Jump to content
Vladimir Ivanov
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Gynt Senad Group
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi canfod bod yr honiadau canlynol wedi’u profi yn erbyn Vladimir Ivanov, gweithiwr gofal preswyl i blant

• atal Person Ifanc A pan nad oedd yn briodol gwneud hynny, gan ddefnyddio ataliad amhriodol ar un achlysur neu fwy

• defnyddio grym gormodol ac achosi i ben Person Ifanc A ddod i gysylltiad â wal

• wedi ymddwyn mewn modd bygythiol a/neu fygythiol gan achosi niwed i Berson Ifanc A

• heb gadw at hyfforddiant Respect yr oedd wedi'i dderbyn yn flaenorol.

Canfu’r Panel fod amhariad ar addasrwydd presennol Vladimir Ivanov i ymarfer a gosododd orchymyn dileu sy’n golygu na all weithio mwyach mewn unrhyw rôl gofal cymdeithasol a reoleiddir yng Nghymru.

Mae gan Vladimir Ivanov yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Honnir bod Mr Ivanov, wrth weithio fel Gweithiwr Gofal Preswyl Plant i Grŵp Sened, wedi defnyddio grym gormodol gyda pherson ifanc ac ymyriadau corfforol nad oeddent yn rhan o'i hyfforddiant.