Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

I gofrestru fel rheolwr:

Unrhyw un o'r cymwysterau a restrir ar gyfer cofrestru fel rheolwr gofal cartref (gwasanaethau i oedolion).

I gofrestru fel gweithiwr:

 1. City and Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

ac

 1. City and Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

neu

 1. City and Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

Bydd gweithwyr sydd heb gyflawni un o’r cymwysterau a restrir yn gallu gwneud cais i gofrestru os byddant yn cwblhau’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (AWIF) neu Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru o fewn deuddeg mis o ddechrau eu swydd. Bydd angen iddynt hefyd gyflawni un o’r cymwysterau gofynnol o fewn y cyfnod cofrestru cyntaf o dair blynedd.

Fe dderbynnir unrhyw gymwysterau a rhestrwyd ar gyfer rolau uwch yn yr un maes gwasanaeth ei dderbyn ar gyfer cofrestru yn y rôl yma hefyd.

Mae cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru yn ofynnol

Gall cydgysylltwyr gwasanaethau gofal cartref (gwasanaethau i oedolion) gofrestru fel rheolwr os ydyn nhw'n cwrdd â'r gofynion ar gyfer rheolwr gofal cartref.


Cofrestrwch yma

Gofynion eraill

Mae’r rheoliadau gwasanaeth yn ei gwneud yn ofynnol bod “y darparwr gwasanaeth yn sicrhau ar bob adeg fod nifer digonol o staff sydd â’r cymwysterau, yr hyfforddiant, y sgiliau, y cymhwysedd a’r profiad priodol yn gweithio yn y gwasanaeth”.

Mae’r cymwysterau priodol yn cael eu cynnwys yn y fframwaith hwn.

Os bydd cydgysylltwyr yn gweithio gydag oedolion a phlant, mae’n ddyletswydd ar y cyflogwyr i wneud yn siŵr bod y rheolwr wedi cyflawni'r unedau priodol o fewn y cymwysterau yng nghyswllt oedolion a phlant, a bod ganddo’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y rôl.

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

Ar gyfer cofrestru fel rheolwr:

 1. NVQ 4 mewn Arwain a Rheoli ar gyfer Gwasanaethau Gofal

 2. NVQ 4 Dyfarniad Rheolwr Cofrestredig

Ar gyfer cofrestru fel gweithiwr:

 1. City and Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)

Gydag argymhelliad fod y gweithiwr yn cwblhau’r Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru (oedolion).

 1. Cymhwyster mewn gwaith cymdeithasol, wedi’i gymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru

 2. Nyrs gofrestredig lefel gyntaf

 3. Gradd mewn Therapi Galwedigaethol

 4. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Uwch Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

 5. NVQ 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

 6. NVQ 4 mewn Gofal

 7. NVQ 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

 8. NVQ 3 mewn Gofal

 9. NVQ 3 Gofal: Gofal Parhaus

 10. NVQ 3 Hyrwyddo Annibyniaeth

 11. NVQ 3 Gofal: Gofal Iechyd Meddwl

 12. NVQ 3 Gofal: Byw gyda Chymorth

 13. City and Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

 14. Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

 15. Diploma Lefel 3 mewn Gofal Iechyd Clinigol

 16. Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Therapi Galwedigaethol

 17. Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Ffisiotherapi

 18. Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Ail-alluogi

 19. NVQ 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 20. NVQ 2 mewn IGC

 21. NVQ 2 mewn Gofal

 22. NVQ 2 Gofal: Gofal Personol Uniongyrchol

 23. NVQ 2 Gofal: Cymorth Byw’n Annibynnol

 24. NVQ 2 Gofal: Gofal Datblygiadol

 25. NVQ 2 Gofal: Cymorth gofal cartref

 26. City and Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

 27. Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

 28. Diploma Lefel 2 mewn Gofal Iechyd Clinigol

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Dylai gweithwyr sy’n symud i Gymru sy’n meddu ar gymhwyster a gydnabyddir gan Skills for Care (Lloegr), y Northern Ireland Social Care Council neu’r Scottish Social Services Council cwblhau agweddau o’r fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol sy’n berthnasol i’w rôl a’r gwasanaeth a hefyd rhaid cwblhau’r Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru (oedolion) er mwyn gallu gwneud cais i gofrestru.

Gofynion sefydlu

Cyfrifoldeb y cyflogwr a'r darparwr gwasanaeth yw sicrhau bod unrhyw un sy'n gweithio yn y gwasanaeth yn cael hyfforddiant sefydlu sy'n briodol i'w rôl. Bydd hyn yn cynnwys rheolwyr. Disgwylir i hyn fod yn gadarn ac yn hwylus er mwyn eu paratoi ar gyfer rolau a chyfrifoldebau sy’n newydd ac sy'n newid.

Disgwylir hefyd i bob rheolwr newydd gael copi o'r ddogfen Y Rheolwr Gofal Cymdeithasol – canllawiau ymarfer ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol sydd wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel rhan o'r rhaglen sefydlu, ynghyd â chopi o’r Côd Ymarfer i Gyflogwyr Gofal Cymdeithasol.

Gofynion hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL)

Mae’n rhaid i bob unigolyn cofrestredig gyflawni 90 awr neu 15 diwrnod o hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru ar gyfer pob cyfnod o dair blynedd y mae'r unigolyn wedi cofrestru.

Rhagor o wybodaeth am hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru.

Mae cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru yn ofynnol

Gall cydgysylltwyr gwasanaethau gofal cartref (gwasanaethau i oedolion) gofrestru fel rheolwr os ydyn nhw'n cwrdd â'r gofynion ar gyfer rheolwr gofal cartref.


Cofrestrwch yma
Printiwch y dudalen hon