Jump to content
Sarah Louise Moreland
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Cymorth Llaw Ltd
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Canfu Panel Addasrwydd i Ymarfer a eisteddodd o bell ar 16 Mehefin 2021, fod cyhuddiad yn ymwneud ag euogfarn droseddol o Dwyn wedi profi yn erbyn Sarah Louise Moreland, gweithiwr gofal cartref cofrestredig.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Sarah Louise Moreland a gosododd Orchymyn Dileu sy'n golygu na fydd hi'n gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru. Mae enw Sarah Louise Moreland wedi’i dynnu oddi ar y Gofrestr a’i roi ar y Rhestr o Bobl a Dynnwyd.

Mae gan Sarah Louise Moreland yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.