Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

I gofrestru fel rheolwr:

Unrhyw un o'r cymwysterau a restrir ar gyfer cofrestru fel rheolwr gofal cartref (gwasanaethau i oedolion).

I gofrestru fel gweithiwr:

 1. City and Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

ac

 1. City and Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

neu

 1. City and Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

neu

 1. City and Guilds Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae unrhyw weithiwr sydd ddim yn meddu ar un o’r cymwysterau yma yn gallu rhoi cais i gofrestru trwy ddefnyddio un o’r llwybrau i gofrestru.

Fe dderbynnir unrhyw gymwysterau a rhestrwyd ar gyfer rolau uwch yn yr un maes gwasanaeth ar gyfer cofrestru yn y rôl yma hefyd.

Mae cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru yn ofynnol

Gall cydgysylltwyr gwasanaethau gofal cartref (gwasanaethau i oedolion) gofrestru fel rheolwr os ydyn nhw'n cwrdd â'r gofynion ar gyfer rheolwr gofal cartref.


Cofrestrwch yma

Gofynion eraill

Mae’r rheoliadau gwasanaeth yn ei gwneud yn ofynnol bod “y darparwr gwasanaeth yn sicrhau ar bob adeg fod nifer digonol o staff sydd â’r cymwysterau, yr hyfforddiant, y sgiliau, y cymhwysedd a’r profiad priodol yn gweithio yn y gwasanaeth”.

Mae’r cymwysterau priodol yn cael eu cynnwys yn y fframwaith hwn.

Os bydd cydgysylltwyr yn gweithio gydag oedolion a phlant, mae’n ddyletswydd ar y cyflogwyr i wneud yn siŵr bod y rheolwr wedi cyflawni'r unedau priodol o fewn y cymwysterau yng nghyswllt oedolion a phlant, a bod ganddo’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y rôl.

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

Ar gyfer cofrestru fel rheolwr:

 1. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheoli Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon 

 2. NVQ 4 mewn Arwain a Rheoli ar gyfer Gwasanaethau Gofal

 3. NVQ 4 Dyfarniad Rheolwr Cofrestredig

 4. NVQ 4 mewn Rheoli (wedi’i asesu mewn lleoliad gofal cymdeithasol)

 5. NVQ 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

 6. NVQ 4 mewn Gofal

 7. Diploma mewn Rheoli Gofal Cartref

Unrhyw un o’r cymwysterau lefel 3 arall ar y Fframwaith Cymwysterau ar gyfer gweithiwr gofal cartref (gwasanaethau i oedolion).

neu

 1. Tystysgrif Prifysgol De Cymru Camu Ymlaen i Reoli (Gofal Cymdeithasol Cymru)

ac

Wedi cofrestru ar y City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer. Mae angen i’r rhai sydd wedi cofrestru ar y City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer ei gwblhau yn ei gyfnod cofrestru 3 mlynedd


Neu ar gyfer y rhai a gofrestrwyd cyn mis Mai 2013:

 1. Cymhwyster mewn gwaith cymdeithasol, wedi’i gymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru

Ar gyfer cofrestru fel gweithiwr:

 1. City and Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)

Gydag argymhelliad fod y gweithiwr yn cwblhau’r Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru (oedolion).

 1. Cymhwyster mewn gwaith cymdeithasol, wedi’i gymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru

 2. Nyrs gofrestredig lefel gyntaf

 3. Gradd mewn Therapi Galwedigaethol

 4. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

 5. NVQ 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

 6. NVQ 3 mewn Gofal

 7. NVQ 3 Gofal: Gofal Parhaus

 8. NVQ 3 Hyrwyddo Annibyniaeth

 9. NVQ 3 Gofal: Gofal Iechyd Meddwl

 10. NVQ 3 Gofal: Byw gyda Chymorth

 11. Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

 12. Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol

 13. Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Therapi Galwedigaethol

 14. Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Ffisiotherapi

 15. Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Adferiad

 16. NVQ 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 17. NVQ 2 mewn IGC

 18. NVQ 2 mewn Gofal

 19. NVQ 2 Gofal: Gofal Personol Uniongyrchol

 20. NVQ 2 Gofal: Cymorth Byw’n Annibynnol

 21. NVQ 2 Gofal: Gofal Datblygiadol

 22. NVQ 2 Gofal: Cymorth gofal cartref

 23. City and Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

 24. Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

 25. Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Dylai gweithwyr sy’n symud i Gymru sy’n meddu ar gymhwyster a gydnabyddir gan Skills for Care (Lloegr), y Northern Ireland Social Care Council neu’r Scottish Social Services Council cwblhau agweddau o’r fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol sy’n berthnasol i’w rôl a’r gwasanaeth a hefyd rhaid cwblhau’r Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru (oedolion) er mwyn gallu gwneud cais i gofrestru.

Gofynion sefydlu

Cyfrifoldeb y cyflogwr a'r darparwr gwasanaeth yw sicrhau bod unrhyw un sy'n gweithio yn y gwasanaeth yn cael hyfforddiant sefydlu sy'n briodol i'w rôl. Bydd hyn yn cynnwys rheolwyr. Disgwylir i hyn fod yn gadarn ac yn hwylus er mwyn eu paratoi ar gyfer rolau a chyfrifoldebau sy’n newydd ac sy'n newid.

Disgwylir hefyd i bob rheolwr newydd gael copi o'r ddogfen Y Rheolwr Gofal Cymdeithasol – canllawiau ymarfer ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol sydd wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel rhan o'r rhaglen sefydlu, ynghyd â chopi o’r Côd Ymarfer i Gyflogwyr Gofal Cymdeithasol.

Datblygiad proffesiynol parhaus DPP (a elwid gynt yn PRTL)

Mae’n rhaid i bob unigolyn cofrestredig gyflawni 90 awr neu 15 diwrnod o DPP ar gyfer pob cyfnod o dair blynedd y mae'r unigolyn wedi cofrestru.

Rhagor o wybodaeth am DPP.

Mae cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru yn ofynnol

Gall cydgysylltwyr gwasanaethau gofal cartref (gwasanaethau i oedolion) gofrestru fel rheolwr os ydyn nhw'n cwrdd â'r gofynion ar gyfer rheolwr gofal cartref.


Cofrestrwch yma
Printiwch y dudalen hon