Jump to content
Thomas Edward Pedder
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymun dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Potens Ltd
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer a eisteddodd ar 18 Tachwedd 2021 wedi canfod honiad a brofwyd yn erbyn Thomas Pedder, gweithiwr gofal cartref cofrestredig.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Thomas Pedder a gosododd Orchymyn Dileu sy'n golygu na all weithio mwyach mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru.

Mae gan Thomas Pedder yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru