Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Mick Giannasi

Cadeirydd y Bwrdd, ymddeolodd Mick Giannasi o wasanaeth yr heddlu ym mis Ebrill 2011, ar ôl gyrfa lwyddiannus o dros 31 mlynedd. Derbyniodd Fedal Heddlu’r Frenhines am ei gyfraniad i blismona yn 2011. Ar ôl ymddeol o Wasanaeth yr Heddlu yn 2011, penodwyd Mick gan Lywodraeth Cymru i weithredu fel Comisiynydd ar gyfer Cyngor Ynys Môn. O fis Medi 2013 hyd fis Ebrill 2018, Mick oedd Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Cafodd ei anrhydeddu â CBE yn 2018 fel cydnabyddiaeth am ei gyfraniad at y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru.

Ar hyn o bryd, Mick yw Cadeirydd y Panel Arolygu Gwasanaethau Mamolaeth Annibynnol sydd wedi’i sefydlu gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol fel rhan o ymyrraeth Llywodraeth Cymru ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Morgannwg Cwm Taf.

Abigail Harris

Mae Abigail wedi gweithio mewn swyddi arweinyddiaeth uwch yn y GIG, mewn llywodraeth leol ac yn Llywodraeth Cymru am fwy nag 20 mlynedd. Mae hynny’n cynnwys pedair blynedd yn gyfarwyddwr statudol gwasanaethau cymdeithasol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a chwe blynedd yn Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Lleol Bro Morgannwg. Roedd nifer o’r swyddi y bu’n ei gwneud yn golygu cyflymu’r broses o integreiddio gwasanaethau ar draws iechyd a gofal cymdeithasol, ac mae ganddi radd meistr mewn Gofal Integredig.

Carl Cooper

Mae Carl wedi bod yn gweithio yn y Sector Gwirfoddol drwy gydol ei yrfa waith. Bu’n gweithio i’r Eglwys yng Nghymru am 25 mlynedd, ac mae wedi gwneud swyddi rheoli ac arweinyddiaeth uwch ers 1999. Mae’n siarad Cymraeg yn rhugl ac yn aelod o Banel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg. Dechreuodd ar ei swydd fel Prif Weithredwr Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys ym mis Gorffennaf 2008. Mae’n aelod o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys ac yn Is-gadeirydd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys.

Damian Bridgeman

Roedd Damian yn aelod o fwrdd Cyngor Gofal Cymru ac mae ganddo brofiad o waith cyfathrebu ac ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau, gan ganolbwyntio ar wasanaethau cadair olwynion ac adsefydlu yng Nghymru ac yn Nottingham. Mae hefyd wedi gweithio gyda phob un o’r pedwar prif goleg brenhinol. Mae wedi darlithio ar faterion yn ymwneud ag anabledd a gofal ar y llwyfan rhyngwladol, ac wedi cwblhau astudiaethau pellach mewn iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg i ehangu ei wybodaeth a’i brofiad ym maes gofal, addysg a’r gymuned. Yn ei amser hamdden mae’n mwynhau marchogaeth ac abseilio. Bu Damian hefyd yn nofio ar lefel sir i Glwb Anabledd Cymru Caerdydd.

Donna Hutton

Mae Donna wedi bod yn gyfrifol am y sector gofal cymdeithasol yn UNISON ers wyth mlynedd ac mae’n gweithio gyda’r sector iechyd ar hyn o bryd. Yn y Gogledd y mae’n byw ond mae ei swydd wedi’i lleoli yn Abertawe. Mae hi wedi bod yn ynad heddwch ac yn arweinydd y Brownies.

Emma Britton

Mae Emma Britton yn weithiwr cymdeithasol cymwysedig sy’n gweithio ym maes maethu a mabwysiadu. Mae hi hefyd yn cynorthwyo oedolion sydd wedi goroesi camdriniaeth pan oeddent yn blant ac yn tiwtora pobl ifanc ar ran asiantaeth yn y sector gwirfoddol. Yn ogystal â’i phrofiad proffesiynol, mae gan Emma brofiad personol o fod yn ddefnyddiwr gwasanaethau gofal cymdeithasol.

Grace Quantock

Astudiodd Grace Quantock ym Mhrifysgol Reading lle graddiodd mewn hanes. Mae Grace yn gwnselydd seicotherapiwtig mewn uwch hyfforddiant, yn entrepreneur cymdeithasol o fri, yn awdur a siaradwr. Aeth ati i sefydlu Healing Boxes CIC, Trailblazing Wellness (Un) Ltd, ac mae wedi ennill gwobr Arweinydd Ifanc y Dyfodol yng Nghymru. Fel aelod cyswllt o fwrdd Wye Valley NHS Trust ac is-gadeirydd Pwyllgor Rheoleiddio a Safonau Gofal Cymdeithasol Cymru, mae gan Grace ddiddordeb mewn gweithio’n systemig, ar draws ffiniau sefydliadol ym maes iechyd, tai a gofal cymdeithasol. Cyfrannodd at adolygiad seneddol yr Arglwydd Holmes yn 2018, a dyfarnwyd cymrawd Bristol and Bath Research and Design Inclusion Fellowship mewn gweddnewidiad digidol iddi yn 2019. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys gwaith seiliedig ar drawma, corfforiad, profiadau niweidiol yn ystod plentyndod a chydnerthedd.

