Jump to content
Melanie Swindley
Rôl cofrestredig
Rheolwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Ni fydd yr enw yn cael ei ddatgelu
Math o wrandawiad
Panel Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Gosodwyd Gorchymyn Cofrestru Amodol ar gofrestriad Melanie Swinley y llynedd a chynhaliwyd Banel Addasrwydd i Ymarfer i’w adolygu.

Canfu’r Panel fod addasrwydd i ymarfer Melanie Swinley yn dal i gael ei amharu gan nad oedd wedi cydymffurfio’n llawn â’r amodau a osodwyd gan y panel blaenorol. Fe wnaethon nhw osod gorchymyn dileu sy'n golygu na all hi weithio mewn rôl gofal cofrestredig yng Nghymru.

Mae gan Melanie Swinley yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru