Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

I gofrestru fel rheolwr:

Unrhyw un o'r cymwysterau a restrir ar gyfer cofrestru fel rheolwr gofal cartref (gwasanaethau i blant a phobl ifanc).

I gofrestru fel gweithiwr:

 1. City and Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

ac

 1. City and Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)

neu un or cymwysterau canlynol

 1. Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon

 2. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon

Bydd gweithwyr sydd heb gyflawni un o’r cymwysterau a restrir yn gallu gwneud cais i gofrestru os byddant yn cwblhau’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (AWIF) neu Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru o fewn deuddeg mis o ddechrau eu swydd. Bydd angen iddynt hefyd gyflawni un o’r cymwysterau gofynnol o fewn y cyfnod cofrestru cyntaf o dair blynedd.

Fe dderbynnir unrhyw gymwysterau a rhestrwyd ar gyfer rolau uwch yn yr un maes gwasanaeth ei dderbyn ar gyfer cofrestru yn y rôl yma hefyd.

Mae cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru yn ofynnol

Gall dirprwy reolwr gofal cartref (gwasanaethau i blant a phobl ifanc) gofrestru fel rheolwr os yw'n cwrdd â'r gofynion ar gyfer rheolwr gofal cartref.


Cofrestrwch yma

Gofynion eraill

Os bydd rheolwyr gofal cartref yn gweithio gydag oedolion a phlant, mae’n ddyletswydd ar y cyflogwyr i wneud yn siŵr bod y rheolwr wedi cyflawni'r unedau priodol o fewn y cymwysterau yng nghyswllt oedolion a phlant, a bod ganddo’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y rôl.

Mae’r rheoliadau gwasanaeth yn ei gwneud yn ofynnol bod “y darparwr gwasanaeth yn sicrhau ar bob adeg fod nifer digonol o staff sydd â’r cymwysterau, yr hyfforddiant, y sgiliau, y cymhwysedd a’r profiad priodol yn gweithio yn y gwasanaeth”.

Mae’r cymwysterau priodol yn cael eu cynnwys yn y fframwaith hwn.

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

Ar gyfer cofrestru fel rheolwr:

 1. NVQ 4 mewn Arwain a Rheoli ar gyfer Gwasanaethau Gofal

 2. NVQ 4 mewn Rheoli (wedi’i asesu mewn lleoliad gofal cymdeithasol)

 3. NVQ 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)

 4. NVQ 4 mewn Gofal

 5. Diploma mewn Rheoli Gofal Cartref

Neu ar gyfer y rhai a gofrestrodd cyn mis Mai 2013:

 1. Cymhwyster mewn gwaith cymdeithasol, wedi’i gymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru

Ar gyfer cofrestru fel gweithiwr:

 1. Cymhwyster mewn gwaith cymdeithasol, wedi’i gymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru

 2. Nyrs gofrestredig lefel gyntaf

 3. Gradd mewn Therapi Galwedigaethol

 4. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon

 5. NVQ 4 mewn Rheoli (wedi’i asesu mewn lleoliad gofal cymdeithasol)

 6. NVQ 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)

 7. NVQ 4 mewn Gofal

 8. NVQ 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)

 9. NVQ 3 mewn Gofalu am Blant a Phobl Ifanc

 10. Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon

Bydd gweithwyr sydd heb gyflawni un o’r cymwysterau a restrir yn gallu gwneud cais i gofrestru os byddant yn cwblhau’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (AWIF) neu Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru o fewn deuddeg mis o ddechrau eu swydd. Bydd angen iddynt hefyd gyflawni un o’r cymwysterau gofynnol o fewn y cyfnod cofrestru cyntaf o dair blynedd.

Fe dderbynnir unrhyw gymwysterau a rhestrwyd ar gyfer rolau uwch yn yr un maes gwasanaeth ei dderbyn ar gyfer cofrestru yn y rôl yma hefyd.

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Ar gyfer cofrestru fel rheolwr:

Lloegr:

 1. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc (Rheoli Plant a Phobl Ifanc) Lloegr

Mae’n rhaid i bob gweithiwr sy’n meddu ar y cymhwyster hwn gwblhau 10 credyd ychwanegol (er mwyn gwneud iawn am y cymhwyster llai yn Lloegr).

Bydd angen i’r rheini sydd wedi dilyn y naill neu'r llall o'r unedau canlynol:

 • Deall sut mae rheoli tîm
 • Deall ymarfer goruchwylio proffesiynol

gwblhau 3 chredyd ychwanegol am bob uned o'r banc unedau dewisol, gan nad yw'r unedau a restrir uchod yn rhan o gymwysterau Cymru.

Mae hyn yn golygu y bydd angen i bobl sy’n meddu ar y cymhwyster hwn gwblhau 10, 13 neu 16 credyd ychwanegol.

 1. Prentisiaeth Uwch mewn Arwain a Rheoli Gofal (Gofal Cymdeithasol Oedolion) sydd wedi’i rhestru yn Fframwaith Prentisiaethau Skills for Care

Gogledd Iwerddon:

Nid oes angen unrhyw ddysgu ychwanegol. Yr un yw’r cymhwyster yng Nghymru ac yng Ngogledd Iwerddon.

Yr Alban:

 1. SVQ Lefel 4 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Gwasanaethau Gofal

Nid oes angen unrhyw ddysgu ychwanegol.

Ar gyfer cofrestru fel gweithiwr:

Gweithwyr sy’n symud i Gymru sy’n meddu ar gymhwyster a gydnabyddir gan y Department of Education (Lloegr), y Northern Ireland Social Care Council neu’r Scottish Social Services Council yn cwblhau agweddau o’r fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol sy’n berthnasol i’w rôl a’r gwasanaeth A’R Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru (plant a phobl ifanc).

Gofynion sefydlu

Cyfrifoldeb y cyflogwr a'r darparwr gwasanaeth yw sicrhau bod unrhyw un sy'n gweithio yn y gwasanaeth yn cael hyfforddiant sefydlu sy'n briodol i'w rôl. Bydd hyn yn cynnwys rheolwyr. Disgwylir i hyn fod yn gadarn ac yn hwylus er mwyn eu paratoi ar gyfer rolau a chyfrifoldebau sy’n newydd ac sy'n newid.

Disgwylir hefyd i bob rheolwr newydd gael copi o'r ddogfen Y Rheolwr Gofal Cymdeithasol – canllawiau ymarfer ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol sydd wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel rhan o'r rhaglen sefydlu, ynghyd â chopi o’r Côd Ymarfer i Gyflogwyr Gofal Cymdeithasol.

Gofynion hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL)

Mae’n rhaid i bob unigolyn cofrestredig gyflawni 90 awr neu 15 diwrnod o hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru ar gyfer pob cyfnod o dair blynedd y mae'r unigolyn wedi cofrestru.

Rhagor o wybodaeth am hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru.

Mae cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru yn ofynnol

Gall dirprwy reolwr gofal cartref (gwasanaethau i blant a phobl ifanc) gofrestru fel rheolwr os yw'n cwrdd â'r gofynion ar gyfer rheolwr gofal cartref.


Cofrestrwch yma
Printiwch y dudalen hon