrsiau’n seiliedig ar Gryfderau’n rhoi trosolwg o pam rydyn ni’n canolbwyntio ar “beth sy’n bwysig” i bobl. Mae’n esbonio’r pwyslais o fewn deddfwriaeth Gymreig ar wella llesiant pobl trwy ganolbwyntio ar eu canlyniadau personol.

I gael deunydd hyfforddi ac arweiniad ar PPE ewch i'n tudalen Cyfarpar Diogelu Personol (PPE).

Mae Prifysgol Caerdydd wedi datblygu modiwl ar Ymdrin â cholled, marwolaeth a marw fel rhan o'u cwrs Ymarferydd Gofalu a Thosturiol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae'r modiwl ar gael o dan yr adran Resilient Practitioner.

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW)wedi lansio modiwl hyfforddiant ymwybyddiaeth meddyginiaeth ar-lein sydd ar gael ar ei gwefan.

Mae hyfforddiant gweinyddu meddyginiaeth ar-lein byr newydd nawr ar gael ar wefan Fferyllfa HEIW.

Dyluniwyd yr hyfforddiant hwn yn benodol ar gyfer gweithwyr gofal cartref efallai bydd gofyn iddnt roi meddyginiaeth oherwydd pwysau Covid-19, neu sydd bellach yn rhoi pecynnau gwreiddiol yn hytrach na phecynnau pothell. Mae rhestr wirio gweinyddol hefyd ar gael i ysgogi gweinyddiaeth ddiogel gan weithwyr, gofal a dylai rheolwyr ei defnyddio i sicrhau cymhwysedd unigolion. Gall fferyllwyr gyhoeddi taflenni Cofnodion Gweinyddu Meddyginiaeth wrth ddosbarthu meddyginiaeth mewn pecynnau gwreiddiol i annog a chefnogi gweithwyr gofal i gynnal cofnodion cyflawn a chywir.

Mae Learning@ Wales yn blatfform dysgu cenedlaethol GIG Cymru sy'n cynnig ystod eang o gyrsiau am ddim ar gael i gefnogi staff, yn enwedig yn ystod yr achosion o Covid. Mae'r cyrsiau allweddol sydd ar gael yn cynnwys:

  • Arsylwi Sylfaenol (ee, pwysedd gwaed, curiad y galon, dirlawnder ocsigen)
  • Rheoli Heintiau ac Atal
  • Diogelu Oedolion a Phlant
  • Diddymu Marwolaeth

Er mwyn cyrchu'r adnoddau hyn bydd angen i chi greu cyfrif i gael arweiniad ar sut i wneud hyn, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth Dysgu Digidol ar elearning@wales.nhs.uk.

Mae gan y Brifysgol Agored dros 100 o gyrsiau sy'n cwmpasu ystod o feysydd yn rhad ag am ddim. Gellir dod o hyd i bynciau sy'n berthnasol i weithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal cymdeithasol yn yr adran Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg ac maent yn cynnwys plant a phobl ifanc, iechyd meddwl, anableddau dysgu a dementia.

Mae technoleg ddigidol yn fwy pwysig heddiw nag erioed o’r blaen - mae Covid-19 wedi creu cymhelliant i ddefnyddio gwahanol ffyrdd o gyfathrebu'n gyflymach nag y gallem fod wedi'i ddychmygu'n bosibl.Gall yr amrywiaeth o opsiynau sydd ar gael fod yn ddryslyd i ni i gyd, yn enwedig i'r rhai sy'n anghyfarwydd â thechnoleg ddigidol. Mae WhatsApp, Zoom, Skype a Facebook yn rhai o'r llwyfannau niferus sy'n cael eu defnyddio.

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn rhoi amrywiaeth o gefnogaeth trwy sesiynau ‘galw heibio’ digidol a siop un stop ar gyfer adnoddau ar-lein yn ystod Covid-19. Mae’r rhain yn cynnwys canllawiau hawdd i ddilyn ar gyfer defnyddio technoleg ddigidol a chysylltiadau â llawer o adnoddau a chefnogaeth addysgol am ddim.

Mae City and Guilds wedi cyhoeddi adnoddau dysgu fel rhan o'r cymwysterau newydd ar gyfer Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol (a lansiwyd yn 2019). Efallai y bydd rhai modiwlau yn addas ar gyfer sefydlu a DPP yn ystod argyfwng Covid-19.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.