Joanne Kember

Fferyllydd yw Joanne ac mae’n byw yng Ngogledd Cymru ers 20 mlynedd. Fel fferyllydd cymunedol, mae hi wedi bod yn flaenllaw yn hybu iechyd a llesiant pobl yr ardal. Mae hi wedi bod yn weithgar gyda’r trydydd sector, yn enwedig mudiadau gofalwyr, ac mae’n eiriolwr dan y cynllun Ffrindiau Dementia.

Jane Moore

Mae gan Jane 40 mlynedd o weithio yn Adrannau Gwasanaethau Plant llywodraeth leol. Mae hi wedi rheoli’r rhan fwyaf o agweddau ar Wasanaethau Plant, a hynny ar lefel uwch-reolwr. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae hi wedi arbenigo mewn darpariaeth gwasanaethau i blant sy’n derbyn gofal. Ers mis Ebrill 2013, mae Jane wedi bod yn gweithio’n annibynnol. Cafodd ei chomisiynu i weithio ar brosiectau mawr, er enghraifft fel Rheolwr Prosiect i’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ac fel Rheolwr Prosiect i’r Fframwaith Mabwysiadu Cenedlaethol.

Kate Hawkins

Roedd Kate yn aelod o fwrdd Cyngor Gofal Cymru. Mae’n byw ar arfordir gorllewin Cymru ac yn cyfuno’i swydd fel Uwch-ddarlithydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Sir Benfro gyda chyfrifoldebau gofalu. Uchelgais Kate yw defnyddio’i phrofiadau yn y meysydd hyn i gyfoethogi a gwella gwaith Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae’n credu’n gryf yn y syniad o lywodraethu dan arweiniad y dinesydd.

Maria Battle

Maria Battle yw Cadeirydd Bwrdd Iechyd Hywel Dda a chyn Gyfarwyddwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro am 8 mlynedd.

Mae Maria yn Gyfreithiwr sy’n arbenigo mewn cyfraith gyhoeddus a hawliau dynol. Arferai fod yn Uwch Gyfarwyddwr Llais Defnyddwyr Cymru, sef corff gwarchod statudol hawliau defnyddwyr. Cyn hyn, roedd Maria yn Ddirprwy Gomisiynydd Plant Cymru yn hyrwyddo hawliau plant ym meysydd iechyd, addysg, amddiffyn plant a lloches yng Nghymru, y DU ac Ewrop. Bu’n Gyfarwyddwr Age Concern Ceredigion yn hyrwyddo hawliau pobl hŷn. Mae wedi darlithio yn y gyfraith ym Mhrifysgolion Morgannwg a Birmingham.

Peter Max

Yn wreiddiol roedd Peter yn gweithio fel cyfrifydd siartredig, yn canolbwyntio ar wasanaethau cyhoeddus ac elusennau. Erbyn hyn, mae’n Rheolwr Gyfarwyddwr ac yn Unigolyn Cyfrifol mewn sefydliad yng Nghymru sy’n cynnig gofal yn y gymuned i bobl sydd wedi cael diagnosis iechyd meddwl. Mae profiad anweithredol Peter yn cynnwys swyddogaethau yn y trydydd sector ac o fewn Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru. Mae Peter yn aelod o fwrdd Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd ers chwe blynedd, yn Aelod Annibynnol o Grŵp Cyflawni Cenedlaethol y GIG ers wyth mlynedd ac yn aelod o’r Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl ers 2013.

Rhian Watcyn Jones

Mae Rhian yn siaradwr Cymraeg sydd wedi byw yn y Gogledd a’r De, gan weithio’n bennaf ym maes addysg ac yn y gwasanaeth sifil. Yn sgîl cyfrifoldebau gofalu, daeth i ddeall mwy am ofal cymdeithasol a’r gweithlu ac am yr heriau gwirioneddol sy’n wynebu’r sector. Roedd hi hefyd yn aelod o Gyngor Gofal Cymru.

Simon Burch

Mae Simon wedi cael gyrfa hir yn y sector cyhoeddus, a hynny’n fwyaf diweddar fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Fynwy. Yn ogystal â gwneud swyddi rheng flaen fel athro a gweithiwr cymdeithasol, mae wedi treulio sawl blwyddyn yn gweithio ar ddatblygu gwasanaethau gofal cymdeithasol a gwasanaethau iechyd integredig sy’n rhoi lle canolog i’r unigolyn. Mae’n aelod o’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol ac yn credu bod amddiffyn plant ac oedolion sy’n wynebu risg yn ganolog i’r gwaith gwella a rheoleiddio a wneir gan Fwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru.

Trystan Pritchard, BA, MBA, PgDip

Mae gan Trystan Pritchard brofiad ledled y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru. Ar hyn o bryd, mae’n Brif Weithredwr Hosbis Dewi Sant yn Llandudno, ac yn y gorffennol mae wedi bod mewn rolau uwch yn y GIG a Llywodraeth Leol. Mae ei feysydd arbenigedd yn cynnwys ymgysylltu â’r cyhoedd a rheoli strategol.

Treuliodd Trystan flynyddoedd fel Pennaeth Cyfathrebu ar gyfer Bwrdd Iechyd gyda chyfrifoldeb am gyfathrebu strategol, ymgysylltu â rhanddeiliaid a gwasanaethau ar-lein. Yn newyddiadurwr cymwys, mae Trystan wedi gwasanaethu fel Cadeirydd Pwyllgor Cyngor ar Bopeth Cymru. Mae’n siaradwr Cymraeg rhugl ac mae ei ddiddordebau’n cynnwys mynydda, rygbi Cymru a threulio amser gyda’i deulu ifanc.