Jump to content
Shannon Vicary
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Gofal Cartref
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Cardiff Home Care Services
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi canfod euogfarnau ynghylch dau gyfrif o drefnu neu hwyluso comisiynu trosedd rhyw yn erbyn plant, a brofwyd yn erbyn Shannon Vicary, gweithiwr gofal cartref cofrestredig. Canfuwyd hefyd ei bod wedi'i gwneud yn destun Gorchymyn Atal Niwed Rhywiol a rhaid iddi gofrestru fel Troseddwr Rhyw am gyfnod amhenodol.

Canfu’r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Shannon Vicary a gosod Gorchymyn Dileu sy’n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru. Bydd enw Shannon Vicary yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr a'i roi ar y Rhestr o Bersonau a Dynnwyd.

Mae gan Shannon Vicary yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru